Tải bản đầy đủ

Đáp án phần điện xoay chiều - Mã đề 100

§¸p ¸n m· ®Ò 100 - Dßng ®iÖn xoay chiÒu
website : http://violet.vn/xuanthuy
1. C
2. D
3. B
4.
A
5.
B
6.
C
7.
C
8.
D
9. D
10. B
11. D
12. B
13.
D

14.
C
15.
D
16.
B
17.
A
18.
A
19.
A
20. C
21. A
22. B
23.
B
24.
B
25.
C
26.
D
27. B
28. D
29. B
30. C
31. B
32. A
33.
D
34.
D
35.
C
36.
C
37.
A
38.
A
39.
B
40.
C
41.
B
42.
D
43.
D
44. B
45. D
46. A
47. B
48.
C
49.
B
50.
A
51. B
52.
D
53.
D
54.
A
55. D
56. C
57.
C
58.
A
59.
D
60.
C
61.
B
62. D
63. D
64. C
65.
B
66.
B
67. D
68. B
69.
D
70.
C
71. B
72.
C
73.
A
74.
B
75.
D
76.
C
77. B
78.
B
79.
C
80.
B
81.
B
82.
B
83.
B
84.
A
85.
D
86.
A
87.
D
88.
A
89.
B
90. D
91.
C
92.
C
93. B
94. B
95. A
96.
D
97.
A
98.
B
99.
A
100.
D
101.
C
102. A
103. A
104. A
105.
D
106.
D
107.
B
108. C
109. A
110.
A
111.
D
112.
C
113.
A
114.
B
115.
A
116. C
117. B
118. B
119. C
120. C
121. A
122. D
123. D
124.
D
125.
D
126.
C
127.
B
128.
A
129. B
130. C
131. D
132. D
133. A
134. B
135. A
136. C
137.
C
138.
C
139.
B
140.
B
141. A
142.
C
143.
A
144. C
145.
D
146.
B
147.
B
148.
B
149.
D
150.
D
151. D
152.
C
153.
A
154.
C
155.
A
156.
C
157.
A
158.
C
159. B
160.
A
161.
C
162.
B
163. D
164. C
165. A
166.
A
167.
B
168.
D
169.
A
170.
B
171.
C
172. C
173. A
174. C
175.
D
176.
B
177.
D
178.
C
179. C
180. B
181. B
182.
D
183.
C
184.
A
185. B
186.
B
187.
C
188. B
189. C
190. A
191. A
192.
A
193.
A
194.
A
195.
D
196. A
197.
C
198.
D
199.
D
200.
C
201.
D
202.
D
203.
B
204. B
205. C
206. C
207.
A
208.
C
209.
C
210.
B
211.
C
212.
B
213.
D
214.
C
215.
D
216.
A
217.
C
218.
D
219.
C
220.
D
221.
A
222. B
223.
C
224.
D
225.
A
226. A

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×