Tải bản đầy đủ

6 to trinh xin thanh toan von GIAI DOAN i

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THƯỢNG HÓA

Số:

/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thượng Hóa, ngày

tháng

năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc xin cấp vốn để thanh toán Giai đoạn I cho nhà thầu thi
công Gói thầu thi công xây dựng Đường bê tông nội đồng khu
sản xuất thôn Khai Hóa - thôn Quyền xã Thượng Hóa
Kính gửi : Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/4/2015 của Chính phủ Quy
định chi Tiết về hợp đồng xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;
Quyết định số 556/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình
về việc phê duyệt Kế hoạch công tác và ngân sách 2017 của Dự án Phát triển nông
thôn bền vững vì người nghèo tỉnh Quảng Bình;
Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND huyện Minh Hóa
về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây
dựng công trình Đường Bê tông nội đồng khu sản xuất thôn Khai Hóa- thôn Quyền
xã Thượng Hóa;
Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày
10/8/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa là: 1.754.533.000 đồng
(Bằng chữ: Một tỷ, bảy trăm năm mươi tư triệu, năm trăm ba mươi ba nghìn
đồng./.)
Trong đó:
- Chi phí xây dựng:
1.320.256.000
- Chi phí quản lý dự án:
35.239.000
- Chi phí đầu tư xây dựng:
163.630.000
- Chi phí khác:
75.905.000
- Chi phí dự phòng:
159.503.000
Giá Gói thầu thi công xây dựng công trình được phê duyệt trong kế hoạch lựa
chọn nhà thầu là: 1.373.067.000 đồng (Bao gồm Chi phí xây dựng và Chi phí hạng
mục chung)


Giá phê duyệt tại Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban
nhân dân xã Thượng Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu thi
công xây dựng Công trình Đường Bê tông nội đồng khu sản xuất thôn Khai Hóathôn Quyền xã Thượng Hóa là: 1.369.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, ba trăm
sáu mươi chín triệu đồng chẵn).
Trên cơ sở Hợp đồng và giá trị thanh toán Giai đoạn I Gói thầu thi công xây
dựng Công trình Đường Bê tông nội đồng khu sản xuất thôn Khai Hóa- thôn Quyền


xã Thượng Hóa, Ủy ban nhân dân xã Thượng Hóa kính đề nghị Ban quản lý dự án
SRDP tỉnh Quảng Bình cấp vốn đợt này với tổng số tiền là : 794.485.000 đồng.
(Bằng chữ : Bảy trăm chín mươi bốn triệu, bốn trăm tám mươi lăm nghìn
đồng chẵn)
Số vốn trên đề nghị chuyển về tài khoản của Ủy ban nhân dân xã Thượng Hóa
số 3741.0.9073393.92999 tại Kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa.
Kính đề nghị Ban quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình xem xét để UBND xã
thanh toán Giai đoạn I cho Nhà thầu./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Thanh VănTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×