Tải bản đầy đủ

BÀI KIỂM TRA 10’ .........................

BETA EDUCATION (beta.edu.vn)

BÀI KIỂM TRA 10’
Câu 1. Cho hình chóp S. ABCD có SA  SB  SC  SD  5a và ABCD là hình chữ nhật, AC  8a . Tính
bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABCD .
25a
25a
5a
5a
A. R 
.
B. R 
.
C. R 
.
D. R 
.
3
6
2
3

Câu 2. Cho hình chóp đều S.ABC cạnh đáy bằng a , góc tạo bởi cạnh bên và đáy bằng 450 . Tính diện
tích S mc của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABC .

16 a 2
4 a 2
.
C. Smc 
.
3
9
Câu 3. Bán kính mặt cầu ngoại tiếp tứ diện đều cạnh 3a là
A. Smc  12 a 2 .

B. Smc 

D. Smc  4 a 2 .

a 6
3a 3
3a 6
3a 6
.
B.
.
C.
.
D.
.
4
4
2
4
Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có tất cả các cạnh đều bằng a . Thể tích V của khối cầu

A.

ngoại tiếp hình chóp S. ABCD là

4 a3
2 a 3


2 a 3
4 2 a3
.
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
3
3
3
9
Câu 5. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình vuông, BD  2a . Tam giác SAC vuông cân tại S và
A. V 

nằm trong mặt phẳng vuông góc với đáy. Bán kính R của mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S. ABCD là
a 5
a
.
C. R  a .
D. R  .
4
2
Câu 6. Cho hình chóp S. ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật; AB  a, AD  2a . Mặt bên SAB là tam

A. R  a 3 .

B. R 

giác đều và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt đáy. Tính diện tích S mc của mặt cầu ngoại tiếp
hình chóp S. ABCD .

16 a 2
4 a 2
12 a 2
20 a 2
.
B. Smc 
.
C. Smc 
.
D. Smc 
.
3
3
3
5
Câu 7. Cho hình chóp S. ABCD có đáy là hình chữ nhật, AB  2a , BC  a . Hình chiếu của S lên mặt
A. Smc 

đáy ( ABCD) là trung điểm H của AD và SH 

a 3
. Tính thể tích V của khối cầu ngoại tiếp hình
2

chóp S. ABCD .
32 3 a3
16 3 a3
8 3 a3
32 3 a3
.
B. V 
.
C. V 
.
D. V 
.
9
9
27
27
Câu 8 (THPTQG – 2017 – 104 – 49) Trong tất cả các hình chóp tứ giác đều nội tiếp mặt cầu có bán

A. V 

kính bằng 9 , tính thể tích V của khối chóp có thể tích lớn nhất.
A. V  144 .

B. V  576 .

C. V  576 2 .

D. V  144 6 .

-------------------------------------------------------HẾT-------------------------------------------------------------

Facebook.com/BETAeducationvn

046 6868 369 – 0947 101 289Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×