Tải bản đầy đủ

Viết đoạn văn tiếng anh giới thiệu gia đình

Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu gia
đình
Người đăng: Hoài Anh - Ngày: 10/04/2018

Write a paragraph about your family. (Viết đoạn văn tiếng Anh giới thiệu gia đình.)
Bài làm:
Bài tham khảo 1
My family has six people, my grandparents, my parents, my younger brother and I. My grandfather used
to be a doctor, but now he has retired for 5 years. He is 70 years old. My grandmother is a teacher, she
has done this job for more than 30 years. My father is an architect. He is working for a designing
corporation. He goes to work daily from 8 a.m to 5 p.m. However, he always tries to help mom with
housework. My mother is a teacher, too. She is working in the Thang Long secondary school, which is 4
kilometers from my house. Every day, she goes to work by bus to keep the environment clean. My
younger brother is just 8, he is a student and very naughty. He usually irritates me and makes me
annoyed. But in my eyes, he is still a lovely boy. Everyday each member in our family shares housework,
so all the members always feel happy. We also share the difficulties in work or study. Above all, family is
the most important of my life.
Dịch:
Gia đình tôi có sáu người, ông bà của tôi, cha mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Ông tôi đã từng là một bác sĩ,
nhưng bây giờ ông đã nghỉ hưu được 5 năm rồi. Ôngấy 70 tuổi. Bà tôi là một giáo viên, cô đã làm công
việc này trong hơn 30 năm. Cha tôi là một kiến trúc sư. Ông đang làm việc cho một công ty thiết kế. Ông

ấy đi làm hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Tuy nhiên, ông ấy luôn luôn cố gắng giúp mẹ làm việc
nhà. Mẹ tôi cũng là một giáo viên. Bà ấy đang làm việc tại trường trung học Thăng Long, cách nhà tôi 4
km. Mỗi ngày, Bà ấy đi làm bằng xe buýt để giữ cho môi trường trong lành. Em trai tôi mới 8 tuổi, cậu bé
ấy là một học sinh và rất nghịch ngợm. Nó thường gây trọc giận tôi và khiến tôi khó chịu. Nhưng trong
mắt tôi, nó vẫn là một cậu bé đáng yêu. Mỗi ngày mỗi thành viên trong gia đình của chúng tôi chia sẻ
công việc nhà, vì vậy tất cả các thành viên luôn cảm thấy hạnh phúc. Chúng tôi cũng chia sẻ những khó
khăn trong công việc hoặc học tập. Trên tất cả, gia đình là điều quan trọng nhất trong đời tôi.
Bài tham khảo 2
Everyone has a family and I am not the exception. I am lucky enough to have a happy family with four
members: my grandmother, my mother, my father and me. Let me tell you about my grandmother first
since she is the one I love most in my family. My grandmother is 75 years old. She is skinny. She has skin
wrinkles on her face because of time. In spite of her age, it doesn’t the matter, she is still very active. She
is the one who always wakes up early in the morning and is the last person to go to bed in the evening.
She looks after me with deep affection. My father is 38 years old. He works as a doctor at a hospital in the
city center. He has to work very hard to cure patients’ sickness. Sometimes he even goes to work on
weekends. He got married to a beautiful woman – my mother. Although my mother reaches her 35,
everybody says she is still pretty. She is teaching English in a secondary school near my house.
Everyday, she wake up early to prepare breakfast for the whole family. After riding me to school, she goes
to work. And I am a student in grade 8. I’m studying at Le Loi Secondary School. I love my family so much
because I am brought up with sweetness, love and encouragement there. I will try my best to make them
proud of me.


Dịch nghĩa:
Mỗi người đều có một gia đình và tôi không phải là ngoại lệ. Tôi thật may mắn khi có một gia đình hạnh
phúc với bốn thành viên: bà, mẹ, bố và tôi. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về bà tôi trước nhé vì bà là người
tôi yêu nhất trong gia đình. Bà tôi năm nay 75 tuổi. Bà rất gầy. Bà có các nếp nhăn trên khuôn mặt vì thời
gian. Mặc dù tuổi cao nhưng nó không là vấn đề, bà vẫn rất nhanh nhẹn. Bà là người mà luôn luôn thức
dậy sớm vào buổi sáng và là người cuối cùng đi ngủ khi đêm về. Bà chăm sóc tôi với tình yêu thương vô
hạn. Bố tôi 38 tuổi. Ông ấy là bác sĩ ở một bệnh viện trong trung tâm thành phố. Ông ấy phải làm việc vất
vả để cứu chữa bệnh nhân. Thỉnh thoảng, ông ấy còn phải làm việc vào cuối tuần. Ông ấy kết hôn với
một người rất xinh đẹp – đó là mẹ tôi. Mặc dù bà đã 35 tuổi rồi nhưng mọi người đều nói bà vẫn rất đẹp.
Bà ấy đang dạy Tiếng Anh ở một trường Trung học gần nhà tôi. Mỗi ngày, bà ấy thức dậy sớm để chuẩn
bị bữa sáng cho cả gia đình. Sau khi đưa tôi đến trường, bà ấy đi làm. Và tôi là một học sinh lớp 8. Tôi
đang học ở trường Trung học Lê Lợi. Tôi rất yêu gia đình mình vì nơi đây tôi được nuôi nấng trong sự
ngọt ngào, yêu thương và động viên của gia đình. Tôi sẽ cố gắng hết sức để họ luôn tự hào về tôi.

Xem toàn bộ: Bài tập thực hành: Viết đoạn văn tiếng Anh
Từ khóa tìm kiếm Google: doạn văn tiếng anh giới thiệu gia đình, viet doan van ve gia dinh
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×