Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 6 imper competition

Ch­¬ng­5
M« h×nh vÒ c¹nh tranh kh«ng
hoµn h¶o

Copyright ©2007 FOE. All rights reserved. 1


Đặtưgiáưtrongưđộcưquyềnưtậpư
đoàn
Chúng ta giả định rằng thị trờng là
cạnh tranh hoàn hảo trên khía cạnh cầu
Có nhiều ngời mua, mỗi ngời mua là ngời
chấp nhận giá

Chúng ta giả định rằng hàng hoá chỉ
có một mức giá
Giả thiết này không thích hợp nếu mô tả
thị trờng khác biệt sản phẩm
2Đặtưgiáưtrongưđộcưquyềnư
tậpưđoàn
Chúng ta giả định có nhiều hãng t
ơng đối nhỏ và đồng nhất (n)
Ban đầu số lợng các hãng n cố định, nh
ng sau đó n thay đổi do sự gia nhập
hoặc rút lui khỏi thị trờng vì lợi nhuận

Sản lợng mỗi hãng là qi (i=1,,n)
Sản lợng và chi phí của các hãng nh nhau
3


Đặtưgiáưtrongưđộcưquyềnư
tậpưđoàn
Hàm cầu thể hiện các mức giá tơng
ứng với các mức sản lợng của ngành là:
P = f(Q) = f(q1+q2++qn)

Mục tiêu của các hãng là tối đa hoá lợi
nhuận
i = f(Q)qi Ci(qi)
i = f(q1+q2+qn)qi Ci
4


Môưhìnhưđặtưgiáưcủaưđộcư
quyềnưtậpưđoàn
Mô hình nửa cạnh tranh giả định
các hãng là ngời chấp nhận giá
P đợc coi là cố định

Mô hình cartel giả định các hãng
cấu kết hoàn hảo với nhau trong
việc lựa chọn giá và sản lợng cho
ngành
5


Môưhìnhưđặtưgiáưcủaưđộcư


quyềnưtậpưđoàn
Mô hình Cournot giả định hãng i coi
sản lợng của hãng j cố định khi ra
quyết định
qj/qi = 0

Mô hình khác nhau dự đoán giả định
rằng sản lợng của j sẽ phản ứng lại đối
với quyết định sản lợng của hãng i
qj/qi 0
6


Môưhìnhưnửaưcạnhư
tranh
Mỗi hãng giả định là ngời chấp nhận giá
Điều kiện cần để tối đa hoá lợi nhuận
i /qi = P (Ci /qi) = 0
P = MCi (qi) (i=1,,n)

Dọc theo cầu thị trờng có n phơng
trình cung sẽ đảm bảo thị trờng sẽ kết
thúc tại giải pháp cạnh tranh ngắn hạn
7


Môưhìnhưnửaưcạnhưtranh
P

Mỗi hãng hành động nh ngời chấp
nhận giá, P = MCi do đó sản lợng QC
đợc bán với giá PC

MC

PC

D
MR
QC

Q

8


Môưhìnhưcartel
Giả thiết hành vi chấp nhận giá có thể
không thích hợp trong ngành độc
quyền tập đoàn
Mỗi hãng tự quyết định giá và sản lợng
của mình

Một giả định khác là các hãng hành
động theo nhóm và cùng ra quyết
định nhằm kiếm lợi nhuận nh trong
độc quyền
9


Môưhìnhưcartel
Trong trờng hợp này, cartel hành
động nh nhà độc quyền nhiều nhà
máy và chọn sản lợng qi cho mỗi hãng
để tối đa hoá tổng lợi nhuận toàn
ngành
= PQ [C1(q1) + C2(q2) ++ Cn(qn)]

f (q1 q2 ... qn )[q1 q2 ... qn ]

n

C (q )
i

i 1

10

i


Môưhìnhưcartel
Điều kiện cần là:

P
P (q1 q2 ... qn )
MC(qi ) 0
qi
qi

Có nghĩa là:
MR(Q) = MC(Q) = MCi(qi)

Tại điểm tối đa hoá lợi nhuận,
doanh thu cận biên bằng chi phí
cận biên của mỗi hãng
11


Môưhìnhưcartel
Nếu các hãng cấu kết và hành
động nh nhà độc quyền, MR =
MCi nên sản lợng QM đợc sản xuất
và bán với mức giá PM

P

PM

MC

D
MR
QM

Q

12


Môưhìnhưcartel
Có ba vấn đề về cartel:
Cấu kết là bất hợp pháp
Đòi hỏi các nhà quản lý cartel biết hàm
cầu thị trờng và chi phí cận biên của
mỗi hãng
Hoà nhập có thể không ổn định
Mỗi hãng có động cơ tăng sản lợng do P > MCi

13


MôưhìnhưCournot
Mỗi hãng đều thừa nhận rằng các
quyết định về sản lợng qi của họ
làm ảnh hởng đến giá
P/qi 0

Tuy nhiên, mỗi hãng tin rằng quyết
định của nó không ảnh hởng đến
các quyết định của hãng khác
qj /qi = 0 đối với mọi j i

14


MôưhìnhưCournot
Điều kiện cần để tối đa hoá lợi
nhuận:

i
P
P q i
MCi (q i ) 0
q i
q i

Hãng tối đa hoá lợi nhuận khi MRi = MCi
Hãng giả định rằng thay đổi sản lợng qi sẽ
ảnh hởng đến tổng doanh thu thông qua
ảnh hởng trực tiếp lên giá thị trờng
15


MôưhìnhưCournot
Sản lợng của mỗi hãng sẽ vợt quá sản
lợng của cartel
Doanh thu cận biên của mỗi hãng lớn
hơn doanh thu cận biên của thị trờng

Sản lợng của mỗi hãng sẽ giảm so với
sản lợng cạnh tranh
qi P/qi < 0
16


MôưhìnhưCournot
Giá lớn hơn chi phí cận biên nhng
lợi nhuận của ngành sẽ thấp hơn so
với mô hình cartel
Số lợng các hãng trong ngành lớn
hơn, điểm cân bằng sẽ gần với
kết quả trong cạnh tranh
17


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Giả sử có 2 hãng sở hữu nguồn nớc
khoáng tự nhiên
Mỗi hãng có chi phí sản xuất bằng 0
Mỗi hãng từ quyết định sản lợng bán
ra thị trờng là bao nhiêu

Cầu thị trờng về nớc khoáng nh
sau
Q = q1 + q2 = 120 - P

18


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Do chi phí cận biên của mỗi hãng
bằng 0, giải pháp nửa cạnh tranh sẽ
tạo ra mức giá thị trờng bằng 0
Tổng lợng cầu là 120
Phân chia sản lợng giữa hai hãng
không xác định đợc
Mỗi hãng có chi phí cận biên bằng 0 tại
các mức sản lợng
19


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Giải pháp cartel về vấn đề này có
thể xác định thông qua tối đa
hoá doanh thu của ngành (hoặc lợi
nhuận)
= PQ = 120Q - Q2

Điều kiện cần là:
/Q = 120 - 2Q = 0
20


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Sản lợng, giá và lợi nhuận tối đa là:
Q = 60
P = 60
= 3.600

Phân chia sản lợng và lợi nhuận
không xác định đợc chính xác
21


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Doanh thu (hoặc lợi nhuận) hai hãng là:
1 = Pq1 = (120 - q1 - q2) q1 = 120q1 - q12 - q1q2
2 = Pq2 = (120 - q1 - q2) q2 = 120q2 - q22 - q1q2

Điều kiện cần để tối đa hoá lợi nhuận:

1
120 2q1 q2 0
q1

2
120 2q2 q1 0
q2
22


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
Phơng trình của điều kiện cần đ
ợc gọi là Hàm phản ứng
Chỉ ra mỗi hãng phản ứng nh thế nào

đối với mức sản lợng của hãng khác

Tại điểm cân bằng, mỗi hãng phải
sản xuất những gì nh các hãng
khác nghĩ

23


MôưhìnhưCournotưvềưsongư
phương
QB
120

Hàmưphảnưứngưcủaưhãngư1

120 q2
q1
2

Cânưbằngưcạnhưtranh
60

40

Cournot

120 q1
q2
2
Hàmưphảnưứngưcủaưhãngư2

Giảiưphápưcartel

0

40

60

120 24

QA


M«­h×nh­Cournot­vÒ­song­
ph­¬ng
• Gi¶i c¸c hµm ph¶n øng ta cã:
q1 = q2 = 40
P = 120 - (q1 + q2) = 40
1 = 2 = Pq1 = Pq2 = 1,600

• Lu ý: c©n b»ng Cournot n»m gi÷a
m« h×nh nöa c¹nh tranh vµ m«
h×nh cartel
25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×