Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh giới thiệu một sự kiện thể thao

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu một
sự kiện thể thao.
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 16/04/2018

Write a paragraph to introduce a sporting event. (Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu một sự kiện thể thao.)
Bài làm:
The Southeast Asian Games (or SEA Games), is a biennial multi-sport event involving participants from
the current 11 countries of Southeast Asia. Originally, the game was called South East Asian Peninsula
Games or SEAP
Games,
which
was
established
by
six
countries:
Burma
(now Myanmar), Kampuchea (now Cambodia), Laos, Malaya (now Malaysia), Thailand and Vietnam. The
first SEAP Games was held in Bangkok from 12–17 December 1959 with the attendance of more than
527 athletes. After eight editions, Brunei, Indonesia and Philippines were formally admitted to the games
in 1977. At the same time, SEAP Games was changed into SEA games. The logo of the games also

changes overtime. The first edition contained six rings representing six founding members and was used
until 1997. The number of rings increased to 10 in 1999 and finally in 2011, when East Timor was
admitted to SEA games, there have been 11 rings representing 11 members. Viet Nam first hosted the
Games in 2003 and will be the host nation in 2021. The numbers of sports depends on each host nation
but make sure there are at least 22 sports including 2 compulsory sports (athletics and aquatics). SEA
Games is known as the biggest sporting event in Southeast Asia, becomes the most expected by people
there. To sum up, SEA Games is an event that presents the solidarity of 11 countries, and promote sports
sprits of people in in Southeast Asia.
Dịch:
Thế vận hội Đông Nam Á (hay SEA GAMES) là sự kiện thể thao đa chức năng được tổ chức hai năm
một lần với sự tham gia của 11 nước Đông Nam Á hiện nay. Ban đầu, trò chơi được gọi là Thế vận hội
bán đảo Đông Nam Á hay SEAP Games, được thành lập bởi sáu quốc gia: Miến Điện (nay là Myanmar),
Kampuchea (nay là Campuchia), Lào, Malaya (nay là Malaysia), Thái Lan và Việt Nam. SEAP Games
đầu tiên được tổ chức tại Bangkok từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 12 năm 1959 với sự tham dự của hơn
527 vận động viên. Sau tám lần tổ chức, Brunei, Indonesia và Philippines đã chính thức gia nhập vào
năm 1977. Đồng thời, SEAP Games đã được đổi thành SEA Games. Logo của thế vận hội cũng thay đổi
theo thời gian. Ấn bản đầu tiên gồm sáu vòng tròn tượng trưng cho sáu thành viên sáng lập và được sử
dụng cho đến năm 1997. Số lượng vòng tròn gia tăng lên 10 vào năm 1999 và cuối cùng vào năm 2011,
khi Đông Timor được gia nhập vào thế vận hội, đã có 11 vòng tròn đại diện cho 11 thành viên. Việt Nam
lần đầu tiên tổ chức Thế vận hội vào năm 2003 và tiếp tục sẽ là nước chủ nhà vào năm 2021. Số lượng
môn thể thao phụ thuộc vào mỗi nước chủ nhà nhưng phải đảm bảo có ít nhất 22 môn thể thao bao gồm
2 môn thể thao bắt buộc (điền kinh và các môn dưới nước). SEA Games được biết đến như là sự kiện
thể thao lớn nhất ở Đông Nam Á, trở thành sự kiện được mong đợi nhất của người dân ở đó. Tóm lại,
SEA Games là sự kiện thể hiện tình đoàn kết của 11 quốc gia và thúc đẩy tinh thần thể thao của người
dân ở khu vực Đông Nam Á.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×