Tải bản đầy đủ

UNC TT77 ban hành về mẫu biểu ŨNC

Mẫu số C04 – 02a/KB
( Theo TT số 77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017
của Bộ Tài Chính )
Số………………

Không ghi vào
Khu vực này

ỦY NHIỆM CHI
CHUYỂN KHOẢN, CHUYỂN TIỀN ĐIỆN TỬ
Lập ngày
tháng 9 năm 2018
Đơn vị trả tiền
Địa chỉ
Tại kho bạc Nhà nước (NH)
Tài khoản

Mã ĐVQHNS:

Mã CTMT, DA và HTCT…


Nội dung thanh toán
(1)

Số tiền
(2)

Tổng cộng
Tổng số tiền ghi bằng chữ:
Đơn vị nhận tiền:
Địa chỉ:
Tài khoản:
Tại kho bạc Nhà nước (NH):

KBNN A GHI:
Nợ TK……….
Có TK………….

ĐƠN VỊ TRẢ TIỀN
Kế toán trưởng

Chủ tài khoản

KBNN A
BỘ PHẬN KIỂM SOÁT CHI NGÀY…

Kiểm soát

Phụ trách

BỘ PHẬN KẾ TOÁN GHI SỔ NGÀY…

Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

( không có )

NGÂN HÀNG A GHI SỔ NGÀY………………


Kế toán

Kế toán trưởng

Giám đốc

KBNN B, NGÂN HÀNG B GHI SỔ NGÀY………
Kế toán

Kế toán truỏng

Giám đốcTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×