Tải bản đầy đủ

Câu điều kiện hỗn hợp the conditional sentence type mixed

Câu điều kiện hỗn hợp The conditional
sentence type mixed
Người đăng: Hoàng Ngọc Quỳnh - Ngày: 27/06/2017

Câu điều kiện hỗn hợp là một dạng nâng cao của mảng ngữ pháp câu điều kiện rất hay gặp trong các
bài kiểm tra. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những hướng dẫn cụ thể để hiểu rõ và nắm chắc cách làm của
dạng câu này.

A. LÝ THUYẾT
I. Khái niệm


Câu điều kiện hỗn hợp giả định một điều không có thật trong quá khứ, dẫn đến một kết quả
không có thật ở trong hiện tạiLà sự kết hợp giữa câu điều kiện loại II và câu điều kiện loại III
o

Vế giả định (chứa if) sử dụng của câu điều kiện loại III


o

Về kết quả sẽ sử dụng của câu điều kiện loại II.

Ví dụ:
If I had gone to bed early last night, I would not late for school this morning. (Nếu như tối qua tôi đi ngủ
sớm, thì sáng nay tôi đã không đi học muộn.)

II. Cấu trúc:


If + S + had + V PII + O , S + would + Vinfinitive + O
Trong đó:


If + S + had + V PII : vế giả định của câu điều kiện loại IIIS + would + Vinfinitive + O : vế chính của câu điều kiện loại II

Ví dụ:
If we had looked at the map, we wouldn’t be lost.
If I had studied, I would have my driving license.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: Chọn đáp án đúng
1. If she …………………….. the lottery last year, She……………………..rich now.
A. Have won/would be
B. had won/would be
C.won/would be
D. wins/will be
2. If I ……………………..the homework last night, I…………………..bonus today.
A. Had done/would get
B. had done/would have got
C. done/would get
D. does/will get
3. If we had played this game yesterday, we……………….a lot of money now.
A. Will have


B. may have
C. would have had
D. would have
4. If it ……………………………last night, it would be cold today.
A. Had rained
B. rained
C. have rained
D. was raining
5. If she……………….to me, she……………………..in trouble right now.
A. Had listened/would be
B. had listened/would have be
C. had listened/would not be
D. A & B


6. If it had rained one hour ago, the streets………… wet now.
A. Would have be
B. will be
C. be
D. would be
7. If I ……………….to the beach yesterday, I would be tired today.
A. Have gone
B. goes
C. had gone
D. A & B
8. If they had gone to school yesterday, they………..to the museum now
A. Would go
B. will go
C. could go
D. A&C
9. If he had done exercise last night, he………soccer right now.
A. Will play
B. can play
C. plays
D. could play.
10. If Nina had not gone out last week, she………………die now.
A. Will
B. would
C. could
D. B&C
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×