Tải bản đầy đủ

Bài tập đánh giá đất HVNN

MỤC LỤC

1


1. MỞ ĐẦU
Ngày nay, người ta cố gắng tạo và tìm ra các nguồn năng lượng mới sẵn có,
rẻ tiền hơn nhằm giảm áp lực lên các nguồn tài nguyên truyền thống đang dần
cạn kiệt. Nhưng đất đai là nguồn tư liệu sản xuất không gì thay thế được, bởi vai
trò của nó đối với con người và các hoạt động sống trên trái đất rất quan trọng,
lại bị giới hạn bởi diện tích và cố định về vị trí. Do vậy, chúng ta phải sử dụng
đất tiết kiệm và hợp lý trên cơ sở hiệu quả và lâu bền.
Để sử dụng, bảo vệ và quản lý nguồn tài nguyên đất đai một cách có hiệu
quả thì đánh giá đất đai là một công tác có vai trò rất quan trọng. Đánh giá đất
đai làm cơ sở cho việc phát huy tối đa tiềm năng của đất đai, thúc đẩy sử dụng
có hiệu quả và bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá này. Theo quy trình đánh giá đất
đai của FAO, việc xây dựng bản đồ đơn vị đất đai là một trong những nội dung
có ý nghĩa rất quan trọng. Bản đồ đơn vị đất đai là bản đồ chuyên đề trên đó thể
hiện đầy đủ các đơn vị đất đai, thể hiện những đặc tính và tính chất đất đai, là cơ
sở để xác định mức độ thích hợp của các loại hình sử dụng đất trong đánh giá
đất. Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai có ý nghĩa rất quan trọng trong sản xuất

nông nghiệp, bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý.
Xã Trung Nguyên nằm trong vùng đồng bằng sông Hồng, thuộc huyện Yên
Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm chín thôn: Trung Nguyên, Lạc Trung, Lỗ Quynh,
Thiệu Tổ, Xuân Chiếm, Đông Lỗ 1, Đông Lỗ 2, Hoàng Thạch, Tân Nguyên.
Trong những năm qua, dân số tăng nhanh cùng với sự phát triển sản xuất mạnh
mẽ của các ngành, nghề dẫn đến đòi hỏi ngày càng tăng về nhu cầu lương thực,
thực phẩm.
Từ nhu cầu thực tế trên, tôi đã tiến hành thực hiện đề tài: “Xây dựng bản đồ
đơn vị đất đai phục vụ đánh giá đất ở xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh
Vĩnh Phúc”.

2


2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, PHƯƠNG
PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
Đánh giá đặc tính, tính chất, tiềm năng và sức sản xuất của khu vực sản xuất
nông nghiệp trên địa bàn xã Trung Nguyên, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

2.2. Phạm vi nghiên cứu
Đề tài được nghiên cứu giới hạn trong phạm vi địa giới hành chính của xã,
trọng tâm là diện tích đất nông nghiệp. Căn cứ vào điều kiện tự nhiên, kinh tế xã
Trung Nguyên, tôi tiến hành nghiên cứu trên phạm vi 89,76 ha đất nông nghiệp
nằm trong tổng số 537,14 ha đất nông nghiệp trong toàn xã.

2.3. Nội dung nghiên cứu
-

Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội xã Trung Nguyên.
Xác định các đặc tính và tính chất đất đai để xây dựng bản đồ chuyên đề.
Xác định các LMU, xây dựng bản đồ đơn vị đất đai.
Mô tả các LMU, đề xuất giải pháp sử dụng LMU.

2.4. Phương pháp nghiên cứu
- Thu thập tài liệu thứ cấp: Thu thập các tài liệu bản đồ nông hóa - thổ nhưỡng,

bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2016 của xã, số liệu thống kê, số liệu phân
tích đất ( ThS. Nguyễn Khắc Việt Ba. ‘Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đến năm
2020 UBND xã Trung Nguyên’, Luận văn, Học viện Nông nghiệp Việt Nam).


- Xây dựng các bản đồ đơn tính: Sử dụng phần mềm Microstation 8i xây dựng 5
bản đồ đơn tính gồm: loại đất, địa hình tương đối, độ dày tầng canh tác, thành
phần cơ giới, độ phì nhiêu.
- Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai: Chồng xếp các bản đồ đơn tính bằng phần
mềm Mirostation 8i xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực nghiên cứu.
- Phương pháp tổng hợp, thống kê số liệu từ kết quả điều tra và nghiên cứu
bằng phần mềm Excel.

3
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×