Tải bản đầy đủ

ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ XỬ LÝ BÙN VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN

ỨNG DỤNG VI SÓNG ĐỂ
XỬ LÝ BÙN
VÀ THU HỒI TÀI NGUYÊN


trạng bùn thải và một số phương pháp xử lý bùn
*Hiện
dụng vi sóng trong xử lý bùn
*Ứng
*Đánh giá – kết luận

*Mục lục


Bể
tự
hoa
i

Xử lý
nước

thải

*Nguồn gốc


Mùi hôi

Mầm bệnh

Ô nhiễm

Ô nhiễm

đất

nước ngầm

*Các vấn đề MT
phát sinh từ bùn


*Các PP Xử lý bùn thải phổ biến ở VN
Chôn lấp
Compostingbon

kiệm

Tao ra phân

Đơn gian, tiêt
bon kem chất

đê MT mới…

ly dai, phân

phat sinh vấn

Thơi gian xư

Tôn diện tich,

Thiêu đôtGiam thể tich
va tp HCPhat sinh khi
đôc (PAHs,
PCBs,

lương…

Dioxin…)


Sóng siêu âm là một dạng sóng Radio, có bước sóng từ
tần số từ

1mm đến 1m ứng với

300GHz đến 300 MHz

*Nguyên lý hoạt động của vi sóng


*Sóng siêu âm thâm nhập qua bề mặt vật
liệu và tạo ra các điện trường thay đổi liên
tục.
*Hai cực (+) và (-) của phân tử nước đi
chuyển liên tục theo chiều thay đổi của
điện trường.
*Chúng di chuyển, dao động, va chạm
nhau và sinh ra nhiệt.

*Nguyên lý hoạt động của vi
sóng


*Hòa tan bùn thải
*Nâng cao hiệu quả phân hủy yếm khi
*Tăng khả năng tách nước từ bùn
*Loại bỏ các mầm bệnh
*Kết hợp để tiền xử lý bùn thải (Kết hợp Acid/Kiềm/AOP)
*Thu hồi tài nguyên (Dinh dưỡng/ Kim loại nặng/ Biogas)
*Cố định Kim loại nặng

*Ứng dụng vi sóng trong XL bùn
thải


Yếu tố ảnh hưởng

Quá trình

Hàm lượng nước trong bùn

Tiêu thụ năng lượng

Năng lượng MW

Thu hồi dinh dưỡng
Gia nhiệt cho bùn

Thời gian tiếp xúc

Gia nhiệt cho bùn
Tách nước từ bùn

Nhiệt độ hoạt động

Thu hồi dinh dưỡng
Gia nhiệt cho bùn

Hàm lượng tổng chất rắn

Hòa tan bùn
Thu hồi dinh dưỡng

*Các yếu tố ảnh hưởng


*Gia nhiệt nhanh và hiệu quả cao

*Khó khăn trong việc đầu tư, phát

*Không làm thay đổi bàn chất và bề

triển thành quy mô CN

mặt vật liệu
*Xử lý được mầm bệnh

*Thiếu nhân lực, vốn, chuyên môn

*Thân thiện MT

để áp dụng và phát triển

*Ưu-nhược điểm


ứng dụng tại VN

*Đánh giá khả năng
Sức
Sức
khỏe
khỏeHạn
Hạn

Lơi ich
ich MT
MT
LơiGiảm sử
sử dụng
dụng năng
năng lượng
lượng hóa
hóa
Giảm
thạch cho
cho công
công nghệ
nghệ thiêu
thiêu đốt
đốt
thạch

chế
chế
đáng
đáng
kể phát
phát
kể

Lợi ich
ich
Lợi
KT
KTGiảm
Giảm
chi phi
phi
chi

truyền thống
thống
truyềnnăng
năng

Han chế
chế phát
phát sinh
sinh ô
ô nhiêm
nhiêm đất,
đất,
Han

lượng
lượng

nước, không
không khi
khi so
so với
với công
công nghệ
nghệ
nước,

triển
triển

điện,
điện,

chôn lấp,
lấp, đốt,
đốt, composting.
composting.
chôn

mầm
mầm

vận
vận

bệnh,
bệnh,

chuyển
chuyển

phát
phát

nhân
,, nhân

sinh
sinh

công
côngmùi hôi
hôi
mùi

Sinh
Sinh


Đầu

vốn-

Ưu

nhân

tiên

lực
Nghiê
n cứu
ĐK tối
ưu
cho

phát
triển
công
nghệ
này

bùn
thải
VN

*Đề xuất kiến nghi


CẢM ƠN THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×