Tải bản đầy đủ

On li vao 10 dai tra -P3

Bi 3
I. Trc nghim
1 iu no sau õy l ỳng khi núi v cụng sut ca dũng in?
A. Cụng sut ca dũng in l i lng c trng cho tc sinh cụng ca dũng in.
B. Cụng sut ca dũng in c o bng cụng ca dũng in thc hin c trong mt giõy.
C. Cụng sut ca dũng in trong 1 on mch bng tớch hiu in th gia hai u on mch vi cng vi
cng dũng in chy trong on mch ú.
D. C ba phỏt biu u ỳng.
2. Trong cỏc n v sau õy, n v no khụng phi l n v ca cụng?
A. Jun (J) B. W.s C. KW.h D. V.A
3. Hóy chn cụng thc ỳng trong cỏc cụng thc di õy m cho phộp xỏc nh cụng ca dũng in sn ra trong
mt on mch. A. A = U.I
2
.t B. A = U
2
.I.t C. A = U.I.t D. A = R
2
.I.t
4. Trong cỏc cụng thc tớnh cụng sut sau õy. Hóy chn cụng thc sai?
A. P = A .t B.
A

P
t
=
C. P = U.I D. P= I
2
.R
5. Phỏt biu no sau õy l ỳng khi núi v in nng?
A. Dũng in cú mang nng lng, nng lng ú gi l in nng.
B.in nng cú th chuyn hoỏ thnh nhit nng.
C. in nng cú th chuyn hoỏ thnh hoỏ nng v c nng.
D.Cỏc phỏt biu a, b, c u ỳng.
6. Trong s cỏc búng ốn sau, búng no sỏng mnh nht?
A. 220V-25W B. 110V-150W C. 40V-100W D. 110V-100W
8. Phộp bin i n v no l khụng ỳng?
A. 1kW = 1000W = 0,001MW B. 1MW = 10
3
kW = 10
6
W C. 10
3
W = 1kW = 1000W D. 1W = 10
-3
kW = 10
-7
MW
0. Mt bp in cú ghi 220V - 1kW hot ng liờn tc trong 2 gi vi hiu in th 220V. in nng m bp tiờu
th trong thi gian ú l bao nhiờu? A. 2 kW.h B. 2000 W.h C. 7200 J D. 7200 kJ
10. Khi mc mt bp in vo mch in cú hiu in th 220Vthỡ cng dũng in qua bp l 4A. Hi trong thi
gian 30 phỳt nhit lng to ra ca bp l bao nhiờu?
A. 1584 Kj B. 26400 J C. 264000 J D. 54450 kJ
11. Trong thi gian 20 phỳt nhit lng to ra ca mt in tr l 1320 kJ. Hi cng dũng in i qua nú l bao
nhiờu?Bit hiu in th gia hai u in tr l:220V.
A. 5 A B. 30A C. 3 A D. Mt giỏ tr khỏc.
12. Khi dũng in cú cng 3A chy qua mt vt dn trong 10 phỳt thỡ to ra mt nhit lng l 540 kJ. Hi in
tr ca vt dn nhn giỏ tr nouu õy l ỳng?
A. 6

B. 600

C. 100

D. Mt giỏ tr khỏc.
13. Khi dũng in cú cng 2A chy qua mt vt dn cú in tr 50

thỡ to ra mt nhit lng l 180 kJ. Hi
thi gian dũng in chy qua vt dn ú l bao nhiờu?
A. 90 phỳt. B. 15 phỳt. C. 18 phỳt D. Mt giỏ tr khỏc.
14. Dụng cụ đo điện năng là gì? A.Vôn kế B. ămpe kế C. ÔM kế D.Công tơ
15. Công suất của một mạch điện không tính theo cách nào dới đây?
A. P = U.I.t B. P = I
2
.R C. P = A/ t D. P = U
2
/R
52)Điện trở của đèn 220V- 100W là bao nhiêu? A. 22000 B. 320 C. 4400 D. 484
16. Nhiệt lợng tỏa ra trên dây dẫn đợc tính nh thế nào?
A. Q = U
2
.R.t B.Q = R.I
2
C. Q = (U
2
/R).t D. Q = (I.R
2
).t
17 Một đèn 220V 75W mắc vào nguồn 180 V. Đèn hoạt động nh thế nào ?
A. Sáng bình thờng B. Đèn bị cháy C. Đèn sáng yếu D. Công suất vợt 75W
18. Một đèn 12V-8W mắc vào nguồn 6V.Công suất hoạt động của đèn khi đó là:
A. 8W B. 6W C. 4W D.2W
19. Một đèn 12V 6W hoạt động ở điện áp định mức ,trong một phút đèn sẽ tỏa một nhiệt lợng là :
A. 72J B. 720 J C. 360J C.60J
20. Một đèn 12V 6W mắc vào nguồn 24V, để đèn sáng bình thờng cần làm theo cách nào dới đây?
A.Mắc song song với đèn một điện trở R = 12 B .Nối tiếp với đèn một điện trở R = 24
C. Nối tiếp với đèn một điện trở R = 6 D. Song song với đèn điện trở R = 18
21. Công suất tỏa nhiệt của bếp điện sẽ thay đổi nh thế nào khi dây điện trở của bếp bị cắt ngắn đi một nửa?
A.Tăng 2 lần B.Giảm hai lần C.Tăng 4 lần D.Giảm 4 lần
22. hai đèn mắc song song vào nguồn 220V.Đèn một có số liệu 110V _ 100W, đèn hai có số liệu 110V- 50W. Hai
đèn hoạt động nh thế nào?
A.Đèn một sáng bình thờng đèn 2 sáng yếu B .Đèn hai sáng bình thờng đèn một sáng yếu
C. Đèn một sáng hơn đèn hai D. Đèn hai sáng hơn đèn một
23. Hai đèn ở câu 59 trên sẽ sáng thế nào khi mắc nối tiếp vào nguồn 220V?
A.Hai đèn cùng sáng bình thờng B. Hai đèn sáng yếu hơn bình thờng
C. Đèn một sáng hơn đèn hai D. Đèn hai sáng hơn đèn một
24. Công tơ điện của một gia đình đo đợc 50 số trong 1 tháng.Điện năng tiêu thụ của gia đình đó trong một tháng
là: A. 50kJ B. 180000mJ C. 1800kJ D. 0,18MJ
25. Định luật Jun-lenxơ không áp dụng đợc cho thiết bị điện nào?
A. Bếp điện B. Đèn sợi đốt C. Bàn là D. Máy bơm nớc.
26. Một đèn sợi đốt bị đứt dây tóc.Nếu chập điểm bị đứt lại để đèn hoạt động thì có thay đổi gì không so với lúc
dây tóc cha bị đứt?
A. Sáng hơn B. Tối hơn C. Độ sáng không thay đổi D. Không thể xác định đợc
27. Một bếp điện hoạt động ở chế độ định mức có công suất 400W.Khi sợi đốt bị cắt ngắn một nửa thì công suất
của bếp là bao nhiêu?
A. 200W B. 400W C. 600W D. 800W
28. Cũng hỏi nh câu 27 với trờng hợp sợi đốt bị cắt đi 1/3?
A.200W B. 400W C. 600W D. 800W
II. Lớ thuyt:
1. Cụng ca dũng in l gỡ? Nờu cỏc cụng thc tớnh cụng m em bit?
2. Cụng ca dũng in cú n v l gỡ? S ch ca cụng t in cho ta bit gỡ?
3. Nờu cỏc cụng thc tớnh cụng sut? Nờu cỏc n v ca cụng sut?
4. Trờn búng ốn cú ghi: 220V - 100W, cỏc con s ú cú ý ngha gỡ? Tớnh in tr ca búng ốn ú.
5. Phỏt biu nh lut Jun-Lenx ? Vit cụng thc, gii thớch cỏc kớ hiu v nờu n v ca tng i lng trong cụng
thc.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×