Tải bản đầy đủ

Slide introduction to information ssstem 10th obien chap010 việt

James A. O’Brien

Introduction to Information Systems

1

Chương

Phát triển
Các giải pháp
Kinh doanh điện tử

Irwin/McGraw-Hill

10


James A. O’Brien

2


Introduction to Information Systems

Mục Tiêu Của Chương
• Sử dụng quá trình phát triển Hệ thống
thông tin (IS) và mô hình các thành phần
hệ thống thông tin từ Chương 1 và
chương này làm khuôn khổ giải quyết vấn
đề để giúp bạn đưa ra những giải pháp IS
cho các vấn đề kinh doanh đơn giản.
• Miêu tả và cho ví dụ nhằm minh họa cách
thức sử dụng từng bước chu kỳ phát triển
IS để phát triển và thực hiện hệ thống Kinh
doanh Điện tử.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

3

Introduction to Information Systems

Mục Tiêu Của Chương
• Giải thích cách thức quá trình tạo nguyên mẫu
cải thiện quá trình phát triển các hệ thống cho
người dùng cuối cùng và các chuyên viên IS.
• Xác định các hoạt động trong quá trình thực
hiện các hệ thống thông tin mới.
• Miêu tả các yếu tố đánh giá nên xem xét trong
quá trình đánh giá thu mua phần cứng, phần
mềm và các dịch vụ IS.
• Xác định một số thách thức trong quá trình
thực hiện thay đổi công nghệ quản lý.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien


Phương Thức Hệ Thống cho Giải quyết Vấn đề

Irwin/McGraw-Hill

Xác
Xác định
định
Vấn
Vấn đề
đề

Giám sát và Đánh giá
Kết quả

4

Introduction to Information Systems

Phát
Phát triển
triển
Các
Các giải
giải pháp
pháp
Thay
Thay thế
thế
Chọn
Chọn
Giải
Giải pháp
pháp

Thiết
Thiết kế
kế
Giải
Giải pháp
pháp

Thực
Thực hiện
hiện
Giải
Giải pháp
pháp


James A. O’Brien

5

Introduction to Information Systems

Vòng đời phát triển hệ thống truyền thống

Irwin/McGraw-Hill

Hiểu được Vấn
Đề Kinh doanh
Hoặc Cơ hội
Phát triển một
Giải pháp
Hệ thống
Thông tin

Tìm
Tìm hiểu
hiểu hệ
hệ thống
thống

Sản
Sản phẩm:
phẩm:
Nghiên
Nghiên cứu
cứu Tính
Tính khả
khả thi
thi

Phân
Phân tích
tích Hệ
Hệ thống
thống

Sản
Sản phẩm:
phẩm:
Các
Các yêu
yêu cầu
cầu chức
chức năng
năng

Thiết
Thiết kế
kế Hệ
Hệ thống
thống

Sản
Sản phẩm:
phẩm:
Các
Các thông
thông số
số Hệ
Hệ thống
thống

Thực hiện
Giải pháp
Hệ thống
Thông tin

Thực
Thực hiện
hiện Hệ
Hệ thống
thống
Sản
Sản phẩm:
phẩm:
Hệ
Hệ thống
thống vận
vận hành
hành

Duy
Duy trì
trì Hệ
Hệ thống
thống

Sản
Sản phẩm:
phẩm:
Hệ
Hệ thống
thống được
được cải
cải thiện
thiện


James A. O’Brien

6

Introduction to Information Systems

Quá trình tạo nguyên mẫu

Irwin/McGraw-Hill

Xác
Xác định
định các
các yêu
yêu cầu
cầu
Thông
Thông tin
tin của
của một
một
Người
Người dùng
dùng cuối
cuối

Chu kỳ tạo
Nguyên mẫu

Phát
Phát triển
triển các
các
Nguyên
Nguyên mẫu
mẫu
Hệ
Hệ thống
thống thông
thông tin
tin
Kiểm
Kiểm tra
tra lại
lại các
các Nguyên
Nguyên
Mẫu
Mẫu để
để đáp
đáp ứng
ứng tốt
tốt hơn
hơn
Các
Các yêu
yêu cầu
cầu của
của người
người
dùng
dùng cuối
cuối

Chu kỳ duy trì
Sử
Sử dụng
dụng và
và Duy
Duy trì
trì
Hệ
Hệ thống
thống
Được
Được chấp
chấp nhận
nhận


James A. O’Brien

7

Introduction to Information Systems

Phát Triển Người Dùng Cuối
Kiểm
Kiểmsoát
soát
Những
Nhữngkiểm
kiểmsoát
soát
nào
nàocần
cần thiết?
thiết?
Đầu
Đầu vào
vào
Những
Nhữngdữ
dữliệu
liệu
nào
nàocần
cần thiết?
thiết?

Irwin/McGraw-Hill

Xử
Xửlýlý
Những
Nhữnghoạt
hoạtđộng
động
nào
nàocần
cầnthiết
thiết
đối
đối với
vớiđầu
đầu vào?
vào?
Lưu
Lưu
Ứng
Ứngdụng
dụngnày
này

cócần
cần lưu
lưu dữ
dữ
liệu
liệu hay
hay không?
không?

Đầu
Đầu ra
ra
Những
Nhữngthông
thôngtin
tin
nào
nàocần
cần thiết?
thiết?


James A. O’Brien

8

Introduction to Information Systems

Nghiên cứu Hệ thống
Tính khả thi
về kinh tế
Chúng ta có đủ khả
năng chi trả không?

Khả thi về
Kỹ thuật
Có tồn tại năng lực
này hay không?

Irwin/McGraw-Hill

Khả thi về
Tổ chức
Nó có phù hợp
hay không?

Khả thi về
Hoạt động
Nó có được chấp
nhận hay không?


James A. O’Brien

9

Introduction to Information Systems

Phân Tích Hệ Thống
Tổ chức

Những lĩnh
vực chính
của phân tích
hệ thống
Hệ thống
Hiện tại

Irwin/McGraw-Hill

Các yêu cầu
Chức năng


James A. O’Brien

1
0

Introduction to Information Systems

Thiết Kế Hệ Thống

Thiết
Thiết kế
kế
Giao
Giao diện
diện
Người
Người dùng
Thiết kế Màn hình,
Hình thức, Báo cáo
và Tương tác

Irwin/McGraw-Hill

Thiết
Thiết kế
Dữ
Dữ liệu
liệu

Thiết
Thiết kế
kế
Quá
Quá trình
trình

Thiết kế Cơ cấu
Yếu tố Dữ liệu

Thiết kế Chương
Trình và Quy trình


James A. O’Brien

1
1

Introduction to Information Systems

Kỹ thuật Hệ thống Hỗ trợ Máy vi tính
Bộ công cụ
Hoạch định

Kho chứa
Máy chủ
Bộ công cụ
Phân tích

CASE

Bộ công cụ
Thiết kế

Máy hợp
nhất
Thông tin

Irwin/McGraw-Hill

Bộ công cụ
Tạo mã

Các kho
Trạm làm việc

Bộ công cụ
Tạo
Dữ liệu

Giao diện
Hệ thống


James A. O’Brien

1
2

Introduction to Information Systems

Quá Trình Thực Hiện
Các
Các hoạt
hoạt động
động
Thực
Thực hiện
hiện

Tiếp
Tiếp nhận
nhận

Irwin/McGraw-Hill

Phát
Phát triển
triển


Điều
Điều chỉnh
chỉnh


Tư liệu
liệu
Hệ
Hệ thống
thống

Thử
Thử nghiệm
nghiệm
Hệ
Hệ thống
thống

Sự
Sự chuyển
chuyển
đổi
đổi

Đào
Đào tạo
tạo
Người
Người dùng
dùng
cuối
cuối


James A. O’Brien

1
3

Introduction to Information Systems

Đánh giá Phần cứng và Phần mềm
Các yếu tố đánh giá
Phần Mềm
Cứng
• Chất
Hiệu suất
lượng
• Khả
Chi phí
năng linh hoạt
• Sự
Độ tin
an cậy
toàn
• Khả năng kết
tương
nối thích
• Ngôn
Công ngữ
nghệ
• Tư
Khảliệu
năng kết nối
• Phần
Khả năng
cứngmở rộng
• Hiệu
Hỗ trợquả
• Phần mềm

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
4

Introduction to Information Systems

Các phương pháp Chuyển đổi Cài đặt
Hệ thống
thống cũ

Hệ
Hệ thống
thống mới
mới

Hệ
Hệ thống
thống cũ


Hệ
Hệ thống
thống cũ


Hệ
Hệ thống
thống cũ


Irwin/McGraw-Hill

Hệ thống mới

Hệ thống mới

Hệ
Hệ thống
thống mới
mới

Song
song

Thí
Điểm
Chia
Giai
Đoạn
Đột
ngột


James A. O’Brien

1
5

Introduction to Information Systems

Quản lý thay đổi tổ chức
Giáo dục và
Đào tạo
Quản lý
Thay đổi

Thiết kế
Tổ chức

Đánh giá và
Khen thưởng

Phát triển các
Năng lực
Chủ chốt

Irwin/McGraw-Hill

Sự tham gia
Của người dùng


James A. O’Brien

1
6

Introduction to Information Systems

Tóm tắt Chương
• Các chuyên gia kinh doanh và các
chuyên viên IS sử dụng một phương
thức hệ thống để giúp họ phát triển các
giải pháp IS nhằm đáp ứng các nhu cầu
Kinh doanh điện tử.
• Quá trình tạo nguyên mẫu là một phương
pháp thay thế chính cho chu kỳ phát triển
IS truyền thống. Nó bao gồm việc sử
dụng các công cụ tạo nguyên mẫu và các
phương pháp thúc đẩy một quá trình
tương tác lặp đi lặp lại.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
7

Introduction to Information Systems

Tóm tắt Chương (tiếp)
• Các năng lực phát triển ứng dụng được xây
dựng trong nhiều gói phần mềm người dùng
cuối giúp người dùng cuối phát triển các ứng
dụng Kinh doanh điện tử của chính họ dễ dàng
hơn.
• Quá trình thực hiện các dự án IS bao gồm sự
tiếp nhận, thử nghiệm, lập tư liệu, đào tạo, cài
đặt và chuyển đổi.
• Các chuyên gia kinh doanh nên biết cách thức
đánh giá các sản phẩm IT khi mua. Các đề xuất
cung cấp IT nên dựa trên các thông số kỹ thuật
được phát triển trong suốt giai đoạn thiết kế.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
8

Introduction to Information Systems

Tóm tắt Chương (tiếp)
• Các hoạt động thực hiện bao gồm quản
lý hướng dẫn và thực hiện thay đổi trong
các quá trình kinh doanh, cơ cấu tổ
chức, phân công công việc và các mối
quan hệ công việc từ các sáng kiến Kinh
doanh điện tử.

Irwin/McGraw-HillTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×