Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about the advantages of reading books

Write a paragraph about the advantages
of reading books. (đề thi chính thức
THPTQG 2015 )
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 25/04/2018

Write a paragraph about the advantages of reading books (Viết đoạn văn về lợi ích của việc đọc sách)
Bài làm:
Reading books bring about many benefits. Firstly, book is a huge source of information, so reading gives
us new knowledge. Books can be described as a door opening to the world and even outside the world.
For example, scientific books provide knowledge in the field of science, novels have the information of
cultures and customs in some regions. Secondly, reading improves your memory and concentration.
While reading, we tend to stop and think of a problem or a story in the book, which results in the ability to
focus and remember the content we read. Another advantage is that reading helps relax and release
stress. When your read something, you must be silent and calm down. Our bodies can have a rest and
we don’t have anything to worry while focus on reading a book. Some books have fun like jokes, romantic
novels or comic make you happy and release depression. Last but not least, reading books improve your
communication skill. Books provide a large number of vocabulary, and each sentence in book is chosen
carefully. The results is that you have more new words and grammars to use when talking, especially
when you have to give a speech or presentation. In conclusion, it’s undeniable that books play a vital part
of life. And if you want to gain success, read a lot of books.
Dịch:

Đọc sách mang lại nhiều lợi ích. Thứ nhất, sách là một nguồn thông tin khổng lồ, vì vậy việc đọc sách
mang lại cho chúng ta kiến thức mới. Sách có thể được mô tả như là một cánh cửa mở ra cho thế giới và
thậm chí cả bên ngoài thế giới. Ví dụ, sách khoa học cung cấp kiến thức trong lĩnh vực khoa học, tiểu
thuyết có thông tin về văn hóa và phong tục ở một số vùng. Thứ hai, việc đọc cải thiện trí nhớ và sự tập
trung của bạn. Trong khi đọc, chúng ta có xu hướng dừng lại và nghĩ về một vấn đề hoặc một câu chuyện
trong cuốn sách, điều này dẫn đến khả năng tập trung và ghi nhớ nội dung chúng ta đọc. Một ưu điểm
khác là việc đọc giúp thư giãn và giải tỏa căng thẳng. Khi bạn đọc cái gì đó, bạn phải im lặng và bình tĩnh
lại. Cơ thể chúng ta có thể nghỉ ngơi và chúng ta không có gì phải lo lắng khi tập trung đọc một cuốn
sách. Một số cuốn sách vui nhộn như truyện cười, tiểu thuyết lãng mạn hay truyện tranh khiến bạn hạnh
phúc và giải tỏa nỗi buồn. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, việc đọc sách sẽ cải thiện kỹ
năng giao tiếp của bạn. Sách cung cấp một số lượng lớn từ vựng, và mỗi câu trong cuốn sách được lựa
chọn cẩn thận. Kết quả là bạn có thêm nhiều từ và ngữ pháp mới để sử dụng khi nói chuyện, đặc biệt khi
bạn phải phát biểu hoặc thuyết trình. Tóm lại, không thể phủ nhận rằng sách đóng vai trò quan trọng
trong cuộc sống. Và nếu bạn muốn đạt được thành công, hãy đọc nhiều sách.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×