Tải bản đầy đủ

GIÁO ÁN CỒNG NGHỆ 10 HKI

Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT: 02
Chương I
Bài 2:

TRỒNG TRỌT, LÂM, NGHIỆP ĐẠI CƯƠNG
Khảo nghiệm giống cây trồng

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Hiểu được mục đích, ý nghĩa của công tác khảo nghiệm giống cây trồng.
- Nắm được nội dung của các thí nghiệm so sánh giống, kiểm tra kĩ thuật, sản
xuất quảng cáo trong hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích.
II. Thiết bị dạy học:
- Ảnh chụp hình 2.1, 2.2, 2.3 SGK
III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. ổn định lớp:
2. Bài cũ:

Giới thiệu tổng quan chương trình công nghệ 10 và hướng dẫn HS tự đọc bài
1.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV

Nội dung
Khảo nghiệm giống câytrồng
I. Mục đích, ý nghĩa của công tác
khảo nghiệm giống cây trồng :
Khảo nghiệm giống cây
- Nhằm đánh giá khách quan,
trồng nhằm mục đích gì?
- Trả lời dựa vào
chính xác và công nhận kịp thời
Nếu đưa giống mới vào
SGK
giống cây trồng mới phù hợp với
sản xuất không qua khảo
(!) Không dự đoán
từng vùng và hệ thống luân canh.
nghiệm, kết quả sẽ ntn? Vì đựơc năng suất và
- Cung cấp những thông tin
sao?
chất lượng của giống. cần thiết về yêu cầu kĩ thuật canh
Vậy khảo nghiệm giống
Vì …
tác và hướng dãn sử dụng những
cây trồng có ý nghĩa gì?
(!) :
giống mới được công nhận.
II. Các loại thí nghiệm khảo nghiệm
giống cây trồng:
Các loại TN …?
1. Thí nghiệm so sánh giống:
(!) 3 TN
- Giống mới chọn tạo hoặc nhập
Giống mới được chọn tạo
nội được so sánh với các giống phổ
hoặc nhập nội được so sánh
biến rộng rãi trong sản xuất.


với giống nào?
(!):
- So sánh toàn diện về các chỉ
Trần Thị Hoa

Hoạt động của HS

1


Công nghệ 10 - Kì I

So sánh về các chỉ tiêu
nào?
Nếu giống mới đạt yêu cầu
thì người ta sẽ làm gì ở
bước tiếp theo?
Mục đích của thí nghiệm
kiểm tra kĩ thuật là gì?
TN kiểm tra kĩ thuật được
tiến hành trong phạm vi
nào?
Giống đáp ứng được yêu
cầu thì sẽ ntn?

(!):
(!) Chọn và gửi đến
Trung tâm Khảo
nghiệm giống Quốc
gia …
(!):
(!):
(!) Được cấp giấy CN
giống quốc gia và
được phổ biến trong
sản xuất.

TN sản xuất quảng cáo
nhằm mục đích gì? Được
triển khai ntn?

tiêu sinh trưởng, phát triển, năng
suất, chất lượng nông sản và tính
chống chịu với các điều kiện ngoại
cảnh không thuận lợi.
2. Thí nghiệm kiểm tra kĩ thuật:
- Nhằm kiểm tra những đề xuất
của cơ quan chọn tạo giống về quy
trình kĩ thuật gieo trồng.
- Được tiến hành trong mạng
lưới khảo nghiệm giống quốc gia
nhằm xác định thời vụ, mật độ gieo
trồng, chế độ phân bón của giống…

3. Thí nghiệm sản xuất quảng
cáo:
- Để tuyên truyền đưa giống
mới vài sản xuất đại trà.
- Được triển khai trên diện tích
rộng lớn. Trong thời gian TN, cần tổ
chức hội nghị đầu bờ để khảo sát,
đánh giá kết quả. Đồng thời quảng
cáo trên các phương tiện thông tin
đại chúng để mọi người đều biết về
giống mới.

4. Củng cố:
Hệ thống khảo nghiệm giống cây trồng được tổ chức và thực hiện như thế
nào?
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ theo các câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị trước bài 3 & 4.
IV. Rút kinh nghiệm:

Trần Thị Hoa

2


Công nghệ 10 - Kì I

Trần Thị Hoa

3


Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT: 03
Bài giảng :
Bài 3, 4:

Sản xuất giống cây trồng

I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này HS phải:
- Hiểu được mục đích của công tác sản xuất giống cây trồng.
- Biết được trình tự và quy trình sản xuất giống ở cây trồng tự thụ phấn, thụ
phấn chéo, cây trồng nhân giống vô tính và sản xuất giống cây rừng.
- Rèn luyện kĩ năng phân tích, so sánh.
II. Thiết bị dạy học:
- Tranh vẽ hình 3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2 SGK
III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. ổn định lớp:
2. Bài cũ:
(?) Tại sao phải khảo nghiệm giống cây trồng trước khi đưa vào sản xuất đại
trà?
(?) Vì sao phải tiến hành TN0 kiểm tra kĩ thuật giống cấy trồng mới?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
GV: Trong sản xuất nông lâm
giống là một yếu tố quan trọng
quyết định năng suất, chất
lượng cõy trồng. Nhưng trờn
thực tế sau một thời gian sử
dụng giống thường bị thoỏi
hoỏ dẫn đến giảm năng suất và
phẩm chất nờn phải tiến hành
sản xuất giống.
Cho biết mục đích của công
tác sản xuất giống cây trồng?
GV: Dựa vào sơ đồ hình 3.1
SGK cho biết hệ thống sản
xuất giống cây trồng gồm mấy
giai đoạn?
Trần Thị Hoa

Hoạt động của HS

Nội dung

HS: - Trả lời dựa
vào SGK.

I. Mục đích của công tác sản xuất
giống cây trồng: (SGK)
II. Hệ thống sản xuất giống cây
trồng: 3 giai đoạn
- Sx hạt giống siêu nguyên chủng.
- Sx hạt giống nguyên chủng.

HS: - Quan sát sơ
đồ và trả lời nội
dung của 3 gđ.
4


Công nghệ 10 - Kì I

- Sx hạt giống xác nhận.
III. Quy trình sản xuất giống cây
trồng:
1. Sản xuất cây trồng nông
nghiệp:
GV: Sản xuất hạt giống theo
a) Sản xuất giống ở cây trồng
sơ đồ duy trì ở cây tự thụ phấn HS: - Quan sát sơ
tự thụ phấn:
được thực hiện trong mấy
đồ hình 3.2 SGK và -Đ/v giống cây trồng do tác giả
năm? Nội dung công việc của trả lời.
cung cấp giống hoặc có hạt giống
từng năm?
siêu nguyên chủng thì quy trình
sản xuất hạt giống theo sơ đồ duy
trì.
+ Năm thứ nhất. Gieo hạt tác giả
(hạt SNC), chọn cây ưu tú.
+ Năm thứ hai. Hạt của cây ưu
tú gieo thành từng dòng
chonva thu hoach
�����
� hạt siêu nguyên
chủng.
+ Năm thứ ba. Nhân giống
nguyên chủng từ giống siêu
nguyên chủng.
+ Năm thứ tư. Sản xuất hạt
giống xác nhận từ hạt giống
GV: Sản xuất hạt giống theo
nguyên chủng.
sơ đồ phục tráng ở cây tự thụ
HS: - Quan sát sơ
- Đ/v giống nhập nội, giống bị
phấn được thực hiện trong
đồ hình 3.3 SGK và thoái hoá thì quy trình sản xuất hạt
mấy năm? Nội dung công việc trả lời
giống theo sơ đồ phục tráng.
của từng năm?
HS: Thảo luận
+ Năm thứ nhất. Gieo hạt của
GV: Khi nào thì sản xuất hạt
nhúm trỡnh bày cõu VLKĐ (cần phục tráng), chọn cây
giống theo sơ đồ duy trì? Khi
trả lời
ưu tú.
nào thì sản xuất hạt giống theo
+ Năm thứ hai. Đánh giá dòng
sơ đồ phục tráng?
lần 1.
GV: Dựa vào sơ đồ hình 3.2,
+ Năm thứ ba. Đánh giá dòng
3.3 SGK em hãy cho biết quy
lần 2 � hạt siêu nguyên chủng đã
trình sản xuất giống theo sơ đồ
phục tráng.
duy trì và sơ đồ phục tráng có
+ Năm thứ tư. Nhân giống
gì giống và khác nhau?
nguyên chủng từ giống siêu
nguyên chủng.
.HS: - Quan sát sơ
+ Năm thứ năm. Sản xuất hạt
GV: Quy trình sản sản xuất
đồ hình 4.1 SGK và giống xác nhận từ hạt giống
Trần Thị Hoa

5


Công nghệ 10 - Kì I

giống ở cây trồng thụ phấn
chéo được tiến hành ntn?

GV: Sản xuất giống ở cây
trồng tự thụ phấn và cây trồng
thụ phấn chéo có gì giống và
khác nhau?

GV: Quy trình sản xuất giống
cây trồng nhân gióng vô tính
được thực hiện qua mấy giai
đoạn? Nội dung của từng giai
đoạn?
- Nêu một vài ví dụ cụ thể.

GV: Trình bày quy trình sản
xuất giống cây rừng?
Hãy nêu những khó khăn và
phức tạp trong công tác sản
xuất giống cây rừng?

trả lời.

nguyên chủng.
b) Sản xuất giống ở cây trồng
thụ phấn chéo:
+ Vụ thứ nhất. Lựa chọn ruộng
sản xuất giống ở khu cách li và
chia thành 500 ô, mỗi ô chọn một
cây đúng giống, thu lấy hạt và
gieo thành một hàng ở vụ tiếp
theo.
+ Vụ thứ hai. Đánh giá thế hệ
chọn lọc � hạt siêu nguyên chủng
+ Vụ thứ ba. Nhân hạt giống
siêu nguyên chủng ở khu cách li
� hạt nguyên chủng.
+ Vụ thứ tư. Nhân hạt giống
nguyên chủng ở khu cách li � hạt
xác nhận.
(!): 3gđ
c) Sản xuất giống ở cây trồng
nhân giống vô tính: 3 giai đoạn
- Chọn lọc duy trì thế hệ vô
tính đạt tiêu chuẩn cấp siêu
nguyên chủng.
- Tổ chức sản xuất củ giống
hoặc vật liệu giống cấp nguyên
chủng từ siêu nguyên chủng.
- Sản xuất củ giống hoặc vật
liệu giống đạt tiêu chuẩn từ giống
HS: Giống cõy rừng nguyên chủng.
là loại cõy dài ngày,
2. Sản xuất giống cây rừng:
quỏ trình sản xuất
- Chọn những cây trội, khảo
giống cây khó khăn, nghiệm và chọn lấy các cây đạt
phức tạp và kéo dài tiêu chuẩn để xây dựng rừng giống
thời gian hơn cây
hoặc vườn giống.
trồng nông nghiệp
- Lấy hạt giống từ vườn giống
hoặc rừng giống sản xuất cây con
để cung cấp cho sản xuất.

4. Củng cố:
Quy trình sản xuất giống cây trồng và cây rừng.
Trần Thị Hoa

6


Công nghệ 10 - Kì I

5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ theo các câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị trước bài thực hành, mỗi học sinh mang theo một nắm hạt
giống.
IV. Rút kinh nghiệm:

Trần Thị Hoa

7


Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT: 04
Bài giảng:
Bài 5:
Thực hành : Xác định sức sống của hạt
I. Mục tiêu:
Sauk hi học xong bài này, GV cần phải làm cho HS:
- Xác định được sức sống của hạt một số cây trồng nông nghiệp.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức tổ chức kỉ luật, trật tự.
- Thực hiện đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh và đảm bảo an toàn lao động trong
quá trình thực hành.
II. Phưong tiện dạy học:
- Hạt giống (lúa, ngô, đậu đỗ…): từ 100 – 200 hạt
- Hộp petri: 2
- Panh (kẹp): 4
- Lam kính: 4
- Dao cắt hạt:
- Giấy thấm: từ 4 đến 5 tờ
- Thuốc thử : 1 lọ
III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ:
(?) Trình bày quy trình sản xuất giống cây trồng theo sơ đồ duy trì và sơ đồ
phục tráng?
(?) Quy trình sản xuất giống ở cây trồng thụ phấn chéo?
3. Bài mới:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV: Giới thiệu bài thực
hành.
- Hướng dẫn sơ qua cỏch
tiến hành và cỏch xỏc
định tỉ lệ hạt sống. Giới
thiệu quy trình thực hành.
-Hướng dẫn HS ghi kết
quả và nhận xét kết quả

HS: Lắng nghe và nắm
đựơc mục tiêu của bài
học.
Và quy trình thực hành.

Trần Thị Hoa

HS: Làm theo chỉ dẫn
8

Nội dung
Thực hành
I. Mục tiêu: SGK
II. Chuẩn bị: SGK
III. Quy trình thực hành:
- Bước 1. Lấy một mẫu
khoảng 50 hạt giống, ding
giấy them lau sạch cau đó
xếp vào hộp Petri.
- Bước 2. Đổ thuốc thử


Công nghệ 10 - Kì I

thực hành.
- Kiểm tra nếu HS đã nắm
quy trình thực hành.
- Phân nhóm HS thực
hành (4 nhóm).a HS.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của
HS
GV: Cho HS tiến hành
thực hành
GV: Theo d và

của GV, chia nhúm và
nhận dụng cụ , mẫu vật
thực hành

HS: Tiến hành thực hành

- Tự đánh giá và đánh giá
chéo từng bước thực hiện
quy trình; kết quả.

vào hạt Petri sao cho
thuốc thử ngập hạt. Ngâm
hạt từ 10 đến 15 phút.
- Bước 3. Sau khi
ngâm, lấy hạt ra, dùng
giấy thấm lau sạch thuốc
thử ở vỏ hạt.
- Bước 4. Dùng panh
kẹp chặt hạt, sau đó đặt
lên tấm kính và qun sát
nội nhũ.
+ Nếu nội nhũ
nhuộm màu là hạt chết.
+ Nếu nội nhũ không
nhuộm màu là hạt sống.
- Bước 5. Tính tỉ lệ hạt
sống
Tỉ lệ hạt sống:
B
A% = C x100

Trong đó B: số hạt sống
C: Tổng số hạt
TN
Kết quả TN ghi theo mẫu
bảng sau:

- Đánh giá về việc thực
hiện quy trình và kết quả
xác định tỉ lệ Hỡnhạt
sống.

TSHTN
H.chết
H. sống
TL%
h.sống

4. Củng cố:
- Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy trình thực hành của HS.
- Yêu cầu HS dọn dẹp PTN sau khi đã thực hành xong.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành bảng tường trình kết quả thực hành và nộp lại vào tiết học
sau.
- Đọc trước bài 6.
Trần Thị Hoa

9


Công nghệ 10 - Kì I

IV. Rút kinh nghiệm:

Trần Thị Hoa

10


Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT: 05
Bài giảng :
Bài 6,7:
Ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô tế bào trong nhân giống cây trồng nông, lâm
nghiệp.Một số tính chất của đất trồng.
I. Mục tiêu:
-

Sau bài này, GV cần phải làm cho HS:
Biết được thế nào là nuôi cấy mô tế bào, cơ sở khoa học của phương pháp này.
Biết được quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào.
Biết được keo đất là gì. Thế nào là khả năng hấp phụ của đất. Thế nào là phản
ứng của dung dịch đất và độ phì nhiêu của đất.
GD niềm tin vào khoa học, có thể cải tạo được tự nhiên để phục vụ cho cuộc
sống; lòng say mê khoa học.
Rèn luyện tư duy phân tích, tổng hợp; khả năng hợp tác nhóm.

II. Thiết bị dạy học:
- Sơ đồ “Quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào”.
- Phiếu học tập:
Các bước tiến hành
Nội dung
Chọn vật liệu cấy
Khử trùng
Tạo chồi trong mt nhân tạo
Tạo rễ
Cấy cây vào mt thích ứng
Trồng cây trong vườn ươm
III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: Thu bài thực hành
3. Bài mới:
Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

GV: Thế nào là nuôi cấy mô
tế bào?

- Đọc SGK và trả lời

Trần Thị Hoa

11

Nội dung
I. Khái niệm về phương pháp
nuôi cấy mô tế bào: (SGK)


Công nghệ 10 - Kì I

GV: - Giải thích cho HS hiểu
rõ môi trường thích hợp là
gì? Cung cấp đầy đủ chất
dinh dưỡng là cung cấp đủ
những chất gì?
Tế bào TV có các hình thức
sinh sản nào?
Nếu nuôi cấy tế bào TV
trong môi trường dinh dưỡng
thích hợp, nó có thể phát
triển thành cây hoàn chỉnh
không? Giải thích.
Vậy cơ sở khoa học của
phương pháp nuôi cấy mô tế
bào là gì?

câu hỏi.

(!) SSVT và SSHT

II. Cơ sở khoa học của phương
pháp nuôi cấy mô tế bào:
- Tế bào TV có tính toàn
(!) Có . Vì …
năng.Bất cứ tế bào hoặc mô
nào thuộc cơ quan đều chứa hệ
gen quy định KG của loài đó.
(!) Tính toàn năng của Chúng đều có khả năng sinh
tế bào TV.
sản vô tính để tạo thành cây
hoàn chỉnh nếu được nuôi
trong môi trường thích hợp.
- Kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào
Kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào?
là kĩ thuật điều khiển sự phát
(!):
sinh hình thái của tế bào TV
một cách định hướng dựa vào
Sự phân hoá tế bào là gì?
sự phân hoá, phản phân hoá
Quá trình phản phân hoá tế
- Trả lời dựa vào SGK. trên cơ sở tính toàn năng của tế
bào là gì?
bào TV khi được nuôi cấy tách
rời trong điều kiện nhân tạo, vô
trùng.
III. Quy trình công nghệ nhân
- Treo sơ đồ “Quy trình công
giốg bằng nuôi cấy mô tế bào:
nghệ nhân giốg bằng nuôi
1. ý nghĩa:
cấy mô tế bào”
- Có thể nhân giống cây
Dựa vào sơ đồ hãy cho biết
trồng ở quy mô công nghiệp.
ý nghĩa của quy trình công
- Có hệ số nhân giống cao.
nghệ nhân giốg bằng nuôi
- Dựa vào sơ đồ, kết
- Cho ra các sản phẩm đồng
cấy mô tế bào?
hợp với SGK để trả lời. nhất về mặt di truyền.
- Tạo ra sản phẩm nhân
giống hoàn toàn sạch bệnh.
- Phát PHT, yêu cầu HS thảo
2. Quy trình công nghệ nhân
luận và điền nội dung vào
- Dựa vào sơ đồ kết
giống bằng nuôi cấy mô tế bào:
PHT.
hợp với SGK, thảo
-PHT
ứng dụng của quy trình công luận và hoàn thành
Trần Thị Hoa

12


Công nghệ 10 - Kì I

nghệ nhân giống bằng nuôi
cấy mô tế bào?

- ứng dụng: Nhân nhanh được
nhiều giống cây lưong thực,
thực phẩm (các giống lúa chịu
mặn, kháng đạo ôn; khoai tây,
súp lơ, măng tây,…), giống cây
công nghiệp (mía, cà phê),
giống cây hoa(lan, cẩm
chướng, đồng tiền, lili), cây ăn
quả (chuối, dứa, dâu tây), cây
lâm nghiệp (bạch đàn, keo lai,
thông, tùng, trầm hương, …) .
IV.Keo đất và khả năng hấp
phụ của đất:
(?)Keo đất là gì?
Quan sát tranh dưới sự
1. Keo đất:
hướng dẫn của GV.
a) Khái niệm về keo đất:
(!):
Keo đất là những phân tử có
kích thước khoảng dưới 1  m,
Treo tranh “Sơ đồ cấu tạo
(!) Nếu lớp này mang
không hoà tan trong nước mà ở
của keo đất”
điện âm thì keo mang
trạng thái huyền phù.
điện âm và ngược lại.
b) Cấu tạo keo đất:
(?) Giải thích tại sao keo đất
- Mỗi một hạt keo có một
mang điện?
nhân.
(?) Tại sao gọi là lớp ion
- Lớp phân tử nằm ngoài nhân
quyết định điện?
phân li thành các ion và tạo ra
(?) Keo đất có khả năng gì? ý
lớp ion quyết định điện. Phía
nghĩa?
(!) Keo đất có khả năng ngoài lớp ion quyết định điện
trao đổi ion của mình ở là lớp ion bù (gồm 2 lớp: lớp
lớp ion khuếch tán với ion bất động và lớp ion khuếch
các ion của dung dịch
tán) mang điện trái dấu với lớp

đất
cơ sở của sự
ion quyết định điện.
trao đổi dinh dưỡng
2. Khả năng hấp phụ của đất:
(?) Thế nào là khả năng hấp giữa đất và cây trồng.
- Là khả năng đất giữ lại các
phụ của đất? Vì sao đất có
chất dinh dưỡng, các phần tử
khả năng này?
(!):
nhỏ; hạn chế sự rửa trôi của
Vì keo đất có khả năng chúng dưới tác động của nước
trao đổi ion.
mưa, nước tưới.
V. Phản ứng của dung dịch đất:
(?) Phản ứng của dung dịch
Chỉ tính chua, tính kiềm hay
đất là gì? Nhân tố nào quyết
trung tính của dung dịch đất.
định phản ứng của dung dịch HS: Trả lời
Do nồng độ H+ và OH – quyết
Trần Thị Hoa

PHT.
(!):Trả lời dựa vào Sgk

13


Công nghệ 10 - Kì I

đất?

định.
1. Phản ứng chua của đất:
(?) Các loại độ chua của đất? (!):
Căn cứ vào trạng thái của
+
Căn cứ để phân loại?
H và Al 3+ trong đất � 2 loại
độ chua:
(?) Thế nào là độ chua hoạt
(!):
a) Độ chua hoạt tính:
tính? Loại đất nào có độ
(!) Đất lâm nghiệp, đất
- Là độ chua do H+ trong
chua hoạt tính?
nông nghiệp (trừ đất
dung dịch đất gây nên, được
Độ pH của đất chua hoạt
phù sa, đất mặn kiềm), biểu thị bằng pHH 2O .
tính?
đất phèn.
- Độ pH của đất thường dao
(?) Độ chua tiềm tàng là gì? (!):
động từ 3 - 9.
b) Độ chua tiềm tàng:
(?) Nhuyên nhân nào làm
Là độ chua do H+ và All3+
cho đất hoá kiềm?
(!):
trên bề mặt keo đất gây nên.
2. Phản ứng kiềm của đất:
(?) ý nghĩa của phản ứng của
Một số loại đất chứa muối
dung dịch đất?
(!) Dựa vào phản ứng
kiềm Na2CO3 , CaCO3 … khi
Em hãy nêu một số VD về ý của đất người ta bố trí các muối này thuỷ phân tạo
nghĩa thực tế của phản ứng
cây trồng cho phù hợp, thành NaOH và Ca(OH)2 làm
của dung dịch đất?
bón phân, bón vôi để
cho đất hoá kiềm.
cải tạo độ phì nhiêu
VI Độ phì nhiêu của đất:
(?) Độ phì nhiêu của đất là
của đất.
1. Khái niệm:
gì?
Là khả năng của đất cung
Từ khái niệm trên em hãy
(!):
cấp đồng thời và không ngừng
cho biết những yếu tố nào
nước, chất dinh dưỡng, không
quyết định độ phì nhiêu của (!) nước, phân bón, chế chứa các chất độc hại cho cây,
đất? Muốn tăng độ phì nhiêu độ chăm sóc …
bảo đảm cây đạt năng suất cao.
của đất cần áp dụng các biện
pháp kĩ thuật nào?
2. Phân loại:
(?) Có mấy loại độ phì nhiêu (!):
Tuỳ theo nguồn gốc hình
của đất? Căn cứ để phân
thành, độ phì nhiêu của đất
loại?
được chia thành 2 loại: độ phì
(?) Thế nào là độ phì nhêu tự
nhiêu tự nhiên và độ phì nhiêu
nhiên, độ phì nhiêu nhân
(!) Độ phì nhiêu tự
nhân tạo
tạo?
nhiên là độ phì nhiêu
hình thành dưới thảm
TV tự nhiên, không có
(?)Em hãy nêu một số VD về sự tác động của con
ảnh hưởng tích cực của hoạt người. Độ phì nhiêu
động sản xuất đến sự hình
nhân tạo được hình
Trần Thị Hoa

14


Công nghệ 10 - Kì I

thành độ phì nhiêu của đất?
(?) Trong sản xuất nông, lâm
nghiệp để cây trồng đạt năng
suất cao cần phải có điều
kiện gì?

thành do kết quả sản
xuất của con người.
(!) độ phì nhiêu của
đất, giống tốt, thời tiết
thuận lợi, chăm sóc tốt
và hợp lí

Đáp án PHT:
Các bước tiến hành
Chọn vật liệu cấy
Khử trùng

Nội dung
Tb của mô phân sinh, không bị nhiễm bệnh.
Mẫu sau khi cắt được tẩy rửa bằng nước
sạch và khử trùng
Tạo chồi trong mt nhân tạo Tái tạo cây từ các đỉnh sinh trưởng trong môi
trường MS (Murasahige và Skoog)
Khi chồi đã đạt tiêu chuẩn vè kích thước thì
Tạo rễ
tách chồi và cấy chuyển sang mt có bổ sung
chất kích thích sinh trưởng (α NAA, IBA).
Cờy cây vào mt thích ứng Sau khi chồi đã ra rễ, cấy cây vào mt thích
ứng để cây thích nghi dần với điều kiện tự
nhiên.
Trồng cây trong vườn ươm Sau khi cây phát triển bình thường và đạt
tiêu chuẩn cây giống, chuyển cây ra vườn
ươm.
4. Củng cố:
- Nêu cơ sở khoa học của phưong pháp nuôi cấy mô tế bào.
- Trình bày quy trình công nghệ nhân giống bằng nuôi cấy mô tế bào.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ. Trả lời các câu hỏi SGK.
- Chuẩn bị trước bài7.
IV. Tự rút kinh nghiệm:

Trần Thị Hoa

15


Công nghệ 10 - Kì I

Trần Thị Hoa

16


Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT:
Bài giảng:
Bài 8
Thực hành:

XÁC ĐỊNH ĐỘ CHUA CỦA ĐẤT

I. Mục tiêu: Sau bài này, GV cần phải làm cho HS:
- Biết được phương pháp xác định pH của đất.
- Xác định được pH của đất bằng thiết bị thông thường.
- Rèn luyện tính cẩn thận, khéo léo, có ý thức tổ chức kỉ luật, trật tự.
- Thực hiện đúng quy trình, giữ gìn vệ sinh và bảo đảm an toàn lao động trong
quá trình thực hành
II. Phương tiện dạy học:
- Mẫu đất khô đã nghiền nhỏ (từ 2- 3 mẫu).
- Máy đo pH.
- Đồng hồ bấm giây (đồng hồ đeo tay).
- Dung dịch KCl 1N và nước cất.
- Bình tam giác (bình hình nón) dung tích 100ml: 2.
- Ống đong dung tích 50ml:2.
- Cân kĩ thuật.
III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ:
CH1. Thế nào là nuôi cấy mô tế bào? Cơ sở khoa học của phương pháp này?
CH2. Thế nào là keo đất? Nêu cấu tạo keođất.Thế nào là độ phì nhiêu của đất?
Nêu một số biện pháp kĩ thuật là tăng độ phì nhiêu của đất.
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
GV: Yêu cầu HS trình bày
mục tiêu bài thực hành

Hoạt động của
HS
HS: Nêu mục tiêu
của bài học.

Nội dung
I. Mục tiêu: SGK
II. Chuẩn bị: SGK

GV: Giới thiệu quy trình
thực hành.
Trần Thị Hoa

III. Quy trình thực hành:
17


Công nghệ 10 - Kì I

- Hướng dẫn HS ghi kết quả
và tự nhận xét kết quả thực
hành.
- Kiểm tra nếu HS đã nắm
- Thực hiện quy
quy trình thực hành.
trình thực hành.
- Phân nhóm HS thực hành
(4 nhóm) và phân vị trí thực
hành cho các nhóm.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của
HS.
- Quan sát, nhắc nhở HS làm
đúng quy trình thực hành.

Bước 1. Cân hai mẫu đất,
mỗi mẫu 20g, đổ mỗi mẫu vào
một bình tam giác dung tích
100ml.
Bước 2. Dùng ống đong,
đong 50ml dung dịch KCl 1N
đổ vào bình tam giác thứ nhất
và 50ml nước cất đổ vào bình
tam giác thứ hai.
Bước 3. Dùng tay lắc 15
phút.
Bước 4. Xác định pH của
đất.
Dùng máy đo pH đã đo. Vị
trí bầu cực điện ở giữa dung
dịch huyền phù. Đọc kết quả
trên máy khi số đã hiện ổn
- Tự đánh giá và
định trong 30 giây. Ghi kết quả
đánh giá chéo từng vào mẫu bảng sau:
bước thực hiện
quy trình; kết quả.
Mẫu đất
Trị số pH
pHH2O
pHKCl
Mẫu 1
Mẫu 2
Mẫu 3

- Đánh giá kết quả thực hành
của HS.
4. Củng cố:
- Nhận xét, đánh giá tình hình thực hiện quy trình thực hành của HS.
- Yêu cầu HS dọn dẹp PTN sau khi đã thực hành xong.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Hoàn thành bảng tường trình kết quả thực hành và nộp lại vào tiết học
sau.
- Đọc trước bài 9.
IV. Tự rút kinh nghiệm:

Trần Thị Hoa

18


Công nghệ 10 - Kì I

Trần Thị Hoa

19


Công nghệ 10 - Kì I

Ngày soạn:
Tiết PPCT:
Bài giảng:
Bài 9,10
BIỆN PHÁP CẢI TẠO ĐẤT
I. Mục tiêu: Sau bài này, GV cần phải làm cho HS:
- Biết được sự hình thành, tính chất của đất xám bạc màu, đất mặn, đất phèn
biện pháp cải tạo và hướng sử dụng.
- Biết được nguyên nhân gây xói mòn, tính chất của đất xói mòn mạnh, biện
pháp cải tạo và hướng sử dụng.
- Rèn luyện kĩ năng so sánh, phân tích tổng hợp và có ý thức bảo vệ tài nguyên,
môi trường đất.
II. Phương tiện dạy học:
- Hình 9.1 – 9.5 , 10.1-10.3 sgk.
- Phiếu học tập:
Biện pháp

Tác dụng

III. Tiến trình tổ chức bài học:
1. Ổn định lớp:
2. Bài cũ: Thu bài thực hành
3. Bài mới:
Hoạt động của GV
GV: Năng suất cây trồng phụ
thuộc nhiều yếu tố, trong đó đất
là một trong những yếu tố tác
động mạnh đến năng suất.Làm
thế nào để cải thiện vấn đề này
ta tìm hiểu bài mới.
GV: Vì sao ở Việt Nam diện tích
đất xấu nhiều hơn đất tốt? Đất
xám bạc màu có nhiều ở đâu?
Trần Thị Hoa

Hoạt động của HS

HS: Vì đất VN được
hình thành trong đk
nhiệt đới nóng ẩm
20

Nội dung
I. Cải tạo và sử dụng đất xám
bạc màu:
1. Nguyên nhân hình thành:
- Được hình thành ở địa hình
dốc thoải nên quá trình rửa trôi
các hạt sét, keo và các chất
dinh dưỡng diễn ra mạnh mẽ.
- Được trồng lúa lâu đời với
tập quán canh tác lạc hậu nên


Công nghệ 10 - Kì I

Nguyên nhân hình thành đất
xám bạc màu?
GV: Đất xám bạc màu phân bố
ở vùng nào của nước ta?
GV: Đất xám bạc màu có tính
chất gì?

GV: Làm thế nào để cải tạo loại
đất này?Phát phiếu học tập cho
HS và yêu cầu HS hoàn thành
phiếu học tập.
� Chỉnh lí, hoàn chỉnh nội
dung của phiếu học tập.

đất bị thoái hoá nghiêm trọng.

ở các vùng trung du
Bắc Bộ, Đông Nam
Bộ và Tây Nguyên.
2. Tính chất của đất xám bạc
HS: Nghiên cứu SGK màu:
và trả lời.
- Có tầng đất mặt mỏng. Lớp
đất mặt có thành phần cơ giới
nhẹ: tỉ lệ cát lớn, lượng sét, keo
ít.
- Đất thường bị khô hạn.
- Đất chua hoặc rất chua,
nghèo chất dinh dưỡng, nghèo
mùn.
- Số lượng VSV trong đất rất
ít. Hoạt động của VSV đất yếu.
3. Biện pháp cải tạo và
HS: Nghiên cứu sgk, hướng sử dụng:
thảo luận và điền vào
a) Biện pháp cải tạo:
phiếu học tập.
� nhận xét, bổ sung.

Biện pháp
Xây dựng bờ vùng, bờ thửa và hệ thống
mương máng, bảo đảm tưới tiêu hợp lí.
Cày sâu dần kết hợp bón tăng phân
phân hữu cơ và phân hoá học hợp lí.
Bón vôi cải tạo đất.
Luân canh cây trồng.

Tác dụng
Làm tăng độ ẩm cho đất.
Cung cấp chất dinh dưỡng làm tăng
dộ phì nhiêu của đất, làm tăng độ
dày tầng đất mặt.
Làm giảm độ chua của đất.
Tăng dộ phì nhiêu của đất.

GV: Loại cây trồng phù hợp với đất xám bạc màu? VD?

Trần Thị Hoa

21


Công nghệ 10 - Kì I

GV: Xói mòn đất là gì? Nguyên nhân ?
GV: Từ các nguyên nhân trên, em hãy cho biết: xói mòn đất thường xảy ra ở đâu
(vùng nào)? Đất nông nghiệp và đất lâm nghiệp, đất nào chịu tác động của quá
trình xói mòn đất mạnh hơn? Tại sao?
GV: đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá có tính chất gì?

GV: Phát phiếu học tập cho HS và yêu cầu HS hoàn thành phiếu học tập.
� Chỉnh lí, hoàn chỉnh nội dung của phiếu học tập.
HS: Cây trông cạn. VD

HS: XMĐ là quá trình phá huỷ lớp đất mặt và tầng đất dưới do tác động của nước
mưa, nước tưới, tuyết tan hoặc gió.

HS: Thảo luận và trả lời?

HS: Nghiên cứu sgk, thảo luận và điền vào phiếu học tập.
Trần Thị Hoa

22


Công nghệ 10 - Kì I
� nhận xét, bổ sung.

b) Sử dụng đất xám bạc màu:
Thích hợp với nhiều loại cay trồng cạn. VD: Mía, mì, đậu…
II. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá:
1. Nguyên nhân gây xói mòn:
Nguyên nhân chính gây xói mòn đất là lượng mưa lớn và địa hình dốc:
+ Nước mưa vào đất phá vỡ kết cấu đất.
+ Địa hình ảnh hưởng đến xói mòn, rửa trôi đất thông qua độ dốc và chiều dốc.
2. Tính chất của đất xói mòn mạnh trơ sỏi đá:
- Hình thái phẫu diện không hoàn chỉnh, có trường hợp mất hẳn tầng mùn.
- Sét và limon bị cuốn trôi đi, trông đất cát, sỏi chiếm ưu thế.
- Đất chua hoặc rất chua, nghèo mùn và chất dinh dưỡng.
- Số lượng VSV trong đất ít. Hoạt động của VSV đất yếu.
3. Cải tạo và sử dụng đất xói mòn mạnh:

Biện pháp
Tác dụng
Làm ruộng bậc thang; Thềm cây ăn quả.
Hạn chế sự xói mòn đất và bảo vệ đất.
Canh tác theo đường đồng mức.
Hạn chế sự xói mòn đất và bảo vệ đất.
Bón phân hữu cơ kết hợp với phân khoáng (N, P,K).
Cung cấp chất dinh dưỡng làm tăng dộ phì nhiêu của đất.
Bón vôi cải tạo đất.
Làm giảm độ chua của đất.
Luân canh và xen canh gối vụ cây trồng.
Tăng dộ phì nhiêu của đất.
Trồng cây thành băng (dải).
Hạn chế sự xói mòn đất và bảo vệ đất.
Trần Thị Hoa

23


Công nghệ 10 - Kì I

Canh tác nông, lâm kết hợp.
Hạn chế sự xói mòn đất, tăng dộ phì nhiêu của đất.
Trồng cây bảo vệ đất.
Hạn chế sự xói mòn đất.
GV: Đất mặn là loại đất ntn?
GV: Đất mặn được hình thành do nguyên nhân nào?
GV: Đất mặn được hình thành ở vùng nào?
GV: Đặc điểm, tính chất của đất mặn?

GV: Kể tên các biện pháp cải tạo đất mặn?
GV: Mục đích của biện pháp thuỷ lợi là gì?
GV: Qua PT trao đổi cation, em hãy cho biết bón vôi vào đất có tác dụng gì?
GV: Theo em bổ sung chất hữu cơ cho đất có thể thực hiện bằng cách nào?
GV: Trong các biện pháp trên, biện pháp nào là quan trọng nhất? Vì sao?

GV: Hướng sử dụng đất mặn?

GV: Nguyên nhân hình thành đất phèn?Thường có ở đâu?
Trần Thị Hoa

24


Công nghệ 10 - Kì I

GV: Đặc điểm, tính chất của đất phèn?

GV: Kể tên các biện pháp cải tạo đất phèn? Tác dụng của từng biện pháp trên?

(?) Làm sao để trồng lúa ở đất phèn?
HS: Là loại đất có nhều Na+ hấp phụ trên bề mặt keo đất và trong dung dịch đất.
HS: Được hình thành ở vùng đồng bằng ven biển.
Xem hình 10.1 sgk, thảo luận và trả lời

Trần Thị Hoa

25


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×