Tải bản đầy đủ

Write a paragraph about your favourite school subject viết đoạn văn về môn học yêu thích của bạn

Write a paragraph about your favourite
school subject Viết đoạn văn về môn
học yêu thích của bạn.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 20/04/2018

Write a paragraph about your favourite school subject. (Viết đoạn văn về môn học yêu thích của bạn.)
Bài làm:
English is my favourite subject. English is not difficult to learn, you just need to work hard to gain good
results. It’s the fact that English is the most common language spoken in the world, and studying it brings
me lots of opportunities. First of all, being good at English, I can talk with foreign people and tourists,
which expand my knowledge about each culture in the world. Besides, English documents provides a
more accurate and original source of information. As a result, reading them, I can gain a deep knowledge
in any field such as science, economics,… Furthermore, I can watch films, read news in English without
subtitle. In the future, after graduating, with English skill, I can join international organizations or multinational corporations and have a good career. It’s also a common sense that people who know English
will have a higher salary than the others with a same job. I want to go abroad to study as well so English
is necessary. In conclusion, English is an interesting subject and quite important for my future.
Dịch:
Tiếng Anh là môn học yêu thích của tôi. Tiếng Anh không khó học, bạn chỉ cần chăm chỉ để có được kết
quả tốt. Thực tế là tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất được nói trên thế giới, và biết nó mang lại cho tôi
rất nhiều cơ hội. Trước hết, thông thạo tiếng Anh, tôi có thể nói chuyện với người nước ngoài và khách
du lịch, mở rộng kiến thức của tôi về mỗi nền văn hoá trên thế giới. Bên cạnh đó, các tài liệu tiếng Anh

cung cấp một nguồn thông tin chính xác hơn và chính thống. Kết quả là, đọc chúng, tôi có thể có được
kiến thức sâu rộng trong mọi lĩnh vực như khoa học, kinh tế, ... Hơn nữa, tôi có thể xem phim, đọc tin tức
bằng tiếng Anh mà không cần có phụ đề. Trong tương lai, sau khi tốt nghiệp, có kỹ năng tiếng Anh, tôi có
thể tham gia các tổ chức quốc tế hoặc các tập đoàn đa quốc gia và có một sự nghiệp tốt đẹp. Thông
thường rằng những người biết tiếng Anh sẽ có mức lương cao hơn những người khác có cùng công
việc. Tôi muốn đi ra nước ngoài để học nên tiếng Anh là cần thiết. Kết luận, tiếng Anh là một môn học thú
vị và rất quan trọng cho tương lai của tôi.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×