Tải bản đầy đủ

Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề tính từ

Cách thêm giới từ vào trước mệnh đề
tính từ (whom/which)
Người đăng: Hoàng Ngọc Quỳnh - Ngày: 29/06/2017

Thêm một giới từ vào trước đại từ quan hệ là một trong những quy tắc cần nhờ khi làm các bài tập liên
quan đến mệnh đề quan hệ Bài viết hướng dẫn cách thêm giới từ vào đằng trước whom và which.

A. LÝ THUYẾT


Với các động từ đi kèm với giới từ, khi sử dụng mệnh đề quan hệ chúng ta sẽ đảo giới từ lên
trước whom / Which

Ví dụ:
The man speaks English very well. I talked to him last night.
-> The man to whom I talked last night speaks English very well.
The house is for sale. I was born in it
-> The house in which I was born is for sale.
o

Of which/ Of whom: thường sử dụng khi có các từ "all", "most"


Ví dụ:
Daisy has three brothers, All of them are teachers.
-> Daisy has three brothers, all of whom are teachers.


He asked me a lot of question. I couldn't answer most of them.
-> He asked me a lot of questions, most of which I couldn't answer.
Lưu ý: Không dùng that sau giới từ.
The house in that I was born is for sale.
o

At which / in which: có ý nghĩa tương đương với "where". At which sử dụng cho các địa
điểm nhỏ hơn làng (Ví dụ: Bookshop, Cinema,...), in which sử dụng cho các địa điểm lớn
hơn làng (Ví dụ: Country, city,...)

Ví dụ:
I like the restaurant. Whe ate Indian food there last week.
-> I like the restaurant at which we ate Indian food last week.
We have been to London. Our friend lives there.
-> We have been to London in which our friend lives.
o

On which: có ý nghĩa tương đương với when.

Ví dụ:
My favourite season is summer. We go to the beach at that time.
-> My favourite season is summer on which we go to the beach.
o

For which: có ý nghĩa tương đương với why.

Ví dụ:
Tell me the reason. You are late for that reason.
-> Tell me the reason for which you are late.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: Viết lại câu sử dụng mệnh đề quan hệ:
1. I love the city. We grew up in that city.
->______________________________________________________________


2. I know the fat boy. I talked to that boy yesterday at the party.
->______________________________________________________________


3. Tell me the reason. The plants are dead for that reason.
->______________________________________________________________
4. This is my new song. He is listening to my new song.
->______________________________________________________________
5. Those dress belong to Nancy. Most of them are red.
->______________________________________________________________
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×