Tải bản đầy đủ

Sinh học 8 bạch cầu miễn dịch (6)

Bµi 14- TiÕt 14

Th©n dµi ra do
®©u?


1. Sự dài ra của
thân
* Thí nghiệm
Bớc 1: Gieo hạt cây vào khay có cát ẩm cho đến khi
cây ra lá thật thứ nhất.
Nhóm 1: Gieo hạt đậu đen
Nhóm 1: Gieo hạt đậu xanh
Nhóm 1: Gieo hạt lạc
Bớc 2: Mỗi nhóm chọn 6 cây cao bằng nhau.
Bớc 3: Ngắt ngọn 3 cây ( ngắt từ đoạn có 2 lá thật )
Bớc 4: Sau 3 ngày đo lại chiều cao của 3 cây ngắt
ngọn và 3 cây không ngắt ngọn.
Bớc 5: Tính chiều cao trung bình của mỗi nhóm
* KÕt qu¶ :

Nhãm c©y

Ng¾t ngän
Kh«ng ng¾t
ngän

ChiÒu cao (cm)
Nhãm 1
Nhãm 2
Nhãm
3
( §Ëu
( §Ëu
®en )
xanh )
( L¹c )
7cm
9cm

8,2cm
9, 7cm

5,4cm
6.6cm


So s¸nh chiÒu cao cña 2 nhãm c©y lµm thÝ
nghiÖm
-

ra

Nhãm c©y ng¾t ngän : c©y kh«ng dµi

- Nhãm c©y kh«ng ng¾t ngän : c©y dµi
ra
Tõ thÝ nghiÖm trªn, cho biÕt c©y dµi ra do
bé phËn nµo ?

Th©n dµi ra do phÇn ngän.
V× sao th©n dµi ra ®
îc ?


 Th©n dµi ra do phÇn ngän cã m« ph©n
sinh ngän, c¸c tÕ bµo ë m« ph©n sinh
ngän ph©n chia vµ lín lªn lµm cho th©n
dµi ra ( ë cµnh c©y còng cã hiÖn tîng nµy )


Từ kết quả thí nghiệm:
Chiều cao (cm)
Nhóm cây

Nhóm 1
( Đậu
đen )

Nhóm 2
( Đậu
xanh )

Nhóm
3
( Lạc )

Ngắt ngọn

7cm

8,2cm

5,4cm

Không ngắt
ngọn

9cm

9, 7cm

6.6cm

Sự dài ra của các cây khác nhau có giống nhau không ?
Sự dài ra của thân ở các cây khác nhau
là khác nhau.

- Các cây thân cỏ dài ra rất nhanh, đặc biệt
là cây thân leo
- Các cây thân gỗ dài ra chậm hơn


2. Giải thích các hiện tợng thực tế
Khi trồng đậu, bông, cà phê... trớc khi cây ra hoa ng
ời ta thờng ngắt ngọn.

Giải thích vì sao lại làm nh vậy ?

Vì : -

Khi bấm ngọn cây, cây không cao lên, chất

dinh dỡng dồn xuống cho chồi hoa, chồi lá phát triển.

-

Tỉa cành xấu, cành sâu kết hợp với bấm

ngọn, để thức ăn dồn xuống các cành còn lại làm cho
chồi,
hoa, quả, lá phát triển.


Trồng cây lấy gỗ (bạch đàn, lim ), lấy sợi ( gai, đay
), ngời ta thờng tỉa cành xấu, cành bị sâu mà không
bấm ngọn.

Giải thích vì sao lại làm nh vậy ?

Vì: Cây mọc cao mới cho gỗ tốt, sợi tốt. Cần thờng
xuyên tỉa cành xấu, cành sâu để chất dinh dỡng đ
ợc tập trung vào thân chính.


Ngày nay, một số nơi đã và đang áp dụng kỹ thuật
mới.
Ví dụ :
- Nhập giống mới đã đợc tuyển chọn có số cành hợp
lí, hoa nhiều, năng suất cao
- Dùng thuốc kích thích sinh trởng làm chồi lá, chồi
hoa phát triển, vì vậy không cần bấm ngọn.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×