Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about the qualities of a good friend

Write a paragraph about the qualities of
a good friend - Viết đoạn văn về những
phẩm chất của một người bạn tốt.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 27/04/2018

Write a paragraph about the qualities of a good friend. (Viết đoạn văn về những phẩm chất của một
người bạn tốt.)
Bài làm:
We make friends throughout life, in play school, school, college, office, just everywhere. However, to trust
in a good friend, he/she must have some following qualities. Sharing is indeed one of the qualities your
best friends should have. Both of you share not only food or what you have, but also feeling, difficulties
and happiness. When you are upset, tell him/her why you sad and your friend will listen and sympathize.
When he/she has something happy, she/he must tell you so that both of you are happy, too. Besides, a
good friend not only listen to your sadness or difficulties, they will definitely find ways to make you happy
and find solutions to deal with your problems. You and her/him will together overcome all obstacle and
reach your goals. Thirdly, a necessary quality of a good friend is loyalty. He/she will never leave you to
play with any others or betray you to gain his/her goals. Finally, it’s straightforwardness that decides
whether you have a good friend or bad. No one wants diplomatic friends. Friends are the one whom we
can trust and depend on easily. Your best friend will tell you the truth, criticize you when you do something
wrong and give you advice when you make mistakes. In conclusion, I insist that you choose your friends
wisely. Few friends but all of them are kind, rather than many friends but no one of them are good.

Dịch:
Chúng ta kết bạn trong suốt cuộc đời, ở trường học, đại học, cao đẳng, văn phòng, ở khắp mọi nơi. Tuy
nhiên, để tin tưởng vào một người bạn tốt, anh / cô ấy phải có một số phẩm chất sau đây. Sự chia sẻ
thực sự là một trong những phẩm chất mà những người bạn tốt nhất của bạn nên có. Cả hai bạn không
chỉ chia sẻ thức ăn hoặc những gì bạn có, mà còn có cảm giác, khó khăn và hạnh phúc. Khi bạn buồn,
hãy nói với anh ấy / cô ấy tại sao bạn buồn và bạn của bạn sẽ lắng nghe và thông cảm. Khi anh ấy / cô
ấy có một cái gì đó hạnh phúc, cô ấy / anh ấy phải nói với bạn để cả hai bạn đều vui. Bên cạnh đó, một
người bạn tốt không chỉ lắng nghe nỗi buồn hay khó khăn của bạn, họ chắc chắn sẽ tìm cách để làm cho
bạn hạnh phúc và tìm giải pháp để đối phó với vấn đề của bạn. Bạn và cô ấy / anh ta sẽ cùng nhau vượt
qua mọi trở ngại và đạt được mục tiêu của mình. Thứ ba, phẩm chất cần thiết của một người bạn tốt là
lòng trung thành. Anh / cô ấy sẽ không bao giờ rời bỏ bạn để chơi với những khác hoặc phản bội bạn để
đạt được mục tiêu của mình. Cuối cùng, sự thẳng thắn là nhân tố quyết định liệu bạn có một người bạn
tốt hay xấu. Không ai muốn bạn xã giao. Bạn bè là người mà chúng ta có thể tin tưởng và phụ thuộc vào
dễ dàng. Người bạn tốt nhất của bạn sẽ cho bạn biết sự thật, chỉ trích bạn khi bạn làm điều gì đó sai và
đưa ra lời khuyên khi bạn phạm sai lầm. Tóm lại, tôi nhấn mạnh rằng bạn nên chọn bạn một cách khôn
ngoan. Vài người bạn nhưng tất cả đều tốt bụng, hơn là nhiều bạn nhưng không ai trong số đó tốt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×