Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 phần lớn nước vào cây đi đâu (2)

GIÁO VIÊN : PHẠM THỊ MƯỜI
Năm học: 2017-20181. Hô hấp là gì? Vì sao hô hấp có ý nghĩa quan
trọng đối với cây?

Đáp án
- Hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi để phân giải
các chất hữu cơ, sản ra năng lượng cần cho các
hoạt động sống, đồng thời thải ra khí cacbônic và
hơi nước.
- Ý nghĩa: Tạo ra năng lượng cần cho mọi hoạt
động sống của cây→ Giúp cây phát triển bình
thường.


Những điều em nên biết
Chúng ta đều biết cây cần dùng nước để
tham gia quang hợp và sử dụng cho một số

hoạt động sống khác nên hằng ngày rễ phải
hút rất nhiều nước.Nhưng theo nghiên cứu
của các nhà khoa học cây chỉ giữ lại một
phần rất nhỏ. Còn phần lớn nước vào cây
đi đâu?HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN (2’)

Cá nhân đọc thông tin mục 1/SGK-80,
trả lời câu hỏi
1. Một số học sinh đã dự đoán những điều gì?
2. Để chứng minh cho dự đoán đó họ đã làm
những điều gì?


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24
PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?
1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu.


HOẠT ĐỘNG NHÓM 4( 10’)
1.Cá nhân tìm hiểu nội dung hai thí nghiệm (về cách
thiết kế và kết quả) suy nghĩ trả lời 3 câu hỏi phần
lệnh▼/trang 81- SGK. (Làm bài tập 1- Vở luyện tập
sinh học.)
-Vì sao trong thí nghiệm các bạn đều phải sử dụng 2
cây tươi: một cây có đủ rễ, thân, lá và một cây chỉ có
rễ, thân mà không có lá?
-Theo em thí nghiệm của nhóm nào đã kiểm tra
được điều dự đoán ban đầu? Vì sao em chọn thí
nghiệm này?
-Từ các thí nghiệm trên em có thể rút ra kết luận gì?
2. Thảo luận nhóm chung

thống nhất câu trả lời.THẢO LUẬN TOÀN LỚP
- Các nhóm báo cáo câu trả lời đúng nhất của nhóm mình
- Số lượng thí nghiệm nhóm chọn để chứng minh điều dự
đoán trên.
- Đại diện nhóm phân tích lí do chọn của nhóm mình.


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu.
a. Thí nghiệm của nhóm Dũng và Tú.
b. Thí nghiệm của nhóm Tuấn và Hải.
c. Kết luận

Phần lớn nước do rễ hút
vào đã được lá thải ra ngoài
bằng sự thoát hơi nước qua
lỗ khí ở lá.


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá


2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
Sự thoát hơi nước qua lá có ý nghĩa gì đối với cây?

Giúp lá cây khỏi bị
đốt nóng

Tạo sức hút giúp vận chuyển
nước và muối khoáng từ rễ lên lá.

Nước và muối khoáng


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
Vì sao sự
thoát hơi
nước qua
lá có ý
nghĩa
quan trọng
đối với
cây?

Kết luận: Thông tin sgk/
mục 2-trang 81.


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát
hơi nước qua lá?


HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN (3’)
Cá nhân đọc thông tin mục 3/SGK-81, trả lời
câu hỏi phần ▼SGK- 82:
- Vì sao người ta phải làm như vậy?
- Sự thoát hơi nước qua lá phụ thuộc vào những
điều kiện bên ngoài nào?


1/ Khi nào lá cây thoát hơi nước nhiều?

Khi trời nắng nóng, khô hanh, gió khô thổi
mạnh.
Lá2/Nếu
không
quang
cácrahoạt
sống
cây
thiếuhợp
nướcđược,
sẽ xảy
hiệnđộng
tượng
gì?
khác cũng bị ngưng, cây khô héo và cũng có thể
bị chết.


Thứ 3, ngày 28 tháng 11 năm 2017
TIẾT 28 – BÀI 24: PHẦN LỚN NƯỚC VÀO CÂY ĐI ĐÂU?

1. Thí nghiệm xác định phần lớn nước vào cây đi đâu
2. Ý nghĩa của sự thoát hơi nước qua lá
3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến sự thoát
hơi nước qua lá?

Kết luận:
Các điều kiện bên ngoài như: ánh sáng, nhiệt độ,
độ ẩm của không khí.


Bài tập: Tại sao khi đánh cây đi trồng ở nơi
khác người ta phải chọn ngày râm mát và tỉa
bớt lá hoặc cắt ngắn ngọn?


TRÒ CHƠI Ô CHỮ

1
2
3
4
5

AI NHANH
HƠN ?

N I L Ô N G
M Ạ C H G Ỗ
K H Ô H Ạ N
Q U A N G H Ợ P
T H Í N H G I Ệ M

4.
Tám
chữ
cái:
Quá
trình

cây
nhờ

chất
1.
Sáu
chữ
cái:
Khi
làm
thí
nghiệm
chứng
minh
2.5.
Sáu
chữ
cái:
Quá
trình
vận
chuyển
nước

3.
Sáu
Chín
chữ
chữ
cái:
cái:
Khi
Để
thời
chứng
tiết
minh
như
phần
thế
nào
lớn
thì
nước
diệp
lục,
sửhơi
dụng
ánh
sáng
mặt
trời,đã
khí
cacbônic

sự
thoát
nước
qua

các
bạn
lấy
túi gì
muối
khoáng
hòa
tan
từ
rễ
lên
thân,


nhờ
vào
chúng
do
rễ
hút
ta
cần
vào
tưới
đã
được
nhiều

nước
thải
ra
cho
ngoài
cây
hơn?
chúng
ta

nước
để
tổng
hợp
ra
tinh
bột

nhả
ra
khí
ôxi
để
trùm
lên
2
cây?
mạch
nào
của
cây?
phải
gọi
là làm
quá gì?
trình gì?


Hướng dẫn về nhà
1)Đọc phần “em có biết ”
2) Trả lời các câu hỏi sgk
3) Đọc trước bài 25/ 83-sgk
( chuẩn bị mẫu vật… )


CHÚC QUÝ THẦY, CÔ
MẠNH KHỎE HẠNH PHÚCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×