Tải bản đầy đủ

Toán 4:Thực hành vẽ hình chữ nhật


Th
Th
ứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008
ứ năm ngày 23 tháng 10 năm 2008
Toán
Toán
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Thực hành vẽ hình chữ nhật
Ví dụ: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm
Ví dụ: Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm
4cm
4cm
2cm
2cm
A
A

B
B
C
C
D
D
- Vẽ đoạn thẳng DC=4cm
- Vẽ đoạn thẳng DC=4cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC
- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC
tại D,trên đường thẳng đó lấy đoạn
tại D,trên đường thẳng đó lấy đoạn
DA = 2cm
DA = 2cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC
- Vẽ đường thẳng vuông góc với DC
tại C,trên đường thẳng đó lấy đoạn
tại C,trên đường thẳng đó lấy đoạn
CB = 2cm
CB = 2cm


-Nối A với B ta được hình chữ nhật
-Nối A với B ta được hình chữ nhật
ABCD
ABCD

Vẽ hình chữ nhật có chiều dài 4cm, chiều rộng 2cm
4cm
2cm
A
B
C
D
- Vẽ đoạn thẳng AD= 2cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc với
DA tại D,trên đường thẳng đó lấy
đoạn DC = 4cm
- Vẽ đường thẳng vuông góc với
AD tại A,trên đường thẳng đó lấy
đoạn AB = 4cm
- Nối B với C ta được hình chữ
nhật ABCD

Luyện tập

Bài 1
Bài giải
a. Vẽ hình chữ chữ nhật
ABCD có chiều dài 5cm,
chiều rộng 3cm
b. Tính chu vi hình chữ nhật
ABCD
3cm
A
B
C
D
5cm

B
A
C
D
A
D
C
B
B
A
C
D
3 cm
5cm
5cm
3 cm
3 cm
5cm

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×