Tải bản đầy đủ

On li vao 10 dai tra -P2

Bi 2
I. Trc nghim
1. Phỏt biu no sau õy khụng ỳng khi núi v s ph thuc ca in tr dõy dn?
A. in tr dõy dn t l thun vi chiu di ca dõy.
B. in tr dõy dón t l nghch vi tit din ca dõy.
C. in tr dõy dn ph thuc vo nhit .
D. in tr dõy dn khụng ph thuc vo bn cht ca dõy.
2. in tr ca mt vt khụng ph thuc vo:
A. Tit din thng ca vt. B. in tr sut ca vt. C. Khi lng riờng ca vt. D. Chiu di ca vt.
3. Nu tng chiu di dõy dn lờn n ln thỡ in tr:A. Tng n ln. B. Gim n ln. C. Tng 2n ln. D. Gim n
2
ln.
4. Cn kt hp tit din S v chiu di L ca vt dn nh th no cú in tr nh nht?
A. L v S. B. 2L v
S
2
. C.
L
2
v 2S. D. 2L v S.
5. Tng chiu di dõy dn lờn n ln thỡ phi tng hay gim tit din i bao nhiờu ln in tr gi khụng i

A. Tng n ln. B. Tng n
2
ln. C. Gim 2n ln. D. Gim n
2
ln.
6. Nếu tăng tiết diện của dây dẫn lên ba lần , chiều dài giảm ba lần thì điện trở của dây sẽ
A.Tăng ba lần B.Giảm 3 lần C.Tăng chín lần D. Giảm chín lần
8. Cụng thc no sau õy cho phộp xỏc in tr mt dõy dn hỡnh tr ng cht?
A.
l
R .
S
=
B.
S
R .
l
=
C.
S
R l.=

D. Mt cụng thc khỏc.
9. Giảm bán kính dây dẫn hai lần thì điện trở của dây sẽ: A. Tăng 2 lần B. Tăng 4 lần C.Giảm 2 lần D. Giảm 4 lần
10. Một dây dẫn có điện trở R = 10 đợc cắt thành hai đoạn dài bằng nhau rồi ghép chập đôi lại thành đoạn dây
mới .Điện trở của đoạn dây mới đó là: A. 5 B. 20 C.2,5 D. 40
11. Một dây dẫn điện trở R = 6 cắt thành hai đoạn cùng chiều dài rồi ghép chập đôI lại thành dây mới .Đoạn dây mới
đó tơng tự nh mạch điện gồm:
A.Hai điện trở 3 nối tiếp B. Hai điện trở 6 song song
C. Hai điện trở 3 song song D. Hai điện trở 6 nối tiếp
12. )Hai dây có cùng chiều dài và cùng chất liệu .Dây thứ nhất có điện trở R và có tiết diện gấp 3 lần tiết diện của
dây thứ hai. Điện trở của dây thứ hai là : A.3R B. R C. R/3 D. R+3
13. Hai dây có cùng chất liệu và cùng chiều dài.Dây thứ nhất điện trở R=4 và có tiết diện gấp 4 lần tiết diện của dây
thứ hai .Điện trở tơng đơng của đoạn mạch gồm hai đoạn dây đó mắc song song là:
A.4 B.8 C.3 D.16
14. Một dây dẫn điện trở R = 19,5 đợc cắt thành hai đoạn có chiều dài gấp đôi nhau.Điện trở của hai đoạn dây đó là:
A. 9,5 và 10 B. 6,5 và 13 C. 13,5 và 6 D. 12 và 6.
15. Một mạch điện gồm n điện trở cùng giá trị R mắc song song .Điện trở tơng đơng của mạch là:
A. nR B. R/n C. R+n D. R n
16. Hai dây dẫn đồng chất và cùng chiều dài ,điện trở lần lợt là R
1
và R
2
, tiết diện tơng ứng là S
1
và S
2
.Ta có tỉ lệ
R
1
/R
2
sẽ bằng:A. S
1
/S
2
B. S
2
/S
1
C. (S
1
/S
2
)
2
D. (S
2
/S
1
)
2

17. Nu bc cú in tr sut l 1,6.10
-8

m.

thỡ:
A. Mt khi bc hỡnh tr, chiu di 1m, tit din 1m
2
thỡ cú in tr 1,6.10
-8

.
B. Mt khi bc hỡnh tr, chiu di 2m, tit din 2m
2
thỡ cú in tr 3,2.10
-8

.
C. Mt khi bc hỡnh tr, chiu di 1m, tit din 0,5m
2
thỡ cú in tr 1,6.10
-8

.
D. Tt c cỏc phỏt biu trờn u ỳng.
18. Trong bài 34, đờng kính tiết diện của mỗi dây là d
1
và d
2
.Tỉ số R
1
/R
2
bằng:
A.d
1
/d
2
B. d
2
/d
1
C. (d
1
/d
2
)
2
D. (d
2
/d
1
)
2
19. Tăng chiều dài của dây dẫn lên hai lần và giảm tiết diện của dây đi hai lần thì điện trở của dây dẫn sẽ:
A.Không đổi B. Tăng 2 lần C. Giảm 4 lần D. Tăng 4 lần
20. Hai dây đồng chất và cùng tiết diện .Đây thứ nhất dài 20 cm và điện trở R
1
= 5, dây thứ hai có điện trở R
2
=
8.Chiều dài của dây thứ hai là; A. 28cm B. 25cm C. 32cm D. 33 cm
21. Với hai vật có điện trở bằng nhau , phát biểu nào là đúng?
A. Hai vật có cùng điện trở suất B. Hai vật đó cùng chất
C. Hai vật đó cùng là chất cách điện D. Hai vật đó cản trở dòng điện nh nhau
22. Khi dch chuyn con chy hoc tay quay ca bin tr, ai lng no sau õy s thay i theo?
A. Tit din dõy dn ca bin tr. B. in tr sut ca cht lm dõy dn ca bin tr.
C. Chiu di dõy dn ca bin tr. D. Nhit ca bin tr.
23. iu no sau õy l ỳng khi núi v bin tr?
A. Dựng iu chnh nhit ca in tr trong mch. B. Dựng iu chnh hiu in th trong mch.
C. Dựng iu chnh cng dũng in trong mch. D. Dựng iu chnh chiu dũng in trong mch.
24. Trờn mt biộn tr con chy cú ghi 100

- 2A. Hiu in th ln nht c phộp t lờn hai u dõy c nh ca
bin tr cú th nhn giỏ tr no trong cỏc giỏ tr sau:
A. 200 V B. 50 V C. 98 V D. Mụt giỏ tr khỏc.
25. Mt bin tr gm mt dõy dn cú giỏ tr t 0 n 100. thay i giỏ tr ca bin tr, ngi ta thng thay i:
A.Chiu di dõy. B. Tit din dõy. C. Vt liu dõy D. Nhit dõy dn.
26. Mt bin tr con chy di 50m c lm bng dõy dn hp kim nikờlin cú in tr sut 0,4.10
-6
,tit din u l
0,5mm
2
. in tr ln nht ca bin tr ny l: A. 40

B. 0,04

C. 6,25

D. Mt giỏ tr khỏc.
27. Một dây dẫn đồng chất ,tiết diện đều có điện trở R = 36 đợc cắt thành ba đoạn có chiều dài theo tỉ lệ l
1
/l
2
/l
3
=
1:2:3.Điện trở tơng ứng của mỗi đoạn dây là: A. 6, 12, 18 B.18, 12, 6 C.12, 6, 18 D. 18, 6, 12
28. Một cuộn dây đồng có tiết diện S = 1mm
2
,điện trở R =17 .Điện tở suất và khối lợng riêng của đồng lần lợt là
1,7.10
-8
và D = 8,9.10
3
kg/m
3
.Khối lợng của cuộn dây là: A.8,9 g B. 89 kg C. 890g D. 8,9 kg
29. Một cuộn dây đồng tiết diện S = 0,1 mm
2
, điện trở R = 191 sẽ có khối lợng là:
A. 1kg B. 100g C. 10 kg D. 10 g
30. Phát biểu nào dới đây là SAI?
A.Chất có điện trở suất càng lớn càng dẫn điện tốt B.Chất có điện trở suất càng nhỏ càng dẫn điện tốt
C.Các chất khác nhau có điện trở suất khác nhau D.Bức tợng đồng và sợi dây đồng có cùng điện trở suất
Bi tp v nh
I. Lớ thuyt
1. kho sỏt s ph thuc ca in tr vo mt yu t ta cn lm thớ nghim nh th no?
2. in tr ca mi dõy dn ph thuc vo nhng yu t no?
3. in tr sut l gỡ? Núi in tr sut ca ng l 1,7.10
-8
cú ngha l gỡ?
4. Vit cụng thc tớnh in tr khi bit in tr sut, chiu di v tit din dõy dn?
5. Bin tr cú tỏc dng gỡ? Nờu kớ hiu ca bin tr trong s mch in
II. Bi tp:
1. Cho hai điện trở R
1
= 14

và R
2
= 16

mắc nối tiếp nhau.
a) Tính điện trở tơng đơng của toàn mạch
b) Muốn điện trở tơng đơng của mạch có giá trị R = 45

thì phảI mắc thêm vào mạch điện trở R
3
bằng bao nhiêu và mắc nh
thế nào?
2. Cho mạch điện nh hình vẽ . R
2
= 18

, vôn kế chỉ 28V ,
am pe kế chỉ 0,7 A .
a) Tính điện trở R
1
. Từ đó suy ra hiệu điện thế ở hai
đầu đoạn mạch .
b) Nu giữ nguyên hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch và
thay điện trở R
1
bằng điện trở R
x
thì số chỉ am pe kế lúc
đó là 0,4 A . Tính R
x
và số chỉ của am pe kế lúc đó.
4.Cho mạch điện gồm ba điện trở mắc nối tiếp nhau . Biết R
1
= 6

; R
2
= 18

; R
3
= 16

. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn
mạch U = 52V .
a) Tính điện trở tơng đơng của mạch và dòng điện qua mạch.
b) Tính hiệu điện thế ở hai đầu mỗi điện trở.
5. Cho mạch điện nh hình vẽ .
Biết U
AB
= 75V . U
AD
= 37,5V và U
CB
= 67,5V .
AM pe kế chỉ 1,5A .Tính các điện trở R
1
, R
2
và R
3
.
6. Cho mạch điện nh hình vẽ R
1
= 18

và R
2
= 16

,
hiệu điện thế ở hai đầu đoạn mạch U
MN
= 68V .
a) K ngắt .Tìm số chỉ của am pe kế .
b) K đóng , cờng độ dòng điện qua R
2
chỉ bằng một
nửacờng độ dòng điện qua R
3
. Tính R
3
và dòng
điện qua R
3
khi đó.
III. Trc nghim
1. Trong ủoaùn maùch coự R
1
nt R
2
thỡ :
R
1
R
2
V
A
R
1
R
2
R
3

A

B

C

D
A
R
1
R
2
R
3
A
K
M
N
a. I
1
=I
2
=
21
1
RR
U
+
b. U
1
=U
2
=I(R
1
+R
2
) c.
2
1
2
1
R
R
I
I
=
d.
2
1
2
1
R
R
U
U
=
2. Trong đoạn mạch có R
1
//R
2
thì :
a. U
1
=U
2
=I
1
(R
1
+R
2
) b. I
1
=I
2
=
1
R
U
c.
1
2
2
1
R
R
I
I
=
d.
2
1
2
1
R
R
U
U
=
3. Đối với một dây dẫn thương số
I
U
có trò số :
a. Tỉ lệ thuận với U b. Tỉ lệ nghòch với I c. Tăng khi U tăng d. Không đổi
4. Đoạn mạch điện có R
1
//R
2
thì R

là :
a. R
1
+R
2
b.
21
21
.RR
RR +
c.
21
11
RR
+
d.
21
21
.
RR
RR
+
5. Đoạn mạch có R
1
nt R
2
thì :
a.U
1
+U
2
=
R
I
b. U
1
=U
2
= I.R c. U
1
+U
2
=I.R

d. U
1
=U
2
=I
1
.R
1
6. Trong đoạn mạch có R
1
//R
2
thì :
a. I
1
=I
2
=
1
1
R
U
b. I
1
+I
2
=
1
1
R
U
c. I
1
=I
2
=
R
U
d. I
1
+I
2
=
td
R
U
7. Công thức đònh luật Ôm là :
a. I=U.R b. R=
I
U
c. U=I.R d. I=
R
U
8. Khi đặt U=6V vào hai đầu dây dẫn thì I qua dây là 0,2A nếu tăng U thêm 3V nữa thì I qua dây là :
a. 0,6A b. 0,4A c. 0,3A d. 0,8A
9. Trong đoạn mạch điện có R
1
nt R
2
với R
1
=4R
2
và U
1
=6V thì U
2
sẽ là :
a. 6V b. 3V c. 1,5V d.
V
3
2
10. Trong một đoạn mạch điện có R
1
// R
2
với R
1
=2R
2
và I
1
=0.4A thì I
2
sẽ là :
a. 0,2A b. 0,4A c. 0,8A d. 0,6A.
11. Điện trở R
1
=10Ω chòu được cường độ dòng điện (CĐDĐ) tối đa là 2A và R
2
= 30Ω chòu được CĐDĐ tối đa là 2,5A có thể
mắc R
1
nt R
2
vào HĐT nào dưới đây để khi hoạt động không có điện trở nào bò hỏng .
a. 10V b. 100V c. 80V d. 180V
12. Điêbh trở R
2
= 20Ω chòu được CĐDĐ tối đa là 1,5A va R
2
= 40Ω chòu được CĐDĐ tối đa 2,5A có thể mắc R
1
//R
2
vào HĐT
nào để khi hoạt động không có điện trở nào hỏng.
a. 30V b. 100V c. 240V d. 20V
13. Đặt cùng một HĐT U vào hai đầu các dây dẫn khác nhau và đo CĐDĐ I chạy qua mỗi dây dẫn đó. Câu phát biểu nào sau
đây là đúng.
a. Thương số
I
U
có trò số như nhau đối với các dây dẫn.
b. Thương số
I
U
càng lớn thì dây dẫn đó có điện trở đó càng lớn.
c. Thương số
I
U
càng lớn thì dây dẫn đó có điện trở đó càng nhỏ.
d. Thương số
I
U
không xác đònh được đối với mỗi dây dẫn.
14. Điền từ đúng (Đ) sai (S) vào các câu phát biểu sau :
a. Tỉ số R=
I
U
đối với một dây dẫn gọi là điện trơ û dây dẫn đó.
b. Khi tăng CĐDĐ qua dây dẫn thì điện trở dây dẫn đó giảm.
c. Khi tăng HĐT giữa hai đâu dây dẫn thì điện trở dây dẫn đó tăng.
d. Điện trở là thuộc tính của vật dẫn , đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của dây dẫn.
15. Khi đặt HĐT 6V vào hai đầu một dây dẫn thì CĐDĐ qua nó là 1,5A. Muốn CĐDĐ giảm xuống còn 0,5A thì HĐT sẽ là :
a. 18V b. 2V c. 8V d. 4V
16. Có R
1
= 3Ω, R
2
= 6Ω măc song song và mắc vào mạch điện có HĐT U không đổi thì CĐDĐ qua mạch chính là I = 3A. Nếu
thay hai điện trở trên bằng một điện trở duy nhất có giá trò R=2Ω thì CĐDĐ qua mạch chính là :
a. 1A b. 2A c. 3A d. 4A
17. Có R
1
= 4Ω, R
2
= 8Ω mắc nối tiếp và mắc vào mạch có HĐT U không đổi thì CĐDĐ qua mạch chính là 0,5A. Nếu thay hai
điện trở trên bằng một điện trở duy nhất có giá trò R = 6Ω thì CĐDĐ qua mạch chính sẽ là :
a. 0,5A b. 1A c. 1,5A d. 2A
18. Có hai loại điện trở 2Ω và 4Ω . Người ta ghép nối tiếp đồng thời hai loại điện trở nói trên để nhận được điện trở tương
đương 16Ω số điện trở phải dùng ít nhất là bao nhiêu ?
a. 3 chiếc b. 4 chiếc c. 5 chiếc d. 6 chiếc.
19. Cho sơ đồ mạch điện như hình vẽ. Số chỉ của vôn kế cho biết gì ?
a. HĐT giữa hai đầu Đ
1
b. HĐT giữa hai dầu Đ
2
c. HĐT nguồn d. HĐT nguồn và HĐT Đ
1
20. Với mạch điện trên , số chỉ của ampe kế cho biết gì ?
a. CĐDĐ qua Đ
1
b. CĐDĐ qua Đ
2
c. CĐDĐ qua mạch chính d. Cả a,b,c đều đúng
21. Công thức xác đònh điện trở của một dây dẫn hình trụ đồng chất là :
a. R= ρ.
l
S
b. R=S.
ρ
l
c. R=ρ.
S
l
d. Một công thức khác
22. Hai đoạn dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài có tiết diện và điện trở tương ứng là S
1
, R
1
và S
2
, R
2
. Hệ thức nào sau đây
đúng.
a. S
1
.R
1
= S
2
.R
2
b.
2
2
1
1
R
S
R
S
=
c. R
1
R
2
= S
1
S
2
d. S
1
.R
2
= S
2
.R
1
23. Hai đoạn dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện , có chiều dài và điện trở tng ứng là l
1
,R
1
và l
2
, R
2
. Hệ thức nào sau đây
đúng.
a. l
1
.R
1
= l
2
.R
2
b.
2
2
1
1
R
l
R
l
=
c. R
1
.R
2
= l
1
.l
2
d. Cả a,b,c đều đúng.
24. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện, dây thứ nhất có l
1
=5m và R
1
=10Ω và dây thứ hai có l
2
=12m thì R
2
sẽ nhận giá
trò nào dưới đây.
a. 6Ω b.
6
25
Ω c. 24Ω d. một giá trò khác.
25. Có hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài l
1
= 5l
2
và tiết diện S
1
=
2
2
S
. Mối quan hệ giữa R
1
và R
2
của hai dây là :
a. R
1
=
2
2
5
R
b. R
1
=7R
2
c. R
1
=10R
2
d. R
1
=
10
2
R
26. Hai dây dẫn bằng đồng và cùng chiều dài . Dây thứ nhất có S
1
= 2mm
2
và R
1
= 8Ω . Dây thứ hai có S
2
= 0,5mm
2
R
2
có giá
trò bằng bao nhiêu ?
a. 3,2Ω b. 2Ω c. 32Ω d. 20Ω.
27. Hai dây dẫn bằng đồng có cùng tiết diện. Dây thứ nhất có l
1
= 25m, mắc nối tiếp hai dây này với nhau và mắc vào HĐT U
thì đo được U
2
= 4U
1
. Vậy l
2
sẽ nhận giá trò nào dưới đây.
a. l
2
= 100m b. l
2
= 6,25m c. l
2
= 200m d. một giá trò khác
28. Hai dây dẫn lam tư hợp kim cùng loại , dây thứ nhất có R
1
= 3Ω, và dây thứ hai có l
2
=6l
1
, S
2
=3S
1
. điện trở R
2
của dây thứ
hai sẽ là :
a. 6Ω b. 1,5Ω c. 1Ω d. 18Ω
29. Điền từ đúng (Đ), sai(S) vào các câu phát biểu sau :
a. Biến trở dùng để làm thay đổi HĐT không đổi
b. Biến trở dùng để làm thay đổi CĐDĐ trong mạch
c. Biến trở dùng để làm thay đổi chiều dòng điện
d. Biến trở dùng để làm thay đổi điện trở trong mạch

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×