Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games

Write a paragraph about the advantages
and disavantages of video games - Viết
đoạn văn về lợi ích và mặt trái của trò
chơi điện tử
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 24/04/2018

Write a paragraph about the advantages and disavantages of video games. (Viết đoạn văn về lợi ích và
mặt trái của trò chơi điện tử)
Bài làm:
Videogames have both benefits and drawbacks. There are some advantages including entertainment,
improve your speed and thinking as well as reflections to different situations. People usually play
videogames when they feel bored or stressed, so these games relieve their stress and boost people’s
energy. Besides, most games favor the development of logic to solve problems through puzzles and
riddles, which improve player’s ability to face with troubles and deal with issues. Some games even
require a smart brain to solve the puzzle. However, there are some advantages as well. First, video
games can addict the players, which waste their time and energy. Sometimes the players play so much
one game that they are obsessed with the game and so reduce their concentration ability. Additionally,
there are many games containing violence and crime, which affects seriously on the players. Recently,
there have been many criminals, who were affected by violent games, causing terrible crimes. That’s why
parents always prevent their children from playing video games in spite of the fact that they also have
certain benefits. In conclusion, I suppose that people should control themselves and their children when

playing video games.
Dịch:
Trò chơi điện tử có cả lợi ích và nhược điểm. Nó có một số ưu điểm bao gồm giải trí, cải thiện tốc độ và
suy nghĩ của bạn cũng như phản xạ với các tình huống khác nhau. Mọi người thường chơi trò chơi điện
tử khi họ cảm thấy buồn chán hoặc căng thẳng, vì vậy, những trò chơi này giảm bớt căng thẳng và tăng
cường năng lượng của mọi người. Bên cạnh đó, hầu hết các trò chơi đều ủng hộ việc phát triển logic để
giải quyết các vấn đề thông qua các câu đố, giúp cải thiện khả năng đối mặt với những khó khăn và giải
quyết các vấn đề. Một số trò chơi thậm chí yêu cầu một bộ não thông minh để giải quyết các câu đố. Tuy
nhiên, nó cũng có một số nhược điểm. Đầu tiên, trò chơi điện tử có thể gây nghiện cho người chơi, khiến
họ mất thời gian và năng lượng. Đôi khi người chơi chơi rất nhiều đến nỗi mà họ bị ám ảnh bởi trò chơi
và do đó làm giảm khả năng tập trung của họ. Ngoài ra, có rất nhiều trò chơi có chứa bạo lực và tội
phạm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến người chơi. Gần đây, đã có nhiều tên tội phạm, những người bị ảnh
hưởng bởi các trò chơi bạo lực, gây ra những tội ác khủng khiếp. Đó là lý do tại sao phụ huynh luôn ngăn
con mình chơi trò chơi điện tử bất chấp thực tế là chúng cũng có những lợi ích nhất định. Tóm lại, tôi cho
rằng mọi người nên kiểm soát bản thân và con cái của họ khi chơi trò chơi điện tử.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×