Tải bản đầy đủ

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA PIN LIION XE ĐIỆN

TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
CỦA PIN LI-ION & XE ĐIỆN
GVHD: TS. TÔ THỊ HIỀN
NHÓM: 6 10CMT

NGUYỄN THỊ HẢI
TRẦN THỊ ANH THƯ

1022084
1022298

NGUYỄN HOÀNG TIẾN 1022302


Từ mới & Từ viết tắt
BEVs: Xe điện chạy bằng pin

ADP: Khả năng cạn kiệt tài nguyên không tái sinh

ICEVs: Xe chạy bằng động cơ đốt trong


GWP: Tiềm năng nóng lên toàn cầu

LCA Đánh giá vòng đời sản phẩm

CED: Nhu cầu tích lũy năng lượng

Ecoinvent: Cơ sở dữ liệu quốc tế cung cấp những cơ sở

EI 99H/A: Thang đo chỉ thị sinh thái 99

khoa học,công nghệ để đánh giá vòng đời LCA.

E-mobility: phương tiện giao thông điện


Nội dung báo cáo

o

Quá trình SX pin Li-ion

o

Tác động MT của QT SX Pin

o

So sánh tác động MT của BEVs & ICEVs

o

Kết luận

o

Liên hệ tại Việt Nam


Các giả thuyết của nghiên cứu:
Vật liệu làm catot: LiMn2O4Muối lithium: cô đặc từ “nước biển”Điện năng: sự pha trộn sản lượng điện trung bình ở châu Âu (UCTE)Không tính đến khả năng tái chế, tái sử dụng của Pin


Lịch sử hình thành BEVs1832-1839:
1832-1839: Robert
Robert Anderson
Anderson -- xe
xe điện
điện thô,
thô, chạy
chạy Pin
Pin không
không thể
thể sạc.
sạc.1881:
1881: Gaston
Gaston Plante
Plante -- pin
pin axit
axit chì
chì có
có thể
thể sạc
sạc lại
lại1901:
1901: Thomas
Thomas Edison
Edison -- chế
chế tạo
tạo ra
ra Pin
Pin Nickel
Nickel1990s:
1990s: Xe
Xe điện
điện bắt
bắt đầu
đầu được
được quan
quan tâm
tâm và
và phát
phát triển.
triển.1967:
1967: Pin
Pin Lithium
Lithium được
được phát
phát minh,
minh, nhưng
nhưng đến
đến những
những năm
năm 1990s
1990s mới
mới được
được thương
thương mại
mại hóa
hóaHiện
Hiện nay
nay BEVs
BEVs đều
đều nằm
nằm trong
trong kế
kế hoạch
hoạch phát
phát triển
triển của
của các
các hãng
hãng xe
xe lớn
lớn


Cấu tạo pin Li-ion


Cơ chế sạc-xả pin Li-ion


Quy trình sản xuất Pin Li-ion

Chế tạo 1 cell Pin và 1 bộ
Pin

Sản suất catot, anot và lớp
phân cách

Sản
xuất
dd điện
phân

Sản xuất muối LiMn2O4

Cô đặc nướcbiển,xử lý Li2CO3
(99%) và sản xuất Mn203.


Tác động MT của QT sản xuất Pin

Các quá trình:Tổng hợp LithiumSản xuất 2 điện cựcQuá trình nhiệt, nitơTổng hợp dung dịch điện phân

Tất cả các hoạt động trong quá trình sản xuất Pin đều góp phần vào tác động MT của pin.


Tác động MT của QT sản xuất Pin

43%


Phương pháp đánh giá
ADP
GWP
CED
EI 99H/A

Kết luận

 QT Sản xuất 2 điện cực là công đoạn gây ra các tác
động MT chủ yếu trong tổng tác động của Pin

 PP đánh giá sử dụng khác nhau  kết quả khác
nhau.


So sánh Tác động 2 dòng xe BVEs & ICEVs
Các khía cạnh đánh giá:

 Quá trình hoạt động của xe
 Cơ sở hạ tầng
 Bảo trì
 Pin: Sản xuất pin, nguồn NL, EOL
 Xe: Nhiên liệu sử dụng, EOL
 Phát thải khí
Tác động của BEVs được quy ước ứng với 100%


So sánh tác động MT của BEVs & ICEVs

 BEV: dòng xe Volkswagen Golf
 ICVE: Xe đạt chuẩn Euro 5
37,47 %

55,3 %

7%
23,5 %
15%
61,6 %


Phát thải khí

90

Lượng khí thải sinh ra bởi BEVs đều lớn

83.7

80

hơn so với ICVEs

70

62.5

60

49.5

50

43.5

40

Hệ thống truyền lực, bảo trì và thanh lý xe

30

cũng phát thải một lượng đáng kể khí thải.

20

16.2

12.8

10
0

BEVs
PM10

ICVEs
NOx

SO2

Đơn vị : Kg


Pin – nguồn điện cấp

Sự lựa chọn của nguồn cấp điện năng dẫn đến biến đổi đáng kể gánh nặng môi trường gây ra bởi
Pin

Nhiệt điện (than đá): dẫn đến tăng 13,4% gánh nặng môi trường.
Thủy điện: giảm 40,2% gánh nặng môi trường
Thay thế UCTE bằng sử dụng thủy điện làm giảm tác động từ mức 41,8% xuống 9,6 %.


Kết luận:
Việc tăng cường sử dụng xe điện thay thế cho ICEV chưa chắc sẽ mang lại kết quả khả quan hơn về vấn đề MT trong
GTVT.

Sản xuất LiMn2O4 sử dụng nhiều năng lượng, tác động mạnh mẽ đến GWP do phát thải nhiều CO2.

Tác động MT của Pin phụ thuộc vào nguồn điện cấp

Hầu hết các đánh giá LCA, LCI, độ nhạy, nguồn điện đều cho thấy BEVs có lợi hơn ICEVs và Pin tác động ít đến MT.


Liên hệ tại Việt Nam và đề xuất

Pin điện thoại và pin xe đạp điện HKbike
Tuy nhiên vẫn chưa xử lý sau khi thải bỏ
Chỉ thải bỏ như một chất thải nguy hại hoặc thu gom theo yêu cầu của nhà sản suất, phân phối.


Một số đề xuất:
 Khuyến khích và tạo điều kiện để tăng việc sử dụng xe điện.
 Cải tiến tăng hiệu quả, tính an toàn của Pin.
 Nên có chương trình kiểm soát, thu gom và xử lý Pin sau sử dụng.


Cảm ơn Cô và các bạn đã lắng nghe bài báo cáo của nhóm!Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×