Tải bản đầy đủ

6 to trinh xin thanh toan von

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN HÓA

Số:

/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Hóa, ngày 02 tháng 08 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc xin cấp vốn để thanh toán tạm ứng cho nhà thầu thi công Gói thầu
thi công xây dựng Đường từ ngã tư Đồng Đuồi đi Cây Ngá xã Tân Hóa
Kính gửi : Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy
định chi Tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;
Căn cứ Quyết định 811/QĐ-UBND ngày 16/03/2018 của UBND tỉnh Quảng
Bình về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách 2018 của Dự án Phát triển
nông thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình;
Căn cứ Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày 28/5/2018 của UBND huyện
Minh Hóa về việc Phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật đầu tư xây dựng và kế
hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Đường từ ngã tư Đồng Đuồi đi Cây Ngá xã Tân
Hóa;
Căn cứ Biên bản Thương thảo Hợp đồng xây dựng đã ký kết ngày 09/07/2018
giữa Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa và Công ty TNHH Xây dựng Nhật Lan;
Căn cứ Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban nhân dân
xã Tân Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công xây
dựng Công trình Đường từ ngã tư Đồng Đuồi đi Cây Ngá xã Tân Hóa.
Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 934/QĐ-UBND ngày
28/5/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa là: 1.900.000.000đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm triệu đồng chẵn./.)
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
1.542.781.000
- Chi phí quản lý dự án:
45.296.000
- Chi phí TV đầu tư xây dựng:
165.319.000
- Chi phí khác:
92.973.000
- Chi phí dự phòng:
53.631.000


Giá Gói thầu thi công xây dựng công trình được phê duyệt trong kế hoạch lựa
chọn nhà thầu là: 1.610.663.000 đồng (Bao gồm Chi phí xây dựng và Chi phí hạng
mục chung)
Giá phê duyệt tại Quyết định số 113/QĐ-UBND ngày 20/07/2018 của Ủy ban
nhân dân xã Tân Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi công
xây dựng Công trình Đường từ ngã tư Đồng Đuồi đi Cây Ngá xã Tân Hóa là:
1.605.793.000 đồng, (Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm linh năm triệu, bảy trăm chín
mươi ba nghìn đồng chẵn).
Trên cơ sở Hợp đồng và giá trị xin tạm ứng vốn Gói thầu thi công xây dựng
Công trình Đường từ ngã tư Đồng Đuồi đi Cây Ngá xã Tân Hóa, Ủy ban nhân dân


xã Tân Hóa kính đề nghị Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình cấp vốn đợt
này với tổng số tiền là : 1.056.849.000 đồng.
(Bằng chữ : Một tỷ, không trăm năm mươi sáu triệu, tám trăm bốn mươi chín
nghìn đồng chẵn)
Số vốn trên đề nghị chuyển về tài khoản của Ủy ban nhân dân xã Tân Hóa số
3741.0.9077359.92999 tại Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa.
Kính đề nghị Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình xem xét để UBND xã
thanh toán tạm ứng cho Nhà thầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Ngô Thanh ĐáTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×