Tải bản đầy đủ

SLIDE BÀI GIẢNG CHƯƠNG 7 ProdufuntionVN

Ch­¬ng­4
Lý thuyÕt vÒ h·ng

Copyright ©2002 FOE. All rights reserved.


Hàmưsảnưxuất
Hàm sản xuất của một hãng về một
hàng hoá (Q) thể hiện mối quan hệ
giữa sản lợng tối đa có thể thu đợc từ
tập hợp khác nhau của các yếu tố đầu
vào (K) và (L) với một trình độ công
nghệ nhất định
Q = f(K,L)


Sảnưphẩmưhiệnưvậtưcậnư
biên
Sản phẩm hiện vật cận biên là số
sản phẩm đầu ra tăng thêm khi tăng
thêm một đơn vị yếu tố đầu vào,

ceteris paribus.

Q
MPK
fK
K
Q
MPL
fL
L


Năngưsuấtưcậnưbiênưgiảmư
dần
Sản phẩm hiện vật cận biên của một
yếu tố đầu vào phụ thuộc vào việc sử
dụng bao nhiêu yếu tố đầu vào đó
Nhìn chung, chúng ta giả định rằng
năng suất cận biên giảm dần
MPK 2Q

f KK 0
K
K
MPL 2Q

f LL 0
L
L


Năngưsuấtưcậnưbiênưgiảmư
dần

Do quy luật năng suất cận biên giảm
dần, nhà kinh tế học thế kỷ 19 là
Thomas Malthus lo lắng về ảnh h
ởng của việc tăng dân số lên năng
suất lao động
Nhng thay đổi năng suất cận biên


của lao động theo thời gian cũng
phụ thuộc vào sự thay đổi của các
yếu tố đầu vào khác nh vốn
Chúng ta cần coi fLK > 0


S¶n­phÈm­b×nh­qu©n
• N¨ng suÊt lao ®éng thêng ®îc ®o
b»ng ®¹i lîng n¨ng suÊt b×nh qu©n

Q f ( K , L)
APL  
L
L
• Lu ý: APL còng phô thuéc vµo lîng
vèn ®îc sö dông


Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư
vào
Giả sử hàm sản xuất vợt tennis nh sau:
Q = f(K,L) = 600K 2L2 - K 3L3

Để xác định MPL và APL, chúng ta giả

định rằng giá trị của K = 10
Hàm sản xuất trở thành:
Q = 60.000L2 - 1000L3


Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư
vào
Hàm năng suất cận biên là:
MPL = Q/L = 120,000L - 3000L2

hàm này giảm dần khi L tăng
Q sẽ đạt giá trị cực đại khi:
120,000L - 3000L2 = 0
40L = L2
L = 40

Lao động khác giá trị L=40 làm
giảm sản lợng


Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư
vào
Để tính năng suất bình quân,
chúng ta giữ giá trị K=10:
APL = Q/L = 60,000L - 1000L2

APL đạt cực đại khi:
APL/L = 60,000 - 2000L = 0
L = 30


Hàmưsảnưxuấtưvớiưhaiưđầuư
vào
Thực tế, khi L=30 cả APL và MPL
bằng nhau và bằng 900.000
Do đó, khi APL đạt giá trị cực đại
thì APL bằng MPL


Biểuưđồưđườngưđồngưlư
ợng
Để minh hoạ khả năng thay thế các
yếu tố đầu vào với nhau, chúng ta
sử dụng biểu đồ đờng đồng lợng
Đờng đồng lợng thể hiện sự kết
hợp giữa hai yếu tố đầu vào là
vốn (K) và lao động (L) để sản
xuất ra cùng một mức sản lợng (Q0)
f(K,L) = Q0


Biểuưđồưđườngưđồngưlư
ợng

Mỗi đờng đồng lợng thể hiện mức
sản lợng khác nhau
K

Q = 30
Q = 20

L


Tỷưlệưthayưthếưkỹưthuậtư
cậnưbiênư(MRTS)
Độ dốc của đờng đồng lợng cho biết
tỷ lệ thay thế giữa K và L
K

KA

- Độ dốc = tỷ lệ thay thế kỹ
thuật cận biên (MRTS)
MRTS > 0 và giảm dần
khi tăng thêm lao động

A
B

KB

Q = 20

LA

LB

L


Tỷưlệưthayưthếưkỹưthuậtư
cậnưbiênư(MRTS)
Tỷ lệ thay thế kỹ thuật cận biên
(MRTS) thể hiện tỷ lệ lao động có
thể thay thế cho vốn khi sản lợng
đợc giữ nguyên dọc theo đờng
đồng lợng
dK
MRTS ( L cho K )
dL

q q0


MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnưbiên
Lấy đạo hàm hàm sản xuất, ta có:
f
f
dQ dL
dK MPL dL MPK dK
L
K
Dọc theo đờng đồng lợng dq = 0, do đó

MPL dL MPK dK
dK
MRTS ( L cho K )
dL

Q Q0

MPL

MPK


MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư
biên
Do MPL và MPK không mang giá trị
âm nên MRTS cũng sẽ không âm
Tuy nhiên, không có khả năng xác
định MRTS giảm dần chỉ dựa trên
giả định năng suất cận biên giảm
dần


MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư
biên
Để chỉ rõ đờng đồng lợng cong lồi so với
gốc toạ độ, chúng ta cần chỉ rõ rằng
d(MRTS)/dL < 0
Do MRTS = fL/fK

dMRTS d ( f L / f K )

dL
dL

dMRTS [ f K ( f LL f LK dK / dL) f L ( f KL f KK dK / dL)]

dL
( f K )2


MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư
biên
Sử dụng thực tế là dK/dL = -fL/fK dọc theo đờng
đồng lợng và định lý Young (fKL = fLK)

dMRTS ( f K2 f LL 2 f K f L f KL f L2 f KK )

dL
( f K )3

Do chúng ta đã giả định fK > 0 nên
mẫu số luôn dơng
Do fLL và fKK đều giả định là âm,
phân số trên sẽ âm nếu fKL dơng


MRTSưvàưnăngưsuấtưcậnư
biên
Theo trực giác, dờng nh có lý rằng
fKL=fLK sẽ mang giá trị dơng
Nếu công nhân có nhiều vốn hơn, họ sẽ
có năng suất cao hơn

Nhng một số hàm sản xuất có fKL < 0
tại một số mức đầu vào
Do đó, khi giả định MRTS giảm dần
chúng ta đang giả định MPL và MPK
giảm đủ nhanh để bù đắp cho bất cứ
ảnh hởng năng suất chéo nào âm


MRTS giảmưdần
Giả sử hàm sản xuất nh sau:
Q = f(K,L) = 600K 2L2 - K 3L3

Chúng ta có thể xác định:
MPL = fL = 1200K 2L - 3K 3L2
MPK = fK = 1200KL2 - 3K 2L3

Năng suất cận biên sẽ dơng đối với
các giá trị của K và L nếu KL < 400


MRTS giảmưdần
Do
fLL = 1200K 2 - 6K 3L
fKK = 1200L2 - 6KL3

hàm sản xuất này biểu thị năng
suất cận biên giảm dần khi sử
dụng số lợng đủ lớn K và L
fLL và fKK < 0 nếu KL > 200


MRTS giảmưdần
Đạo hàm sản lợng theo các biến
của hàm sản xuất
fKL = fLK = 2400KL - 9K 2L2

Chỉ mang giá trị dơng khi KL <
266


MRTS giảmưdần
Do đó, đối với hàm sản xuất trên,
MRTS giảm dần trong tập hợp của K và
L khi năng suất cận biên mang giá trị d
ơng
Với giá trị K và L lớn, năng suất cận biên
giảm dần đủ để lấn át ảnh hởng mang
giá trị âm đối với fKL để đảm bảo đờng
đồng lợng cong lồi


Hiệuưsuấtưtheoưquyưmô
Sản lợng sẽ nh thế nào khi tăng tất
cả các yếu tố đầu vào?
Giả sử tăng các yếu tố đầu vào gấp
đôi, liệu sản lợng có tăng gấp đôi?
Hiệu suất theo quy mô là mối quan
tâm của các nhà kinh tế kể từ sau
lý thuyết của Adam Smith


Hiệuưsuấtưtheoưquyưmô
A.Smith đã xác định 2 nhân tố
ảnh hởng đến sản lợng khi tăng
gấp đôi đầu vào:
Chuyên môn hoá và phân công lao
động
Tổn thất trong hiệu quả do quản lý
(quy mô lớn sẽ khó quản lý hơn)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×