Tải bản đầy đủ

Having a successful career does not necessarily mean making lots of money

Having a successful career does not
necessarily mean making lots of money.
What do you think about this statement?
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 25/04/2018

Having a successful career does not necessarily mean making lots of money. What do you think about
this statement? (Có một sự nghiệp thành công không nhất thiết có nghĩa là kiếm nhiều tiền. Bạn nghĩ gì
về nhận định này?)
Bài làm:

Some people think having a successful career does not necessarily mean making lots of money. I
agree with this idea up to a point. Of course, if you success in your career, you must have a good
position with high salary. For example, you run a business and the revenue of your company
increases considerably year after year, it means that you have the right management method and
create many jobs as well as earn much money. In this situation, your work must be recognized by
many people and create many jobs to deal with unemployment. However, in some fields, success
doesn’t mean making lots of money, but means doing something meaningful to human. For
instance, a successful doctor must work hard to save as many people as possible. Although they
may not have good salary, but they are respected by many people. Or in science, a scientist is
regarded as successful when he/she does research that has many benefits. He/she may found a
new type of bacteria, or a new way to treat some dead diseases, those achievements don’t help

them to have much money, but make them happy and people around the world will show
thankfulness to them. In conclusion, I believe that meaning of a successful career depends on
each person’s goals.
Dịch:
Một số người nghĩ rằng có một sự nghiệp thành công không nhất thiết có nghĩa là kiếm nhiều
tiền. Tôi đồng ý với ý kiến này. Tất nhiên, nếu bạn thành công trong sự nghiệp của mình, bạn
phải có một vị trí tốt với mức lương cao. Ví dụ, bạn điều hành một doanh nghiệp và doanh thu
của công ty bạn tăng lên đáng kể từ năm này qua năm khác, điều đó có nghĩa là bạn có phương
thức quản lý đúng và tạo nhiều việc làm cũng như kiếm được nhiều tiền. Trong tình huống này,
công việc của bạn phải được nhiều người công nhận và tạo ra nhiều việc làm để giải quyết tình
trạng thất nghiệp. Tuy nhiên, trong một số lĩnh vực, thành công không có nghĩa là kiếm được
nhiều tiền, nhưng có nghĩa là làm điều gì đó có ý nghĩa với con người. Ví dụ, một bác sĩ thành
công phải làm việc chăm chỉ để cứu càng nhiều người càng tốt. Mặc dù họ có thể không có mức
lương tốt, nhưng họ được nhiều người tôn trọng. Hoặc trong khoa học, một nhà khoa học được
coi là thành công khi anh ta / cô ấy có nghiên cứu đem lại nhiều lợi ích. Họ có thể tìm thấy một
loại vi khuẩn mới, hoặc một cách mới để điều trị một số bệnh chết người, những thành tựu đó
không giúp họ có nhiều tiền, nhưng làm cho họ hạnh phúc và mọi người trên khắp thế giới sẽ bày
tỏ lòng biết ơn đối với họ. Tóm lại, tôi tin rằng ý nghĩa của một sự nghiệp thành công phụ thuộc
vào mục tiêu của mỗi người.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×