Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 đặc điểm bên ngoài của lá (3)

CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá,
trên phiến có nhiều gân.

Gân3 lá

1. Đặc điểm bên ngoài của lá.
a. Phiến lá:

2 lá
Phiến
1
Cuống


Là quang hợp

Xem H19.1,
cho biết

lá nhất
gồm
Chức
năng quan
trọng
của láTên
là gìcác
? bộ phận
mấy bộ phận?
của lá?


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên

phiến có nhiều gân.
 1. Đặc điểm bên ngoài của lá:

 a. Phiến lá:

nhóm:
Thảo
Thảo
luậnluận
nhóm:
(3 phút)
Thảo
luận
nhóm:
3.Điểm
giống
nhau
đó có
tác
2.Tìm
1.1-Hình
Nhận
điểm


xét giống
hình
nhau
kích
của
dạng:
đa dạng,
dạng
(hình
dụng
gìbầu
đối
vớisắc
việc
thuphiến
nhận
phần
thước,
phiến
màu
các
loại
của
lá.
tròn,
dục,
hình
kim,
hình
ánh
của
lá?bề
- tim…)
Phiến
lá,sáng
diện
lánhưng

tích
màu
mặt
của
đềulục,
có dạng
dạng
Hãy
rút
raso
đặc
điểm
bản
phần
dẹt
phần
rộng
với
nhất
cuống.
của
bản
dẹt.làphiến
của
phiến
Giúp
láthước:
nhận
được
nhiều
lá.
2.- Tìm
điểm
giống
nhau
của
-Kích
đalá?
dạng
(to,
ánh
sáng
phần
phiến
các loại lá.
nhỏ,
trung
bình)
3.Điểm
nhau
đó có
-Màugiống
sắc của
phiến
lá:tác
đa
gì đối
vớilục
việc thu
sốdụng
có màu
xanh
nhận
củacủa
lá? phần
-Diệnánh
tíchsáng
bề mặt
phiến so với cuống: phiến lá
lớn hơn so với cuống lá.


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

 Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên

phiến có nhiều gân.

 1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
 a. Phiến lá:

 -Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là
phần rộng nhất của lá giúp hứng được
nhiều ánh sáng.


Vì sao lá cây có
màu xanh?
L¸ cã mµu xanh do chøa
chÊt diÖp lôc


Cây huyết dụ

Cây sồi lá đỏ


không

màu
Lá tía tô
L¸ kh«ng cã mµu xanh vÉn
xanh
có quang
hợp thư
cã thÓ
quang
hîp b×nh
không?
êng. Dođược
trong
l¸ vÉn chøa
diÖp lôc.
Cây phong lá đỏ


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá:Gồm cuống lá và phiến lá, trên
phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
 a. Phiến lá:
-Phiến lá màu lục, dạng bản dẹt, là
phần rộng nhất của lá giúp hứng được
Lá gai
nhiều ánh sáng.
(Gân hình mạng)
Có 3 loại gân lá:
 b.Gân lá:
-Gân hình mạng:Lá gai…
-Gân song song: Lá rẻ quạt…
-Gân hình cung:Lá địa liền..

Lá địa liền
(Gân hình cung)

Lá rẻ quạt
(Gân song song)

Cho biết gân lá của
chúng có giống nhau
không? Theo em có
mấy loại gân lá?


GÂN LÁ HÌNH MẠNG
GÂN LÁ SONG SONG

Sâm cau


GÂN LÁ HÌNH CUNG

Ngãi lục bình
CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên
phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá: Có 3 loại gân lá:
-Gân hình mạng: Lá gai…
-Gân song song: lá rẻ quạt…
-Gân hình cung: lá địa liền
 c. Lá đơn và lá kép:

 -Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang 1 phiến
lá, cả cuống và phiến rụng cùng một lúc.
Ví dụ:Lá mồng tơi, lá gai...
 -Lá kép: Có cuống chính phân nhánh
thành nhiều cuống con, mỗi cuống con
mang 1 phiến lá, thường thì lá chét rụng
trước, cuống chính rụng sau.
Ví dụ:Lá hoa hồng, lá phượng...

Quan sát hình
19.4 em hãy phân
biệt lá đơn và lá
kép?


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên
phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá: Có 3 loại gân lá:
-Gân hình mạng: Lá gai…
-Gân song song: lá rẻ quạt…
-Gân hình cung: lá địa liền
c. Lá đơn và lá kép:
-Lá đơn: Mỗi cuống chỉ mang 1 phiến lá, cả
cuống và phiến rụng cùng một lúc.
Ví dụ:Lá mồng tơi, lá gai...
-Lá kép: Có cuống chính phân nhánh thành
nhiều cuống con, mỗi cuống con mang 1 phiến
lá, thường thì lá chét rụng trước, cuống chính
rụng sau.
Ví dụ:Lá hoa hồng, lá phượng...

 2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:

Quan sát H 19.5 về các
kiểu xếp lá trên thân và
cành. Hãy điền vào bảng
sau:


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên
phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c.Lá đơn và lá kép:
 2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
-Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
+ Mọc cách : Lá cây dâu
+ Mọc đối: Lá dừa cạn
+ Mọc vòng: Lá cây dây huỳnh.

Có mấy kiểu xếp lá
trên thân, cành ?
Đó là những kiểu
Thảo luậnnào
nhóm
hoàn
thành bảng
? Ví
dụ?
trong 2 phút

Tên
cây

Kiểu xếp lá trên cây
Có mấy lá mọc
từ một mấu thân

Kiểu xếp


Cây
dâu

1 lá

Mọc cách

Cây
dừa
cạn

2 lá

Mọc đối

Cây
dây
huỳnh

4 lá

Mọc vòng


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Lá: Gồm cuống lá và phiến lá, trên
phiến có nhiều gân.
1. Đặc điểm bên ngoài của lá:
a. Phiến lá:
b.Gân lá:
c.Lá đơn và lá kép:
2.Các kiểu xếp lá trên thân và cành:
-Lá xếp trên cây theo 3 kiểu:
+ Mọc cách : Lá cây dâu…
+ Mọc đối: Lá dừa cạn…
+ Mọc vòng: Lá cây dây huỳnh….
-Lá trên các mấu thân xếp so le nhau
giúp lá nhận được nhiều ánh sáng.

Cách
xếpsát
socác
le của
Quan
cànhlánày
ở các
thân
có lợi
từ mấu
các phía
khác
nhau,
từ trên
em có
gì cho
việc xuống,
nhận ánh
nhận
cách bố
sáng
củaxét
cácgìlávềtrên
trí của
lá ở mấu thân
cây?

trên so với các lá ở mấu
thân dưới?


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

Hình
mạng

Song
song

Hình
cung
Lá đơn

Gân lá

Phân loại lá

có 3 kiểu

Phiến lá

Các bộ
phậnLá kép

Kiểu xếp lá
Cuống lá
Mọc cách

Mọc đối

Mọc vòng


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

1.Lá
1.Lácó
cónhững
nhữngđặc
đặcđiểm
điểmbên
bênngoài
ngoàinhư
nhưthế
thếnào
nàogiúp
giúplálánhận
nhậnđược
đượcnhiều
nhiềuánh
ánhsáng?
sáng?

A


Lágồm
gồmcác
cácbộ
bộphận:
phận:cuống,
cuống,phiến
phiếnlá,
lá,trên
trênphiến
phiếncó

nhiều
nhiềugân
gân

B

Phiến
Phiếnlálámàu
màulục,
lục,dạng
dạngbản
bảndẹt,
dẹt,làlàphần
phầnrộng
rộngnhất
nhất
của
củalálá

C

Gân
Gânlálácó
có33kiểu:
kiểu:gân
gânhình
hìnhmạng,
mạng,gân
gânsong
songsong
songvà

gân
gânhình
hìnhcung
cung

D

Tất
Tấtcả
cảcác
cácýýtrên
trên

00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:01
00:02
00:03
00:04
00:00

Đồng hồ

Kết quả

Về trước


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

2.Nhóm
2.Nhómlálánào
nàosau
sauđây
đâycó
cógân
gânsong
songsong?
song?
A


Lárẻ
rẻquạt,
quạt,lálálúa,
lúa,lálángô
ngô

B


Lálúa,
lúa,láláổi,
ổi,lálákhế
khế

C


Lábàng,
bàng,láláphượng,
phượng,lálángô
ngô

D


Lábèo,
bèo,láládâu,
dâu,lálámít
mít

00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:01
00:02
00:03
00:04
00:00

Đồng hồ

Kết quả

Về trước


CHƯƠNG IV: LÁ
Tiết 21- Bài 19: ĐẶC ĐIỂM BÊN NGOÀI CỦA LÁ

3.Nhóm lá nào sau đây thuộc loại lá đơn?
3.Nhóm lá nào sau đây thuộc loại lá đơn?

A


Ládâm
dâmbụt,
bụt,láláphượng,
phượng,láládâu
dâu

B


Láhoa
hoahồng,
hồng,lálálốt,
lốt,lálámít
mít

C


Láổi,
ổi,láládâu,
dâu,lálámít
mít

D


Lásầu
sầuđông,
đông,láláphượng,
phượng,lálákhế
khế

00:05
00:06
00:07
00:08
00:09
00:10
00:11
00:12
00:13
00:14
00:15
00:16
00:17
00:18
00:19
00:20
00:01
00:02
00:03
00:04
00:00

Đồng hồ

Kết quả

Về trước


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×