Tải bản đầy đủ

Bai 22 anh huong cua cac dieu kien ben ngoai den quang hop y nghia cua quang hop (1)


Kiểm tra mieäng:
Câu 1. Viết sơ đồ quang hợp? Cho biết nguyên liệu chế tạo tinh bột?
Những điều kiện cần thiết cho quá trình quang hợp?
- Sơ đồ quang hợp:
ánh sáng
Nước + Khí cacbônic
Tinh bột + Khí ôxi
(trong lá)
(lá nhả ra ngoài
(lá lấy từ không khí) chất diệp lục
(rễ hút từ đất)
môi trường)

- Nguyên liệu chế tạo tinh bột: Nước, khí cacbônic.
- Những điều kiện cần thiết cho quá trình quang hợp: ánh sáng, chất
diệp lục.

chất diệp lục
nước khí cacbônic
tinh bột


ôxi


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

Những điều kiện bên ngoài nào ảnh hưởng đến quang hợp?
Nhận xét nhu cầu về ánh sáng của
từng loại cây?
Căn cứ vào nhu cầu ánh sáng,
- Những
bên
ngoài
ảnh hưởng đến quang hợp:
người
ta chiađiều
câykiện
thành
mấy
nhóm?
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

Ví dụ cây ưa bóng:

Vạn
niên
thanh

Kim
phát tài

Địa lan


Ngọc
bích


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

Ví dụ về cây ưa sáng

Cây chuối

Cây thược dược

Cây lúa


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.
+


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGỒI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGỒI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngồi ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbơnic và nhiệt độ.

- Nước
có vai
trò gìlượng
đối với
xanh? bao nhiêu là thích hợp cho
Nhiệt độ
và hàm
khícây
cacbơnic
- Nếu thiếu
haycây?
thừa nước có ảnh hưởng gì tới quang hợp của cây?
quang
hợp của
Hàm lượng khí cacbônic: 0,03%
Nhiệt độ thích hợp: 20- 300c


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

Cây cối gần lò gạch

Cây cối ở vùng bắc cực và sa mạc

- Nhận xét sự phát triển của cây xanh khi nhiệt độ quá cao hay quá
thấp và hàm lượng khí cacbônic quá lớn?


NỘI DUNG THẢO LUẬN ( 4’)
NHÓM 1: TRẢ LỜI CÂU HỎI 1
NHÓM 2: TRẢ LỜI CÂU HỎI 2
NHÓM 3: TRẢ LỜI CÂU HỎI 3

Câu 1: Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì
không nên trồng cây với mật độ quá dày ?
Câu 2: Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong
nhà mà vẫn xanh tốt ? Hãy tìm vài ví dụ.
Câu 3: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống
nóng cho cây (ví dụ như tưới nước làm giàn che )và
chống rét cho cây (ví dụ như ủ ấm gốc cây)


®¸p ¸n

Câu 1: Tại sao trong trồng trọt muốn thu hoạch cao thì không nên
trồng cây với mật độ quá dày ?
Vì khi trồng dày thì cây nhiều sẽ thiếu ánh sáng, thiếu không
khí, thiếu nước gây khó khăn cho quang hîp nªn cây chế tạo ít
chất hữu cơ làm năng suất thấp.
Câu 2: Tại sao nhiều loại cây cảnh trồng ở chậu trong nhà mà vẫn
xanh tốt? Hãy tìm vài ví dụ.
Do những loại cây này có nhu cầu ánh sáng không cao nên
khi ánh sáng yếu quang hîp vẫn diễn ra. Ví dụ cây trúc nhật, cây
vạn niên thanh, ….
Câu 3: Tại sao muốn cây sinh trưởng tốt cần phải chống nóng cho
cây ( ví dụ như tưới nước làm giàn che) và chống rét cho cây ( ví dụ
như ủ ấm gốc cây).
Do nhiệt độ quá cao hay quá thấp làm lục lạp hoạt động kém
hoặc bị phá huỷ làm quang hợp bị giảm hoặc ngừng trệ .


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.
Trong thực tế trồng trọt để tiết kiệm đất trồng, đạt năng suất cao ta
phải chú ý điều gì?
 + Trồng xen giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng;
+ Trồng cây với mật độ thích hợp;

- Cần làm gì để đảm bảo nhu cầu nước cho cây?
 + Có biện pháp chống úng, chống hạn cho cây;


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.

Chống nóng cho cây
Chống rét cho cây


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.
- Một số biện pháp kỹ thuật:
 + Trồng xen giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng;
+ Trồng cây với mật độ thích hợp;
 + Có biện pháp chống úng, chống hạn cho cây;
 + Có biện pháp chống nóng, chống rét cho cây;
+ Trồng cây đúng thời vụ.


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Quan sát hình, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi
- Khí ôxi do cây xanh nhả ra trong quá trình quang hợp cần cho sự
hô hấp của những sinh vật nào?
- Hô hấp của sinh vật và nhiều hoạt động sống của con người đều
thải ra khí cacbônic vào không khí, nhưng vì sao tỉ lệ chất khí này trong
không khí nhìn chung không tăng ?


Khí cacbôníc và ôxi
trong không khí

CO2

Quang hợp

CO2

Hô hấp

O2

CO2
O2
O2

Đốt cháy

CO2

Quan s¸t s¬ ®å gi¶i thÝch :V× sao tØ lÖ khÝ


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
Khí cacbonic
cacbônic và ôxi
Ôxi
trong không khíÔxi

Sự cháy
Quang hợp
Hô hấp

Ôxi

cacbonic

cacbonic


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Đọc thông tin SGK, quan sát hình, thảo luận nhóm trả lời các câu hỏi
- Khí ôxi do cây xanh nhả ra trong quá trình quang hợp cần cho sự
Các của
chấtnhững
hữu cơsinh
do quang
hợp của cây xanh chế tạo ra đã được những
hô hấp
vật nào?
sinh vật nào sử dụng ?
Hãy
những
sản phẩm
chấthoạt
hữuđộng
cơ dosống
cây xanh
quang
hợpđều
đã
- Hôkểhấp
của sinh
vật vàmà
nhiều
của con
người
cấp
cho đờivào
sốngkhông
của con
người.
thảicung
khí
cacbônic
khí,con
nhưng
vìđều
sao sử
tỉ lệdụng
chấttrực
khí tiếp
này hoặc
trong

-ra
Hầu
hết
các loài động
vật và
người
không
khíchất
nhìnhữu
chung
không
?
gián tiếp
cơ của
câytăng
xanh.

 - Khí ôxi cần cho sự hô hấp của hầu hết các sinh vật (kể cả con người).
- Quang hợp giúp điều hòa không khí (lấy khí cacbônic và nhả ôxi).


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Cây lúa

Quả xoài

Cây rau sam trị kiết lị

Cây lấy gỗ


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

 - Khí ôxi cần cho sự hô hấp của hầu hết các sinh vật (kể cả con người).
- Quang hợp giúp điều hòa không khí.
 - Hầu hết các loài động vật và con người đều sử dụng trực tiếp hoặc
gián tiếp chất hữu cơ của cây xanh.
Hãy kể những sản phẩm mà chất hữu cơ do cây xanh quang hợp đã
cung cấp cho đời sống của con người.
 - Sản phẩm của quá trình quang hợp: Lương thực, thực phẩm, gỗ, củi,
sợi, vải, thuốc men, nguyên liệu cho công nghiệp, trang trí…


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

Một số hậu quả của nạn chặt, phá rừng

Điều này dẫn tới hậu quả gì?


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

 - Khí ôxi cần cho sự hô hấp của hầu hết các sinh vật (kể cả con người).
 - Quang hợp giúp điều hòa không khí.
 - Hầu hết các loài động vật và con người đều sử dụng trực tiếp hoặc
gián tiếp chất hữu cơ của cây xanh.
 - Sản phẩm của quá trình quang hợp: Lương thực, thực phẩm, gỗ,
củi, sợi, vải, thuốc men, nguyên liệu cho công nghiệp, trang trí…
Hiểu được ý nghĩa quang hợp của cây xanh, là một học sinh em
cần phải làm gì?
 * Những việc cần làm: trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tuyên
truyền cho mọi người cùng thực hiện .…


Tiết 25: ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI ĐẾN QUANG HỢP,
Ý NGHĨA CỦA QUANG HỢP
1. NHỮNG ĐIỀU KIỆN BÊN NGOÀI NÀO ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUANG HỢP?

- Những điều kiện bên ngoài ảnh hưởng đến quang hợp:
Ánh sáng, nước, hàm lượng khí cacbônic và nhiệt độ.
- Một số biện pháp kỹ thuật:
+ Trồng xen giữa cây ưa sáng và cây ưa bóng;
+ Trồng cây với mật độ thích hợp;
+ Có biện pháp chống úng, chống hạn cho cây;
+ Có biện pháp chống nóng, chống rét cho cây;
+ Trồng cây đúng thời vụ.
2. QUANG HỢP CỦA CÂY XANH CÓ Ý NGHĨA GÌ?

- Khí ôxi cần cho sự hô hấp của hầu hết các sinh vật (kể cả con người).
- Quang hợp giúp điều hòa không khí.
- Hầu hết các loài động vật và con người đều sử dụng trực tiếp hoặc gián tiếp chất hữu
cơ của cây xanh. Đó là lương thực, thực phẩm, thuốc men….
* Những việc cần làm: trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, tuyên truyền cho mọi người
cùng thực hiện .…


CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT

Câu 1.Vì sao cần trồng cây theo đúng
thời
vụ? ứng được nhu cầu về
A.Đáp
ánh sáng cho cây quang hợp
B.Đáp ứng được nhu cầu về
nhiệt độ cho cây quang hợp
C. Cây được phát triền trong
điều kiện thời tiết phù hợp
Sẻ thỏa mãn được những đòi
hỏi về các điều kiện bên
ngoài, giúp cho sự quang hợp
của
D.
Câu
cây.
A và B


CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT

Câu 2. Hầu hết sinh vật trên trái đất
sống được là nhờ quang hợp của cây
xanh đã:
A.Cung cấp khí oxi
B. Cung cấp chất hữu cơ
C. Góp phần điều hoà không khí
D. Cả A, B, C đều đúng


CHỌN CÂU TRẢ LỜI ĐÚNG NHẤT
Câu 3. Những điều kiện bên ngoài nào ảnh
hưởng đến quang hợp của cây ?
A . Ánh sáng, nước, nhiệt độ
B . Ánh sáng, khí cacbonic, nhiệt độ, khí ôxi
C. Nhiệt độ, nước, khí cacbonic, chất diệp
lục
D . Ánh sáng, nước, khí cacbonic, nhiệt độ.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×