Tải bản đầy đủ

Câu điều kiện loại 2 the conditional sentence type II

Câu điều kiện loại 2 The conditional
sentence type II
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 26/05/2017

Câu điều kiện là một dạng ngữ pháp xuất hiện rất nhiều trong các đề thi. Bài viết này sẽ cung cấp cho
các bạn toàn bộ kiến thức liên quan đến câu điều kiện loại 2. Giúp các bạn dễ ghi nhớ, dễ hiểu để làm
bài đạt điểm cao.

1. Cấu trúc


Dưới đây là cấu trúc của câu điều kiện loại 2:
If + S + V (chia ở thì quá khứ đơn), S + would/should (not) + V(nguyên thể)Lưu ý:
o

Các bạn có thể xem lại kiến thức chung về câu điều kiện => Xem thêm


o

Các bạn có thể xem lại kiến thức thì quá khứ đơn => Xem thêm

o

would not = wouldn't, should not = shouldn't

o

If + not = Unless: Trừ khi/ Nếu không

Giải thích kí hiệu: Xem thêm

2. Cách dùng


Câu điều kiện loại 2 dùng để giả định về một sự việc không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.
Ví dụ:
If they had a lot of money now, they would travel around the world. (Nếu bây giờ họ có nhiều tiền,
họ sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới.)

Ta thấy có thời gian ở hiện tại là “now” (bây giờ) và hiểu rằng “bây giờ họ không có nhiều tiền” nên mới
đưa ra câu giả định như vậy. Vì thế ta sử dụng câu điều kiện loại II để diễn đạt một giả định về một sự
việc không có thật ở hiện tại.


Lưu ý: Trong câu điều kiện loại II, nếu mệnh đề “if” sử dụng động từ “to be” ở thì quá khứ đơn thì
ta chỉ sử dụng “to be” là “were” với tất cả các ngôi.
Ví dụ: If I were you, I wouldn’t stay at home now. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ không ở nhà bây giờ.)

3. Bài tập vận dụng
Chúng ta đôi lúc còn dễ nhầm lẫn giữa câu điều kiện loại 1 và loại 2. Bạn có thể xem lại kiến thức câu
điều kiện loại 1 ở đây => Xem thêm
Bài tập 1: Chia động từ trong ngoặc


1. If we meet at 9:30, we (have) _________________plenty of time.
2. If you (find) _________________ a new job, your parent will be happy.
3. I would love him if I (be) you.
4. If you pass your examination, we (have) _________________a celebration.
5. Lisa would find the milk if she (look) _________________ for it in the fridge.
Bài tập 2: Chia động từ phù hợp

1. If it (rain) ______________, the children (not go) ____________ for a walk.
2. If she (not read) ____________ the novel, she (not pass) ____________ the literature test.
3. If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.
4. If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to see it.
5. She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI


=> Xem hướng dẫn giải
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×