Tải bản đầy đủ

rập hỗ trợ sơ mi nam

Bài thuyết trình

Rập hỗ trợ
2.7157.png

1


Lịch sự nhã nhặn

Đa dạng

Phổ biến

Dễ phối đồ
3


Quy trình may
B1 : Ép keo nẹp khuy, trụ lớn, chân bâu, lá bâu, manchette.
B2 : Ủi gấp nẹp, ủi định hình túi, chân bâu, trụ lớn, trụ nhỏ, bấm đường xẻ trụ.


B3 : May nẹp áo.
B4 : Thùa khuy, đính cúc.
B5 : Lấy dấu túi + may túi
B6 : Ráp đô vào thân sau + diễu đô.
B7 : Ráp vai con + diễu vai con.
B8 : Tra trụ lớn và trụ nhỏ vào tay.
B9 : May bọc manchette.
B10 : May lộn manchette.
B11 : Lộn, ủi manchette.
B12 : Diễu manchette.
B13 : Thùa khuy, đính cúc.

4


B14 : May lộn lá cổ + gọt, lộn, ủi định hình lá cổ + diễu lá cổ.
B15 : May bọc chân cổ.
B16 : Lấy dấu + may cặp lá ba.
B17 : Lộn và ủi lá ba.
B18 : Diễu thành cổ.
B19 : Lấy dấu ba điểm kỹ thuật + tra
cổ vào thân.
B20 : Tra tay + diễu nách tay.
B21 : Cuộn sườn thân, sườn tay.
B22 : Tra manchette vào tay.

B23 : Vắt lai.

5
B24 : Thùa khuy đính cúc chân cổ và trụ tay.


B14 : May lộn lá cổ + gọt, lộn, ủi định hình lá cổ + diễu lá cổ.
B15 : May bọc chân cổ.
B16 : Lấy dấu + may cặp lá ba.
B17 : Lộn và ủi lá ba.
B18 : Diễu thành cổ.
B19 : Lấy dấu ba điểm kỹ thuật + tra
cổ vào thân.


B20 : Tra tay + diễu nách tay.
B21 : Cuộn sườn thân, sườn tay.
B22 : Tra manchette vào tay.

B23 : Vắt lai.

6
B24 : Thùa khuy đính cúc chân cổ và trụ tay.


4 công đoạn làm rập

Rập cải tiến may lộn
Rập sang dấu dùi túi

manchette

7


Rập cải tiến may lá bâu

Rập cải tiến may cặp lá ba

8


Chuẩn bị

aa ttrroonngg


h
h
n
n
,
,
m
miiccaa
M
Miiếếnngg
tthhưướớcc
,
,
y
y


t
t
,
,
ì
ì
V
Viiếếtt cchh
m
nnhháám
y
y


i
i
g
g
oo 550022,,
e
e
k
k
,
,
o
o
e
e
BBăănngg kk
cắt
o
é
k
,
n
y khoa
á
m
,
t

Máy c

9


1. Rập sang dấu dùi túi

Dùng để sang dấu dùi cho vị trí
túi áo lên thân khuy, nếu trong
giai đoạn cắt phân xưởng cắt
chưa tiến hành dùi.

10


Rập thành phẩm và bán thành phẩm thân trước và túi

Rập thành phẩm
Rập bán thành phẩm

11


Thiết kế rập dùi túi
Thiết kế rập dùi túi
Thiết kế
Túi: Dài 14,5 cm
Rộng 12,5 cm
Cạnh bên 12,5 cm
Khoảng cách hai đầu khuy là 8 cm, rộng khuy là 1,5 cm
Khoảng cách từ đầu vai con đến túi là 19 cm
Khoảng cách từ nẹp vô túi là 5,3 cm

Cắt và
và khoan
khoan lỗ
lỗ dùi
dùi
Cắt

12


Cách sử dụng và quy trình sử dụng
Cách sử dụng và quy trình sử dụng

Đặt thân khuy của áo lên bàn lấy dấu

Đặt rập sang dấu dùi lên thân khuy theo thiết kế

Lấy bút phai màu chấm lấy dấu túi

13


Ưu điểm và nhược điểm

Ưu Điểm:

1. Rút ngắn thời gian sang dấu túi trong
công nghiệp giúp tăng năng suất trong

Nhược điểm :

1. Sử dụng cho một mã hàng nhất định

sản xuất
2. Dễ làm, dễ sử dụng, không cần công
nhân có tay nghề cao

14


2. Rập cải tiến
2. Rập cải tiến
Giới thiệu
Là loại rập hỗ trợ đặc biệt kết hợp giữa rập ủi, rập cữ, rập may tồn tại ở dạng rập cứng bán thành phần, bán thành phần, thành phần hoặc rập cứng với hình dạng phụ thuộc vào đặc điểm
đường may và cách sử dụng rập đơn giản hoá thao tác công nhân và nâng cao năng suất lao động

15


a. Quy trình làm rập cải tiến may lộn manchette

Kích thước
Dài manchette : 25 cm
Rộng Manchette : 7cm

Rập Bán thành phẩm

Rập thành phẩm

16


Thiết kế
kế rập
rập cải
cải tiến
tiến may
may lộn
lộn manchette
manchette
Thiết

Bước 1: Vẽ 2 miếng nhựa mica làm thân rập với chiều dài là 32 cm và
rộng 14 cm và miếng nhựa mỏng theo rập thành phẩm chiều rộng dài
9cm

Bước 2: Đặt rập thành phẩm manchette lên giữa tấm mica vừa
vẽ và lấy dấu, khi sang giảm 1mm chu vi chi tiết

17


Bước 3: dùng máy cắt tạo rãnh 0,4 cm

Bước 4: Tiếp tục hoàn thiện rập
Cắt 2 miếng nhựa có chiều dài 5 cm và chiều rộng bằng 1 cm và
dán miếng nhựa vào rập

18


Bước
Bước 5:
5: Dùng
Dùng giấy
giấy nhám
nhám dán
dán xung
xung quanh
quanh các
các rãnh
rãnh khoan
khoan vừa
vừa tạo
tạo
=>
=> giữ
giữ bán
bán thành
thành phẩm
phẩm không
không bị
bị xô
xô lệch
lệch

Bước
Bước 6:
6: Dán
Dán miếng
miếng nhựa
nhựa mỏng
mỏng vào
vào

19


Bước 7: Dùng băng keo màu và băng keo trong dán gáy rập
Bước 7: Dùng băng keo màu và băng keo trong dán gáy rập

20


Cách sử dụng và quy trình sử dụng may lộn manchette

B1: Sử dụng máy may 1 kim + mặt nguyệt 3li hoặc 4 li, bàn lừa và chân vịt lăn
để may rập cải tiến

B2: Mở rập ra và lớp nhựa trong ra đặt bán thành phẩm đã ép keo xuống theo
đường giới hạn

B3: Đặt rập vải còn lại vào rập theo giới hạn và dưới miếng nhựa trong gấp
miếng mica lại và may theo đường rãnh

21


b. Quy trình làm rập cải tiến may lá bâu

Rập Thành phẩm

Rập Bán thành phẩm

22


Thiết kế rập cải tiến may lá ba

Vẽ 2 miếng nhựa mica làm thân rập với chiều dài là 58 cm và rộng là 18
cm

Đặt rập thành phẩm lá bâu lên giữa tấm mica vừa vẽ và lấy dấu, khi sang giảm
1mm chu vi chi tiết

Dùng máy cắt tạo rãnh 0.4 cm

Dùng
Dùng giấy
giấy nhám
nhám và
và băng
băng keo
keo dán
dán xung
xung quanh
quanh các
các rãnh
rãnh khoan
khoan vừa
vừa tạo
tạo như
như hình
hình –– giữ
giữ
cho
cho bán
bán thành
thành phảm
phảm không
không bị
bị xô
xô lệch
lệch và
và giới
giới hạn
hạn lá
lá bâu
bâu

23


Bước 5: Cắt 2 miếng mica rộng khoảng 0,2 cm dài 2cm dán
Bước 5: Cắt 2 miếng mica rộng khoảng 0,2 cm dài 2cm dán
vào rập để móc chỉ
vào rập để móc chỉ

Bước 6: Dùng băng keo màu và băng keo trong dán gáy
Bước 6: Dùng băng keo màu và băng keo trong dán gáy
rập
rập

24


Cách sử dụng và quy trình sử dụng may lộn lá bâu

B1: Sử dụng máy may 1 kim + mặt nguyệt 3li hoặc 4 li, bàn lừa và
chân vịt lăn để may rập cải tiến

B2: Mở nắp rập ra và úp bán thành phẩm đã ép keo xuống theo
đường giới hạn

B3: Móc 2 sợi chỉ vào 2 đầu móc chỉ và đính và dính vào băng gài

B4: Đặt lớp vải còn lại vào rập theo giới hạn gấp miếng rập mica lại
và bắt đầu may theo đường rãnh

25


c. Quy tình may rập cải tiến la ba

Rập Thành phẩm

Rập Bán thành phẩm

26


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×