Tải bản đầy đủ

Sinh học 6 cấu tạo miền hút của rễ (4)

GV thực hiện: Phan Thị Loan – Trường THCS Thạnh Bình
Năm học: 2014 - 2015


KIỂM TRA MIỆNG
Câu 1: Nêu đặc điểm của rễ cọc? (3 điểm)
Câu 2: Rễ gồm mấy miền? Nêu chức năng của mỗi miền?
( 5 điểm)
Câu 3: Miền hút của rễ gồm mấy phần chính? (2 điểm)
Câu 1: Rễ cọc có rễ cái to khỏe, đâm sâu xuống đất và
nhiều rễ con mọc xiên. Từ các rễ con lại mọc ra nhiều
rễ bé hơn nữa.


Câu 2: Rễ gồm 4 miền:
Miền trưởng thành: Dẫn truyền

Miền hút : hấp thụ nước và
muối khoáng
Miền sinh trưởng: làm cho rễ dài ra
Miền chóp rễ: che chở cho đầu rễ


Câu 3: Miền hút của rễ gồm 2 phần chính: vỏ và trụ giữa.


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:

A

B

Hình 10.1 : Lát cắt ngang qua miền hút của rễ cây
THẢO LUẬN NHÓM:
Miền hút của rễ gồm mấy phần chính ? Mỗi
phần gồm những bộ phận nào?


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:
mấy
phần
Miền hút của rễ gồm 2
phần
chính
:chính?
Vỏ
Miền
hút
Trụ giữa


Bài 10 -Tiết 10


Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:

Biểu bì

Thịt vỏ

Vỏ
Vỏ gồm
gồm những
: biểu bộ
bì và
phận
thịtnào?
vỏ


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:
Trụ giữa gồm những bộ phận nào?
Trụ giữa gồm :

bó mạch
ruột

Ruột
Mạch rây
Mạch gỗ

Mạch rây
Mạch gỗ


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:Cấu tạo miền hút

Biểu bì
Vỏ
Thịt vỏ

gồm 2 phần chính:
Trụ giữa

Bó mạch

Ruột

Mạch rây
Mạch gỗ


Bài 10 -Tiết 10
CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ
Tuần 5
1. Cấu tạo của miền hút:
Hình 10.2: tế bào lông hút
1.
2.
3.
4.
5.

Vách tế bào
Màng sinh chất
Chất tế bào
Nhân
Không bào

Mỗi lông
hút làcho
1 tếbiết:
bào vì nó có đủ các thành phần của tế
- -Quan
sát hình
bàosao
như
bào,hút
màng
sinhtế
chất,
chất tế bào, nhân, không

nóivách
mỗitếlông
là một
bào?
bào.
Tếtồn
bàotại
lông
là tế bào biểu bì kéo dài.
Nó có
mãihút
không?
- Lông hút không tồn tại mãi, khi già sẽ rụng đi.


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:
6

7

1

3

5

4

2

TẾ BÀO THỰC VẬT

TẾ BÀO LÔNG HÚT

Giống nhau: - Đều là các đơn vị cấu tạo nên cơ thể thục vật
Tìm
sự giống
khác
tế bào
- Đều
gồm cácnhau
thànhvà
phần
cuảnhau
một tếgiữa
bào thực
vật:lông
vách hút
tế bào, màng sinhvà
chất,
chấtthực
tế bào,
nhân, không bào
tế bào
vật?


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:
6

7

1

3

5

4

2

Khác nhau

Tiêu chí so sánh

Tế bào lông hút

Tế bào thực vật

Không bào

Lớn và kéo dài

Nhỏ

Vị trí của nhân

Lông hút mọc dài đến
đâu thì nhân di
chuyển đến đó, nhân
luôn nằm ở gần đầu
lông hút

Nhân nằm ở giữa tế
bào khi tế bào còn
non, nằm sát màng
tế bào khi tế bào già

Lục lạp

Không có
Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

Hãy giải thích vì sao trên thực tế bộ rễ thường ăn sâu, lan
rộng, nhiều rễ con?
Rễ ăn sâu thì mới tìm được nguồn nước, lan rộng mới có
thể hút được sương đêm.


Bài 10 -Tiết 10
Tuần 5

CẤU TẠO MIỀN HÚT CỦA RỄ

1. Cấu tạo của miền hút:
2. Chức năng của miền hút:

 - Vỏ :

+ Biểu bì

Bảo vệ các bộ phận bên trong rễ
Lông hút:Hút nước và muối khoáng hòa
tan
Chuyển các chất từ lông hút vào trụ giữa

+ Thịt vỏ :
-Trụ giữa:
+ Mạch gỗ: Chuyển nước và muối khoáng từ rễ lên thân, lá
+ Mạch rây : Chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây
+ Ruột: Chứa chất dự trữ


TỔNG KẾT
Miền hút là miền quan trọng nhất của rễ vì:
A. Gồm 2 phần : vỏ và trụ giữa.
B. Có mạch gỗ và mạch rây vận chuyển các chất.
C. Có nhiều lông hút giữ chức năng hút nước và muối
khoáng hòa tan.
D. Có ruột chứa chất dự trữ.


TỔNG KẾT
Câu
Câu
Câu
Câu
3:
4:
1:
2:
Bộ
Bộ
Một
Bộ
phận
phận
phận
bộ
nào
phận
nào
nào
làm
làm
trong
làm
chức
nhiệm
chức
trụ
năng
giữa
năng
vụ chuyển
hút
bảo
cóchuyển
nước
chức
vệ cácnăng

các
bộmuối
chất
phận
vận
từ
chuyển
bên
lông
trong
hòa
hút
nước
Câu
5:
Bộ
phận
làm
chức
năng
cơkhoáng
đi
Câu
Câu
7:6:
Ruột
Bộ
phận
và bónào
mạch
chứa
thuộc
chất
chung
dự trữ?
mộtchất
phầnhữu
chính
gì?nuôi cây?
của
tan?

vào
rễ?
muối
trụ giữa?
khoáng từ rễ lên thân lá ?
1

M

A

C

H

2

T

H

I

T

V

O

3

B

I

E

U

B

I

4

L

O

N

G

H

U

A

C

H

R

A

Y

R

U

O

T

T

R

U

5
6
7

M

G

G

O

T

I

U

A

T
R
Ò
C
H
Ơ
I
Ô
C
HTỔNG KẾT
Có phải tất cả các rễ cây đều có miền hút không? Vì sao?
- Không phải tất cả các rễ cây đều có lông hút.
- Những cây mà rễ ngập trong nước không có lông hút vì
nước và muối khoáng hòa tan trong nước ngấm trực tiếp
qua các tế bào biểu bì của rễ.


HƯỚNG DẪN HỌC TẬP
-Học bài, trả lời các câu
hỏi trong SGK
-Đọc mục “em có biết” SGK
trang 156
-Chuẩn bò bài sau:
+ Các nhóm làm thí nghiệm: cân các loại
cây, quả, củ tươi, hạt; Mỗi loại 100g. Để
riêng từng loại, thái mỏng các loại cây, quả,
củ, hạt sau đó đem phơi thật khơ rồi cân lại
cho đến khi khối lượng khơng đổi.
+Xem trước bài 11 “Sự hút nước và muối
khống của rễ”


Chóc QUÝ thÇy c« GIÁO vµ
c¸c em m¹nh khoÎ
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×