Tải bản đầy đủ

mẫu đơn đăng kí sáng kiến kinh nghiệm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN
Kính gửi : Hội đồng sáng kiến, sáng chế.

T
T

Họ và tên
tác giả

Ngày
tháng
năm sinh

1

Nguyễn
Như Quỳnh


PTDTBT
25/10/1985 THCS Trịnh
Tường

Nơi công
tác

Chức
vụ

Tỷ lệ
Trình
đóng
độ
góp vào
Ký tên
chuyê việc tạo
n môn ra sáng
kiến

Giáo
viên


ToánLí

100%

Đề nghị xét công nhận sáng kiến: Đổi mới phương pháp dạy và học môn
Toán THCS- “ Học mà chơi-Chơi mà học” .
MÔ TẢ CÁC GIẢI PHÁP
A. TÌNH HÌNH KỸ THUẬT HOẶC TỔ CHỨC SẢN XUẤT HIỆN
TẠI
Năm học 2015-2016 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm học thứ ba thực
hiện phương pháp dạy học tích cực,đánh giá học sinh theo năng lực học tập của
các em. Xây dựng trường học gắn với thực tiễn cho các em trải nghiệm và được
khám phá. Ngoài ra các em được học tập và tiếp cận với kiến thức thoải mái
nhất để đạt hiệu quả cao nhất. Mục tiêu chủ yếu của việc “Xây dựng trường học
thân thiện, học sinh tích cực” là làm sao tạo nên một môi trường giáo dục an
toàn, bình đẳng, lành mạnh, đảm bảo sự gần gũi, gắn bó với nhân dân, xã hội,


phụ huynh, học sinh, luôn tạo được sự thỏa mái, bình yên, hứng khởi cho từng
học sinh, phát huy được tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học
tập và trong các hoạt động tập thể, hoạt động xã hội một cách phù hợp và có
hiệu quả cao,…Việc đưa các trò chơi vui nhộn, trí tuệ trên tinh thần “Học mà
chơi, chơi mà học” vào các tiết dạy học nói chung và tiết dạy học môn Toán nói
riêng, sẽ là một trong những yếu tố rất quan trọng để xây dựng nên: “Lớp học
thân thiện, học sinh tích cực”, Bởi vì, vui chơi vừa là nhu cầu, vừa là quyền lợi
của các em học sinh, nó giúp các em cân bằng được trạng thái tâm lí, tinh thần
khi phải học hoài những bài toán, những con số khô cứng, những tiết học căng
thẳng,…Vui chơi còn là phương pháp giáo dục về hành vi đạo đức cho các em


thuộc hạng nhanh nhất, đạt hiệu quả cao nhất, kích cầu được sự hứng khởi, phấn
chấn cho các em, hội tụ đông đảo các đối tượng học sinh tham gia vui-học một
cách nhiệt tình, trách nhiệm, hòa hợp và thân thiện. Xóa dần được ranh giới
giữa học sinh khá giỏi và học sinh yếu kém, học sinh dân tộc kinh và học sinh
dân tộc ít người, học sinh con nhà giàu có và học sinh có gia cảnh khó khăn,…
Tôi nghiên cứu thực hiện sáng kiến kinh nghiệm : “Học mà chơi, chơi mà học”
thông qua các trò chơi trong những tiết dạy học Toán THCS.
B. NỘI DUNG GIẢI PHÁP ĐỀ NGHỊ ĐƯỢC CÔNG NHẬN LÀ
SÁNG KIẾN
Nghiên cứu và đư ra những trò chơi áp dụng vào giải toán THCS để tạo ra
những tiết học toán THCS hay, không cứng nhắc nhàm chán bằng cách đưa trò
chơi vào tiết dạy nhằm thu hút học sinh, tạo sự hứng thú cho các em tiếp cận
kiến thức tự nhiên và hiệu quả nhất. Từ đó chất lượng dạy học được nâng cao.
C. KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CỦA GIẢI PHÁP
Giải pháp có thể áp dụng được tại tất cả các trường học trong toàn huyện.
D HIỆU QUẢ DỰ KIẾN CÓ THỂ THU ĐƯỢC KHI ÁP DỤNG GIẢI
PHÁP.
Giáo viên và học sinh có những tiết học thoải mái và hiệu quả.
Học sinh hứng thú, yêu thích môn Toán. Các em đến với bội môn thoải
mái, tự nhiêu từ đó đạt được những kết quả cao.
Chất lượng giáo dục của nhà trường được nâng lên.
Tôi cam đoan những điều khai trong đơn là đúng sự thật./.
Người nộp đơn

Nguyễn Như QuỳnhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×