Tải bản đầy đủ

Cách phát âm ed trong tiếng anh

Cách phát âm ed trong tiếng Anh:
Người đăng: Hoàng Ngọc Quỳnh - Ngày: 05/07/2017

"ed" là đuôi của động từ quá khứ và động từ phân từ hai, hầu hết khi sử dụng các thì quá khứ, hoàn
thành hay một số cấu trúc bị động chúng ta đều phải sử dụng động từ đuôi "ed". Bài viết này hướng
dẫn cách phát âm "ed" trong tiếng Anh

A. LÝ THUYẾT
Có 3 cách phát âm ed trong tiếng anh là -/id/ /-t/ -/d/


Đuôi /ed/ được phát âm là /id/ khi động từ có phát âm kết thúc là /t/ hay /d/

Ví dụ :
Wanted /ˈwɑːntɪd/ : muốn
Added /æd/ : thêm vào


Đuôi /ed/ được phát âm là /t/ khi động từ có phát âm kết thúc là /s/,/f/,/p/,/ʃ/,/tʃ/,/k/

Ví dụ:

Hoped /hoʊpt/ : hy vọng
Coughed : /kɔːft/ : Ho
Fixed : /fɪkst/ : Sửa chữa
Washed : /wɔːʃt/ : giặt
Catched : /kætʃt/ : Bắt , nắm bắt
- Asked : /æskt/ : Hỏi


Đuôi /ed/ được phát âm là /d/ với các trường hợp còn lại


Ví dụ:
Cried : /kraɪd/ : Khóc
Smiled : /smaɪld/ : Cười
Played : /pleɪd/ : Chơi.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: chọn đáp án đúng

1. A. failed

B. reached

C. absorbed

D. solved

2. A. invited

B. attended

C. celebrated

D. displayed

3. A. removed

B. washed

C. hopedD. missed

4. A. looked

B. laughed

C. moved

D. stepped

5. A. wanted

B. parked

C. stopped

D. watched

6. A. laughed

B. passed

C. suggested

D. placed

7. A. believed

B. prepared

C. involved

D. liked

8. A. lifted

B. lasted

C. happened

D. decided

9. A. collected

B. changed

C. formed

D. viewed

10. A. walked

B. entertained

C. reached

D. looked

11. A. watched

B. stopped

C. pushed

D. improved

12. A. admired

B. looked

C. missed

D. hoped

13. A. proved

B. changed

C. pointed

D. played

14. A. helped

B. laughed

C. cooked

D. intended

15. A. smoked

B. followed

C. titled

D. implied

16. A. coughed

B. phoned

C. booked

D. stopped

17. A. talked

B. looked

C. naked

D. worked

18. A. developed

B. ignored

C. laughed

D. washed

19. A. phoned

B. stated

C. mended

D. old-aged


20. A. clapped
=> Xem hướng dẫn giải

B. attracted

C. lifted

D. neededTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×