Tải bản đầy đủ

đề thi học sinh giỏi 20122013

ĐỀ THI SINH HỌC TỈNH LONG AN
VÒNG 2 (NGÀY THI THỨ 2, 15/11/2012)
Câu 1 (1,5d)
Vì sao gạo tẻ và nếp đều là tinh bột, nhưng nếp lại dẻo hơn gạo tẻ?
Câu 2 (1,5d)
a. Nếu cho tế bào thực vật và tế bào hồng cầu của người vào trong giọt
nước cất trên phiến kính, một lúc sau quan sát các tế bào này dưới kính
hiển vi. Hãy dự đoán và giải thích có thể nhận thấy thay đổi gì trên các tế
bào trên?
b. Tại sao tế bào hồng cầu cũng như các tế bào khác trong cơ thể người lại
không bị vỡ?
Câu 3 (1,5d)
a. Khi phân tích thành phần hóa học DNA của 1 loại virus, người ta thu
được kết quả: A=24%; T=33%; G=18%; X=25%. Nhận xét gì về DNA
của loại virus này?
b. Nhiệt độ mà ở đó phân tử DNA mạch kép bị tách thành 2 sợi gọi là nhiệt
độ “nóng chảy”. hãy cho biết các đoạn DNA có cấu trúc như thế nào thì
nhiệt nóng chảy cao và ngược lại.
Câu 4 (2d)
Trình bày tóm tắt 2 phương pháp tạo ra thể song nhị bội ở thực vật?
Câu 5 (3,5d)

a. Ở đậu Hà Lan, tính trạng hạt màu vàng trội hoàn toàn so với tính trạng
hạt màu xanh. Tính trạng do 1 gen quy định nằm trên NST thường. cho
5 cây dị hợp tự thụ phấn và sau khi thu hoạch lấy ngẫu nhiên mỗi cây 1
hạt đem gieo được các cây F1. Xác định:
- Xác suất để ở F1 cả 5 cây đều cho toàn hạt xanh?
- Xác suất để ở F1 có ít nhất 1 cây có thể cho được hạt vàng?
b. Cho lai 2 cá thể cùng loài đều chứa 2 cặp gen dị hợp quy định 2 tính
trạng quả tròn, màu xanh; 2 tính trạng lặn tương phản là quả dài, màu
trắng. kết quả F1 gồm 4 kiểu hình, trong đó kiểu hình mang 2 tính trạng
lặn chiếm tỷ lệ 0,49%.
Nếu mọi diễn biến của NST trong giảm phân của P ở tế bào sinh dục đực
và tế bào sinh dục cái giống nhau. Giải thích kết quả trên (ko viết sơ đồ
lai)
Câu 6 (2d)

a. Hiện tượng di – nhập gen ảnh hưởng như thế nào đến vốn gen và tần

số alen của quần thể nhận?


b. Nhận xét chu kỳ phát triển cùa loài sâu tr6en ở những điều kiện nhiệt

độ khác nhau?
b. Ngẫu phối có vai trò trong tiến hóa, nhưng ko phải là nhân tố di

truyền. giải thích nhận định trên?
Câu 7 (2d)
a. Quần thể ban đầu có 106 alen A và a. tốc độ đột biến của alen A là
3.10-5, ale a là 10-5.
Khi cân bằng thì quần thể có số lượng của từng alen là bao nhiêu? Cho
biết ko tính áp lực của các nhân tốc khác làm biến đổi cấu trúc di truyền
của quần thể.
b. Dựa vào chỉ số của bảng sau:
Kiểu gen
AA
Aa
Giá trị thích nghi của quần thể 1,00
1,00
A
Giá trị thích nghi của quần thể 0,5


0,8
B
Xác định:
- Quần thể đang chịu tác động của hình thức chọn lọc nào?
- Nêu điểm khác biệt về chiều hướng chọn lọc của 2 quần thể?
Câu 8 (2d)
Trên 1 hòn đảo có hai loài thú là chó sói và thỏ, số lượng thỏ bị khống
chế bởi số lượng chó sói. Nếu cho di chuyển tất cả chó sói rời khỏi đảo
và thay cừu vào nuôi thì sau 1 thời gian, số lượng thỏ và cừu sẽ biến đổi
như thế nào? Nguyên nhân nào dẫn đến sự biến đổi đó?
Câu 9 (2,5d) quan sát hình
a. Xác định nhóm sinh vật đại diện cho mỗi đường cong?
b. Mô tả đặc trưng của đường cong sống sót thuộc nhóm sinh vật A, B,
C?
Câu 10 (1,5d)
Trên cao nguyên, với nhiệt độ trung bình trong ngày là 20oC thì 1 loài
sâu hại quả cần khoàng thời gian 90 ngày để hoàn thành chu kỳ phát
triển. Ở vùng đồng bằng nhiệt độ trung bình trong ngày cao hơn ở cao
nguyên 3oC thì thời gian cần thiết để hoàn thành chu kỳ phát triển của
loài sâu nói trên là 72 ngày.
a. Tính ngưỡng nhiệt phát triển và tổng nhiệt hữu hiệu cho sự phát triển
của loài sâu đó?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×