Tải bản đầy đủ

Đại hội Đội năm học 2018 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI
( Bản chi tiết)
STT

1.-Lễ
chào
cờ
(theo
nghi
thức
Đội ).

2Tuyên
bố lý
do,
giới
thiệu
đại
biểu:

Nội dung

Trước khi vào ĐH, em xin trân trọng kính mời các vị đại biểu, các thầy cô
giáo và các bạn Đội viên đứng dậy làm lễ chào cờ.
_ Đội nghi lễ vào vị trí!
_ Nghiêm! Chào cờ! Chào!
_ Quốc ca!
_ Đội ca!
_ Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, Sẵn sàng!
Thôi! Xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể các bạn
ngồi xuống
Kính thưa các quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn!
Một mùa hè bổ ích đã đi qua, một năm học mới lại bắt đầu. Để kiện toàn lại
Ban chỉ huy liên Đội, nhằm chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung chương trình
công tác Đội năm học 2018 – 2019, được sự nhất trí của BGH nhà trường,
và sự nhất trí của các bạn đội viên, hôm nay LĐ trường PTDTBT THCS
Cần Nông tổ chức Đại hội liên đội nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động năm
học vừa qua và đưa ra phương hướng năm học tới.
Đến dự với buổi đại hội hôm nay , chúng ta vinh dự được đón tiếp sự góp
mặt của:
-

Người
thực hiện

Phương

Phương

Cô Bế Thu Dâng– . - bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường
đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng.
………………………..
Và đặc biệt là sự có mặt của các thầy, cô giáo chủ nhiệm là các anh chị
phụ trách các chi Đội và
bạn Đội viên trong toàn Liên đội, đề nghị chúng
ta nhiệt liệt chào mừng.
3.Bầu
Đoàn
chủ
tịch,
thư ký
ĐH.Phương
Kính thưa Đại hội!
Liên đội đã tổ chức Đại hội trù bị và đã nhất trí đề cử Đoàn chủ tịch gồm:
1. Cô Nông Thị Hồng– GV – TPT Đội
2. HoàngTâm Phương
3 Lục Văn Long
Thư ký đại hội gồm 02 bạn
1. Hoàng Thị Trang
2. Nông Lương Loan
1


Nếu ĐH nhất trí với cơ cấu Đoàn chủ tịch và thư ký đại hội như trên xin
hãy giành 1 tràng pháo tay.
Xin mời đoàn chủ tịch và thư kí lên điều khiển ĐH.
4.
Đoàn
chủ
tịch
Công
bố
chươn
g trình
và nội
dung
làm
việc

Kính thưa các vị đại biểu
Kính thưa các thầy giáo cô giáo thưa các bạn đội viên..
Thay mặt đoàn chủ tịch em xin công bố chương trình đại hội
1. Chào cờ
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
3. Thông qua chương trình và nội dung làm việc của ĐH.
4. Thông qua báo cáo tổng kết Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm
học 2014 - 2015
5. Thông qua chương trình CTĐ và PTTN năm học 2015 – 2016.
6. ĐH thảo luận, biểu quyết thông qua báo cáo và chỉ tiêu đưa ra trong
bản phương hướng năm học 2015- 2016.
7. Bầu BCH Liên đội mới.
8. TPT Đội công nhận và giao nhiệm vụ cho Ban chỉ huy Liên đội mới.
9. Đại biểu phát biểu
10. Thông qua nghị quyết đại hội
11. Bế mạc Đaị hội.

Phương

Lơng
5.Đọc
dự
thảo
báo
cáo
tổng
kết
năm
học
2011 2012.
.
Thông
qua
chươn
g trình
Công
tác Đội

- Tiếp theo mời bạn lên trình bày báo cáo tổng kết Công tác Đội và phong
trào thiếu nhi năm học 2017 -2018 và dự thảo chương trình công tác Đội và
phong trào thanh thiếu nhi năm học 2015 -2016.

Tiếp theo chương trình là thảo luận báo tổng kết và phương hướng năm học.
Xin mời cô Nông Thị Hồng Thay mặt đoàn chủ tịch lên điều hành thảo luận.
HỒNG
Thảo luận.,đánh giá.

2


8.

- Sau đây chúng ta sẽ thảo luận, bổ sung bản báo cáo năm học 2017– 2018

Thảo

và biểu quyết các chỉ tiêu đưa ra trong chương trình hoạt động đội và phong

luận,

trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019 đã đưa ra.

góp

ý

HỒng

+ Về bản báo cáo: Nếu không ai có ý kiến và đồng ý với các nội dung mà

báo

báo cáo đã đưa ra thì xin 1 tràng pháo tay nhất trí!

cáo

+ Về bản phương hướng: ( trong bản phương hướng)

2011 –
2012

Theo những chỉ tiêu mà bản phương hướng đã đưa ra, có bạn nào có ý kiến

và biểu không? chỉ tiêu như vậy có cao không? nếu không chúng ta sẽ tiến hành
quyết

biểu quyết thông qua báo cáo và chương trình hoạt động của Liên đội. Xin

các chỉ các bạn giơ tay biểu quyết.
tiêu

Như vậy, ĐH đã nhất trí 100% với bản báo cáo và các chỉ tiêu đưa ra.Với

phấn

những kết quả đã đạt được trong năm học trước, chúng ta sẽ duy trì những

đấu

mặt đã làm tốt, khắc phục những mặt chưa làm được để từng bước đưa LĐ

trong

của chúng ta ngày càng đạt được thêm nhiều thành tích hơn nữa.

năm

 Thi đua khen thưởng :

học

 DCT: trong năm học vừa qua, lĐ chúng ta đạt được nhiều thành tích

2013 -

đáng kể và được cấp trên khen thưởng. Sau đây xin kính mời cô “

2014

Nông Thị Hồng lên công bố danh sách khen thưởng

-Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. BCH
Liên Đội trong năm học qua đã nỗ lực chỉ đạo và triển khai thực hiện tốt các
chương trình hoạt động Đội . Đến giờ phút này BCH Liên Đội năm học
2017 - 2018 đã hoàn thành nhiệm vụ và hết nhiệm kỳ. Để các phong trào
hoạt động đội được duy trì, liên tục, chúng ta sẽ bầu đội ngũ BCH Liên đội
mới.
Sau đây em xin thông qua cơ cấu, số lượng và tiêu chuẩn BCH LĐ mới :
+ Số lượng : 03. Nữ 2, nam 1
+ Cơ cấu: 01 LĐ Trưởng, 01 LĐ phó, 02 ủy viên.
+ Tiêu chuẩn:
 Là Đội viên thiếu niên tiền phong thuộc các chi Đội trong liên đội
3
trường
Có học lực từ khá trở lên
Xếp loại đạo đức tốt
Có năng lực tổ chức hoạt động
Thành thạo Nghi thức đội
Tham gia tích cực vào hoạt động của lớp, trường, Liên đội.

- Xin ĐH giơ tay biểu quyết có nhất trí với số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn
của BCH LĐ đã nêu trên?
- ĐH trù bị ngày
20/09/2018
đã đề cử được 05 bạn tham gia
bầu cử trong BCH LĐ mới năm học 2018 - 2019
(1
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Hoàng Tâm Phương
Lương Thị Vảng
Nông Lương Loan
Lục Văn Long
Hoàng văn Đô
Triệu Thị Diết

Ngoài danh sách đề cử trên, có bạn nào ứng cử vào BCH LĐ mới? Có bạn
nào đề cử?
Chúng ta sẽ biểu quyết chốt danh sách bầu cử với 06 bạn có tên trên.
– 100% đại biểu nhất trí. Vậy danh sách bầu cử vào BCH liên Đội mới là
06 Đội viên.

Long

- Sau đây chúng ta sẽ tiến hành bỏ phiếu kín lựa chọn ra 4 bạn xuất sắc nhất
trong đó có: 1 Liên đội trưởng. 1 Liên đội phó. 2 uỷ viên.
- Qua Đại hội trù bị đã bầu ra ban kiểm phiếu gồm:
1 Hoàng Văn Phúc- trưởng ban

Phương

2 . bạn Lân Văn Tùng
3 . bạn : Nông Thị Thảo
-Sau đây xin mời ban kiểm phiếu lên làm việc.
- Ban kiểm phiếu :
+ Kính thưa đại hội, sau đây chúng ta sẽ tiến hành bầu cử.
9.
BầuB

Danh sách đề cử là 6 Đội viên. Chúng ta sẽ sáng suốt lựa chọn 4 bạn có
đầy đủ năng lực và điều kiện vào BCH liên Đội mới. Phiếu hợp lệ là phiếu
4


CH

gạch tên 2 Đội viên ,những trường hợp khác là không hợp lệ.

Liên

+ Số phiếu phát ra: ………

Đội
mới
+ Ban
kiểm
phiếu
làm
việc
11.

Kính thưa đại hội.

Ban

Sau thời gian làm việc khẩn trương ,nghiêm túc ban kiểm phiếu đã tổng hợp

kiểm

kết quả bầu cử như sau:

phiếu

- Số phiếu phát ra :…………

công

- Số phiếu thu vào :……………

Phúc

bố kết - Số phiếu hợp lệ :…………….
quả.

- Số phiếu không hợp lệ:………….
Kết quả:
1………………………………………………………………..
2………………………………………………………………..
3………………………………………………………………..
4……………………………………………………………..
5………………………………………………………………..
6...............................................................................................
Các bạn Đội viên trúng cử vào BCH Liên Đội mới gồm:
1.............................................................
2.............................................................
3.............................................................
4………………………………………
Như vậy, qua bầu cử, LĐ chúng ta đã bầu ra được một BCH LĐ mới. Mời
BCH LĐ mới ra mắt ĐH và xin kính mời cô Nễng Thị HỒng GV – TPT
Đội sẽ lên trao cờ và giao nhiệm vụ cho BCH LĐ mới. Xin kính mời cô.
5


14 Đại
diện
BCH
Liên
đội
mới
phát
biểu
nhận
nhiệm
vụ
15.
(BGH)
phát
biểu
chỉ
đạo

- Đại diện BCH Liên đội mới phát biểu nhận nhiệm vụ
Kính thưa đại hội.
Thay mặt BCH Liên Đội mới em xin cảm ơn sự tín nhiệm của các bạn dành
cho chúng em. Em hứa sẽ cùng với các bạn Đội viên BCH liên đội triển
khai và thực hiện tốt các hoạt động của đội trong năm học 2018 - 2019, tiếp
tục đưa phong trào của liên đội vững bền và lớn mạnh. Cuối cùng em xin
kính chúc quý vị đại biểu mạnh khoẻ, chúc đại hội thành công tốt đẹp.
- Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn! Trong
các phong trào hoạt động, LĐ chúng ta luôn nhận được sự ủng hộ, quan tâm,
động viên, cũng như những lời góp ý, chỉ bảo tận tình của Đoàn xã. Đến dự
với buổi ĐH của chúng ta ngày hôm nay,em xin trân trọng kính mời anh
………… – bí thư đoàn xã lên phát biểu với đại hội
- Thay mặt ĐH, em xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của anh. Chúng
em xin hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để đạt được nhiều thành tích hơn
trong năm học này, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Long

Đến dự với Đại hội của chúng ta hôm nay còn nhận được sự qua của BGH
nha trường, các thầy cô. BGH nhà trường luôn luôn quan tâm, tạo mọi Đk
để L Đ hoạt động tốt. Sau đây xin kính mơi cô giáo : Bế Thu Dâng - Bí thư
chi bộ - hiệu trưởng nhà trường lên phát biểu với đại hội hôm nay.
16.
thông
qua
nghị
quyết
đại hội
17.
Đoàn
chủ tịch
đánh
giá kết
quả Đại
hội cảm
ơn đại

Xin cam ơn thầy.
Mời bạn(thư kí) Hoàng Thị Trang
và biên bản Đại hội.

thông qua nghị quyết Phương

Kính thưa quý vị đại biểu, các thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn. Sau 1 thời
gian làm việc tích cực và khẩn trương, chúng ta đã hoàn thành chương trình
Đại hội Liên đội.
ĐH đã bầu ra BCHLĐ gồm những bạn có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và
năng lực tiêu biểu cho toàn thể đội viên trong LĐ , thể hiện tính liên tục, kế
thừa và đổi mới.
Với những kết quả trên, buổi ĐH LĐ nhiệm kỳ 2018-2019 của LĐ trường
PTDTBT THCS cần nông đã thành công tốt đẹp.Thay mặt Đại hội, em xin
trân thành cảm ơn quý vị đại biểu, các thầy cô giáo đã đến dự góp phần
thành công cho đại hội. Em xin công bố bế mạc ĐH.
Sau đây Xin kính mời quý vị đại biểu , các thầy cô giáo, cùng toàn thể các
bạn chuẩn bị làm lễ chào cờ bế mạc.
6


biểu.
Tuyên
bố bế
mạc
18.
+Nghiêm! Chào !
Chào

Hồng

+Thôi! Xin kính mời quý vị đại biểu , các thầy cô giáo, cùng toàn thể các

cờ, bế bạn nghỉ.
mạc

7


HỘI ĐỒNG ĐỘI THÔNG NÔNG
LIÊN ĐỘI PTDTBT THCS
CẦN NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Nông, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đại biểu Liên đội Trường PTDTBT THCS Cần Nông năm học 2018 –
2019 diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của dân
tộc. Sau 1 thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, đại hội nhất trí:
QUYẾT NGHỊ
1/ Đại hội nhất trí với nội dung của báo cáo tổng kết hoạt động của Liên đội
nhiệm kỳ 2017– 2018.
2/ Nhất trí với nội dung bản phương hướng hoạt động Đội nhiệm kỳ 2018 –
2019.
3/ Toàn Liên đội thực hiện nghiêm túc các chương trình hành động của Đội năm
học 2018 – 2019.
3.1 Đạo đức.
- 95% đội viên đạt danh hiệu " Cháu ngoan Bác Hồ '" ( cấp liên đội )
- 100% đội viên thực hiện tốt chương trình " Rèn luyện đội viên"
- 100% đội viên không vi phạm tệ nạn xã hội, ma túy, an toàn giao thông...
3.2. Nền nếp.
- Đưa đội viên vào nền nếp chung của trường, của Liên đội với ý thức tự giác, tự
quản tốt.
- 99% học sinh đi học đúng giờ.
- 100% học sinh ăn mặc sạch sẽ, đúng quy định, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân.
- 100% đội viên tham gia phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh
tích cực" giai đoạn 2018-2022
- 100% đội viên không ăn quà vặt trong trường.
- 100% học sinh tham gia viết bài dự thi, hoạt động trên địa bàn dân cư, tham gia lao
động vệ sinh thôn, xóm, tham gia chăm sóc bảo vệ Đài tưởng niệm liệt sỹ, các khu di
tích tại địa phương.
- 100% các lớp đăng ký thi đua đầu năm, 100% đội viên tham gia thi đua chào mừng
các ngày lễ lớn: Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày Thành lập QĐND Việt Nam
22/12. ngày thành lập Đảng CS Việt Nam 3/2, 88 năm ngày thành lập thành lập Đoàn
26/3, và đặc biệt là 78 năm ngày thành lập Đội 15/5.
- Thành lập: Đội cờ đỏ, Đội ATGT, Đội văn nghệ và Đội nghi lễ. Các chi đội
đăng ký đôi bạn cùng tiến.
- Xây dựng các phong trào: "Kế hoạch nhỏ", thành lập quỹ "Vì bạn nghèo".
3.3. Học tập
8


- 35 - 45% đội viên có học lực khá - giỏi
- 80 – 100% đội viên xếp loại hạnh kiểm Khá - Tốt.
- Duy trì sĩ số: 95%.
- Tốt nghiệp lớp 9 đạt 98%. trở lên.
Học lực:

+ Giỏi:
2
+ Khá:
30
+ Trung bình: 60
+ Yếu : 3
+ Kém: 0

Hạnh kiểm:
+ Tốt: 50
+ Khá: 40
+ Trung bình:5
+ 75% Chi đội đạt chi đội mạnh trở lên.
+ Hs giỏi huyện: 1;
3.4. Công tác Đội:
- Danh hiệu thi đua: Liên đội vững mạnh cấp huyện.
- Chi đội: Tiên tiến xuất sắc: 2,
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi, các phong trào xếp loại tốt.
- Kết nạp Đoàn viên: theo quy định.
- Các chương trình hoạt động Đội: Thực hiện theo các nội dung chương trình
hoạt động Đội.
* Văn -Thể - Mỹ: Xếp loại tốt: 4/4 lớp có đủ khẩu hiệu, bảng theo dõi các hoạt động
thi đua, 100% đội viên mặc áo đồng phục, khăn quàng đỏ
* Giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- 100% đội viên nắm được chủ đề năm học, chủ điểm tháng nhằm giáo dục phẩm
chất đạo đức lối sống góp phần thúc đẩy chất lượng học tập văn hóa.
- 100% chi đội tham dự ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - tiến bước lên Đoàn”, và
các cuộc thi khác.
3.5 Các hoạt động khác :
- Tiếp tục duy trì các hoạt động như 15 ' truy bài, hoạt động ngoài giờ lờn lớp,
Đội sao đỏ làm việc phải nghiêm túc hơn, hiệu quả hơn.
- Về công tác vệ sinh : Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, trang phục gọn gàng, vệ sinh lớp
học theo khu vực được phân công thường xuyên đảm bảo sạch sẽ.
- Lao động : lao động làm việc theo lịch hoạt động của nhà trường yêu cầu tham
gia đầy đủ, làm có chất lượng .
- Tham gia đầy đủ các cuộc thi do nhà trường, Hội Đồng Đội tổ chức, tham gia
đều tất cả các cuộc vận động ủng hộ của cấp trên ….
4/ Đoàn chủ tịch giao cho BCH Liên đội nhiệm kỳ mới cụ thể hóa chương trình
hoạt động, bằng việc lập kế hoạch hoạt động theo từng tháng, từng tuần, nhằm nâng
cao hiệu quả của phong trào Đội trong nhà trường.
5/ Nhất trí với kết quả bầu cử BCH mới của Liên Đội năm học 2018 – 2019 gồm
4 thành viên.
9


STT
1
2
3
4

Họ và tên

Chi đội

Sau đại hội BCH Liên đội có trách nhiệm báo cáo kết quả đề cấp trên công nhận.
BAN THƯ KÝ

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×