Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 cây có hô hấp không (3)


Viết sơ đồ tóm tắt quá trìnhquang hợp?
Nêu những điều kiện bên ngoài ảnh
hưởng đến quang hợp?1. Các thí nghiệm chứng minh hiện tượng hô hấp ở cây:
a) Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải.

Hình 23.1.Thí nghiệm 1


Hình 23.1.Thí nghiệm 1 của nhóm Lan và Hải
- Không
khí có
trong
2 chuông
đều có
cacbonic
vì trên

=> Khi
không
ánh
sáng, cây
đãkhí
thải
ra nhiều
khímặt
cacbonic.
cốc nước vôi trong 2 chuông đều có lớp váng trắng đục.
Vì saotrên
trênmặt
mặtcốc
cốcnước
nướcvôi
vôitrong
trongở chuông A dày
- Lớp váng Không
trắng
khí
trong
2
chuông
đều

Từ
kết
quả
của
thí
nghiệm
1
có thể
chuông
A có lớp
vángratrắng
đụctadày
hơn vì cây trong
chuông
đã


thải
khí
cacbônic.
chất khí gì?
sao
em
biết
?
rútVì
ra
kết
luận
gì?
hơn?


b) Thí nghiệm 2 của nhóm An và DũngHết giờ
0:33
0:34
0:32
0:00
1:12
0:28
0:16
0:11
0:01
0:05
0:03
0:15
0:42
0:08
1:18
1:03
1:14
1:00
1:09
0:50
0:52
0:22
0:26
0:13
0:10
0:30
0:04
0:31
0:27
0:25
0:23
0:21
0:14
0:29
0:19
0:12
0:09
0:06
0:41
0:20
0:18
0:47
0:07
1:20
1:27
1:25
1:23
1:07
1:28
0:48
0:49
0:58
0:59
0:24
0:17
0:02
0:39
0:37
0:40
0:36
1:10
1:15
1:01
1:04
0:46
0:35
0:43
0:44
0:38
0:55
0:51
0:53
0:57
0:56
1:29
1:06
1:24
1:16
1:13
1:08
1:30
1:02
1:22
1:17
1:21
1:05
1:55
1:48
0:45
1:26
1:49
2:00
1:19
1:58
1:56
1:53
1:11
0:54
1:43
1:54
1:35
1:42
1:40
1:39
1:51
1:45
1:52
1:41
1:34
1:59
1:57
1:31
1:33
1:38
1:32
1:50
1:37
1:44
1:47
1:46
1:36
Phải bố trí thí
nghiệm thế nào và
phải thử kết quả
của thí nghiệm ra
sao để biết được
cây đã lấy khí ôxi
của không khí ?- Đặt cốc có cây vào cốc thủy tinh to, dùng tấm kính đậy kín miệng cốc.
- Dùng túi giấy đen bọc toàn bộ cốc thủy tinh và để trong 4 giờ.


b) Thí nghiệm 2 của
nhóm An và Dũng
=>Khi không có ánh sáng,cây đã
lấy khí oxi trong không khí.

- Đặt cốc có cây vào cốc thủy tinh to,
dùng tấm kính đậy kín miệng cốc.
- Dùng túi giấy đen bọc toàn bộ cốc
thủy tinh và để trong 4 giờ.
*Thử kết quả:
- Bỏ túi giấy đen, đốt que đóm.
-Mở hé miệng cốc, đưa que đóm đang
cháy vào trong cốc.

Sau 4 giờ


Thí nghiệm 1
=>cây đã thải ra khí
cacbônic

Thí nghiệm 2

Vì sao ?
=>cây đã lấy khí oxi
trong không khí.


2. Hô hấp ở cây.
- Sơ đồ quá trình hô hấp ở
cây:
Khí ôxi
Chất hữu cơ + .....(1)....

Khí cacbônic
Năng lượng + .........(2)............

+ Hơi nước

Hô hấp là quá trình cây lấy khí ôxi để phân giải các chất hữu cơ
sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng thời thải ra khí
cacbônic và hơi nước.

Hô hấp là gì?

Hô hấp có ý nghĩa
như thế nào đối với
đời sống của cây?

Hô hấp tạo ra năng lượng cần
cho các hoạt động sống của
cây.


Quan hệ giữa hô hấp và quang hợp

Nguyên liệu

Sản phẩm
Ánh sáng

Quang
hợp

Nước + Khí cacbônic Diệp lụcTinh bột + Khí ôxi

Hô hấp

chất hữu cơ + khí ôxi

Hơi nước + khí cacbônic
+ năng lượng


Cây hô hấp vào thời
gian nào?

Cây hô hấp suốt ngày đêm


Những cơ quan nào của
cây tham gia hô hấp và
trao đổi khí trực tiếp với
môi trường bên ngoài?

Mọi cơ quan của cây đều tham gia hô hấp và trao
đổi khí trực tiếp với môi trường bên ngoài.


Bê tông lấp kín gốc làm chết rễ cây, cây yếu gây đổ


Hãy kể tên các biện pháp kĩ
thuật làm cho đất thoáng
(Trong điều kiện bình thường
và khi bị ngập lụt).


Một số biện pháp làm cho đất thoáng

Cày, bừa kĩ

Phơi ải đất


Xới xáo đất

Làm cỏ sục bùn


Bơm, tháo nước chống úng


Trong trồng trọt, cần làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt
mới gieo và rễ hô hấp tốt góp phần nâng cao năng suất cây trồng.


Chất hữu cơ + khí ôxi --->
năng lượng + khí cacbônic +
hơi nước.


Cây hô hấp suốt ngày đêm. Tất cả các cơ quan của cây đều
tham gia hô hấp.
Trong quá trình hô hấp, cây lấy oxi để phân giải các chất hữu
cơ, sản ra năng lượng cần cho các hoạt động sống, đồng
thời thải ra khí cacbônic và hơi nước.
Phải làm cho đất thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho hạt mới
gieo và rễ hô hấp tốt để góp phần nâng cao năng suất cây
trồng.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×