Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 1 Model VN

Lý thuyÕt kinh tÕ häc vi

Nguyªn lý vµ
më réng
cña
WALTER NICHOLSON
Gi¶ng viªn

§inh ThiÖn §øc
National Economics University

Copyright ©2005 by FOE. All rights reserved.

1


Ch¬ng 1
M¤ H×NH kinh tÕ

2Các mô hình lý thuyết
Các nhà kinh tế sử dụng mô hình nhằm
mô tả các hoạt động kinh tế
Mặc dù hầu hết các mô hình kinh tế là
sự trừu tợng hoá thực tế, nhng chúng
cung cấp những kiến thức về các hành
vi kinh tế

3


Xác định mô hình kinh tế
Hai phơng pháp chung thờng sử dụng
để xác định mô hình kinh tế:
Phơng pháp trực tiếp
Thiết lập tính thực tế của các giả thiết
của mô hình

Phơng pháp gián tiếp
Chỉ ra rằng mô hình dự đoán đúng các
sự kiện của thế giới thực tế
4


Xác định mô hình kinh tế
Chúng ta có thể sử dụng mô hình tối đa
hoá lợi nhuận để minh hoạ cho các cách
tiếp cận trên
Liệu giả thiết có đúng đắn? Liệu các
hãng thực sự muốn tối đa hoá lợi nhuận?
Liệu mô hình có thể dự đoán đợc hành
vi của các hãng trên thực tế?
5


Đặc điểm của mô hình
kinh tế
Giả định Ceteris Paribus
Giả định tối u hoá


Phân biệt giữa phân tích thực chứng
và phân tích chuẩn tắc

6


Giả định Ceteris
Paribus
Ceteris Paribus có nghĩa là các yếu tố
khác không thay đổi
Mô hình kinh tế cố gắng giải thích các
mối quan hệ đơn giản
Mô tả ảnh hởng của một vài biến số
trong một khoảng thời gian
Các biến khác đợc giả định không thay
đổi trong thời gian nghiên cứu
7


Giả định tối u hoá
Nhiều mô hình kinh tế bắt đầu với giả
định các thành viên kinh tế theo đuổi
lợi ích cá nhân
Ngời tiêu dùng muốn tối đa hoá lợi ích
Hãng muốn tối đa hoá lợi nhuận (hoặc
tối thiểu hoá chi phí)
Chính phủ muốn tối đa hoá phúc lợi
công cộng
8


Gi¶ ®Þnh tèi u ho¸
• Gi¶ ®Þnh tèi u ho¸ t¹o ra c¸c m« h×nh
râ rµng, c¸c m« h×nh gi¶i thÝch
• M« h×nh tèi u ho¸ x©y dùng nh»m gi¶i
thÝch thùc tÕ nh thÕ nµo

9


Phân biệt thực chứng và
chuẩn tắc
Lý thuyết kinh tế thực chứng giải thích
những hiện tợng kinh tế quan sát đợc
Lý thuyết kinh tế chuẩn tắc mô tả
điều gì sẽ xảy ra

10


Lý thuyết về giá trị
Những suy nghĩ ban đầu
Giá trị đợc coi là đồng nghĩa với
khái niệm quan trọng
Khi giá đợc xác định bởi con ngời, giá
cả có khả năng khác với giá trị
Giá cả > giá trị

11


Lý thuyết về giá trị
Phát hiện của kinh tế học hiện đại
Tác phẩm Của cải của các dân tộc của
Adam Smith là tiền thân của kinh tế
học hiện đại
Phân biệt giữa giá trị và giá cả vẫn
tiếp diễn (Nghịch lý Nớc và Kim cơng)
Giá trị của hàng hoá là giá trị sử dụng
Giá cả của hàng hoá là giá trị trao đổi
12


Lý thuyết về giá trị
Lý thuyết lao động về giá trị trao đổi
Giá trị trao đổi của hàng hoá đợc xác định
thông qua chi phí nào để sản xuất ra
chúng
Chi phí sản xuất đợc tính theo chi phí lao động
Do đó, giá trị trao đổi của hàng hoá đợc xác
định thông qua số lợng lao động đợc sử dụng
để sản xuất ra hàng hoá đó

Sản xuất kim cơng đòi hỏi nhiều lao động
hơn sản xuất nớc
13


Lý thuyết về giá trị
Cuộc cách mạng về lý thuyết cận biên
Giá trị trao đổi của một hàng hoá
không đợc xác định thông qua tổng số
lợng sản phẩm đợc tiêu dùng mà là đơn
vị sản phẩm tiêu dùng cuối cùng
Do nớc luôn có sẵn trong tự nhiên nên việc
tiêu dùng thêm một đơn vị nớc sẽ đem lại
giá trị thấp hơn cho ngời tiêu dùng
14


Lý thuyết về giá trị
Cung Cầu của Marshall
Alfred Marshall đã chỉ ra rằng cả cung và
cầu đồng thời xác định giá
Giá cả phản ánh cả lợi ích cận biên mà ngời
tiêu dùng nhận đợc từ hàng hoá và chi phí
cận biên của việc sản xuất ra các hàng hoá
đó
Nớc có giá trị cận biên và chi phí sản xuất cận
biên thấp Giá thấp
Kim cơng có giá trị cận biên và chi phí sản
xuất cận biên cao Giá cao

15


C©n b»ng cung – cÇu
P

C©n b»ng
Q D = Qs

S

§êng cung dèc lªn do chi phÝ
cËn biªn t¨ng khi s¶n lîng s¶n
xuÊt ra t¨ng

P*

D

Q*

§êng cÇu dèc xuèng
do
lîi Ých cËn biªn gi¶m
khi
tiªu dïng t¨ng
Q

16


Gi¸ ($/kg)

NghÞch lý níc vµ kim c
¬ng

Pkim c¬ng

Pníc
Dkim c¬ng

S¶n lîng (kg)

Dníc

17


Gi¸ ($/kg)

NghÞch lý níc vµ kim c
¬ng
S2

S1

Pkim c¬ng

Pníc
Dkim c¬ng
Qkim c¬ng

Dníc
Qníc

S¶n lîng (kg)

18


Cân bằng cung cầu
P

Tăng cầu...
S

sẽ dẫn đến giá và sản
lợng cân bằng tăng.

7
5

D
D

500 750

Q

19


Lý thuyết về giá trị
Mô hình cân bằng tổng thể
Mô hình của Marshall là mô hình cục bộ
Chỉ mô tả một thị trờng tại một thời điểm

Để trả lời các câu hỏi tổng quát hơn
chúng ta cần mô hình toàn bộ nền kinh
tế
Bao hàm mối quan hệ tơng tác giữa các thị
trờng và các tác nhân kinh tế

20


Lý thuyết về giá trị
Đờng giới hạn khả năng sản xuất có thể
đợc sử dụng nhằm xây dựng mô hình
cân bằng tổng thể cơ bản
Đờng giới hạn khả năng sản xuất chỉ ra
các tập hợp hai hàng hoá có thể đợc sản
xuất ra với nguồn lực hạn chế trong nền
kinh tế

21


Digital camera
(triÖu chiÕc/n¨m)

§êng giíi h¹n kh¶ n¨ng s¶n
xuÊt

OC cña viÖc hy sinh
digital camera
§Ó ®¹t ®îc thªm
10 triÖu pocket PC

Pocket PC
(triÖu chiÕc/n¨m)

22


Đờng giới hạn khả năng sản xuất
Đờng giới hạn khả năng sản xuất nhắc
chúng ta rằng nguồn lực là khan hiếm
Sự khan hiếm có nghĩa là chúng ta
phải lựa chọn
Mỗi sự lựa chọn đều có chi phí cơ
hội
Chi phí cơ hội phụ thuộc vào số lợng
mỗi hàng hoá đợc sản xuất ra
23


Lý thuyết về giá trị
Kinh tế học phúc lợi
Các công cụ sử dụng trong phân tích
cân bằng tổng thể đã đợc sử dụng cho
phân tích chuẩn tắc bao hàm sự mong
muốn của các hành vi kinh tế
Hai nhà kinh tế học Francis Edgeworth và
Vilfredo Pareto đã cung cấp khái niệm chính
xác về hiệu quả kinh tế và đã chứng minh
các điều kiện trong đó thị trờng có thể đạt
đợc mục đích
24


Các công cụ hiện đại
Xác định các giả định về hành vi cơ
bản của các cá nhân và các doanh nghiệp
Đa ra các công cụ mới để nghiên cứu thị tr
ờng
Đề cập đến sự không chắc chắn và
thông tin không hoàn hảo trong mô hình
kinh tế
Tăng cờng việc sử dụng máy tính để
phân tích số liệu
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×