Tải bản đầy đủ

Bài 2 lợi nhuận từ đầu tư chứng khoán (Slide có hiệu ứng)

BÀI 2:

Quyền lợi khi nắm giữ chứng
khoán


1. Quyền cổ đông
Tham dự

Đại hội cổ
đông

Biểu quyết

Thông tin

Ban kiểm soát

Kiểm tra
Sáp nhập
Tham gia

quyết định

Tất cả

Thanh lý
Phát hành CP mới


2. Quyền liên quan đến tài sản công ty
Nhận cổ tức
• Cổ Tức là số tiền tăng thêm trên số vốn đầu tư ban đầu trong
một khoảng thời gian nhất định
• Cổ Tức sẽ được trả bằng tiền hoặc cổ phiếu

Quyền được chia phần giá trị còn lại khi thanh lý tài sản của công ty


3. Quyền ưu tiên mua cổ phiếu mới
 Được mua chứng khoán trước
đợt phát hành
 Số lượng cổ phiếu được mua
theo quyền  với tỉ lệ cố phiếu
đang nắm giữ
 Giá cổ phiếu theo quyền sẽ
thấp hơn giá thị trường
Công ty phát hành cổ phiếu mới để
tăng vốn

 Có thể bán quyền này cho
người khác


4. Quyền chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần

Rút vốn
trực tiếp •
khỏi
công ty •

Bán cổ phiếu


Tặng cổ phiếu

• Thừa kế


5. Các quyền khác

Yêu cầu triệu tập
Đại hội cổ đông
bất thường

Vấn đề
Quan trọng


Nội dung quan trọng
1. Quyền cổ đông
2. Quyền liên quan đến tài
sản công ty
3. Quyền ưu tiên mua cổ
phiếu mới
4. Quyền chuyển nhượngTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×