Tải bản đầy đủ

Write an essay about the advantages and disavantages of public transport

Write an essay about the advantages
and disavantages of public transport Viết một bài văn về lợi ích và bất tiện
của phương tiện công cộng
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 24/04/2018

Write an essay about the advantages and disavantages of public transport. (Viết một bài văn về lợi ích và
bất tiện của phương tiện công cộng)
Bài làm:
Nowadays, people have many choices of commuting to work including public transport. However, it’s not
always the best solution at all. Let’s consider its pros and cons.
It’s the fact that public transport has many benefits. Firstly, using bus, train,… save you an amount of
money. Imagine you drive a private car or motorbike, you must pay for not only the cost of petrol but also
the regular maintenance fee. Furthermore, the price of buying one car or motorbike is expensive itself.
Bus, tram,… is for everyone, even the lowest-income people. Another advantage I want to mention is that
using public vehicle is a method to reduce air pollution and traffic jams. Especially in the city, where the
number of vehicles increasing makes the road crowded, the public transport system is developed to deal
with traffic jam and reduce the pollutant released by petrol-run vehicles.
On the other hand, there are some disadvantages with public transportation. The problem that confuse
people most is that it wastes time. Usually, people need to wait for some minutes to catch a bus a train,
so they need to be punctually in order not to miss is. In some crowded cities, buses meet difficulties
moving among so many vehicle, so people have to wait for quite a long time before the buses come,

which annoy them and cause them to be late for schools or work. Besides, as I mentioned above, the
fares are cheap so many people want to use it, sometimes it is crowded that it is impossible to breath and
convenient for the pickpocket criminals to commit crime.
In conclusion, there are both positive and negative aspects of the using public transportation. Personally, I
still believe that public transport is advantageous when the government build a modern public transport
system to avoid the drawbacks.
Dịch:
Ngày nay, mọi người có nhiều lựa chọn đi lại để làm việc bao gồm cả phương tiện giao thông công cộng.
Tuy nhiên, đó không phải lúc nào cũng là giải pháp tốt nhất. Hãy xem ưu và khuyết điểm của nó là gì.
Thực tế là phương tiện giao thông công cộng có nhiều lợi ích. Thứ nhất, sử dụng xe buýt, xe lửa,… giúp
bạn tiết kiệm một khoản tiền. Hãy tưởng tượng bạn lái một chiếc xe hơi hoặc xe máy riêng, bạn phải trả
tiền cho không chỉ chi phí xăng dầu mà còn phí bảo dưỡng. Hơn nữa, giá mua một chiếc xe hơi hoặc xe
máy đắt tiền. Xe buýt, xe điện,… dành cho tất cả mọi người, ngay cả những người có thu nhập thấp nhất.
Một ưu điểm khác mà tôi muốn đề cập là sử dụng phương tiện công cộng là phương pháp để giảm ô
nhiễm không khí và ùn tắc giao thông. Đặc biệt là trong thành phố, nơi số lượng xe gia tăng làm cho
đường lúc nào cũng đông, hệ thống giao thông công cộng được phát triển để xử lý kẹt xe và giảm chất ô
nhiễm thải ra bởi xe chạy bằng xăng.


Mặt khác, có một số nhược điểm với giao thông công cộng. Vấn đề khiến mọi người bối rối nhất là nó
lãng phí thời gian. Thông thường, mọi người cần phải chờ một vài phút để bắt xe buýt hay một chuyến
tàu, vì vậy họ cần phải đúng giờ để không bỏ lỡ. Ở một số thành phố đông đúc, xe buýt gặp khó khăn khi
di chuyển giữa rất nhiều xe cộ, vì vậy mọi người phải đợi khá lâu trước khi xe buýt đến, điều này gây
phiền hà cho họ và khiến họ trễ học hoặc trễ giờ làm việc. Bên cạnh đó, như tôi đã đề cập ở trên, giá vé
rất rẻ nên rất nhiều người muốn sử dụng nó, đôi khi nó đông đúc đến mức không thể thở và thuận tiện
cho tội phạm móc túi.
Tóm lại, có cả hai khía cạnh tích cực và tiêu cực của việc sử dụng giao thông công cộng. Cá nhân, tôi
vẫn tin rằng giao thông công cộng là thuận lợi khi chính phủ xây dựng một hệ thống giao thông công
cộng hiện đại để tránh những mặt hạn chế.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×