Tải bản đầy đủ

Slide introduction to information ssstem 10th obien chap007 việt

James A. O’Brien

Introduction to Information Systems

1

Chương

Doanh nghiệp
Kinh doanh điện tử
Liên kết mạng

Irwin/McGraw-Hill

7


James A. O’Brien

2


Introduction to Information Systems

Mục tiêu của chương
• Xác định các loại ứng dụng kinh doanh điện tử
chính do mạng Internet, mạng nội bộ (Intranet) và
mạng ngoài (Extranet) hỗ trợ trong kinh doanh điện
tử liên kết mạng.
• Đưa ra nhiều ví dụ về cách thức các công ty sử
dụng các công nghệ Internet cho truyền thông,
cộng tác, cung cấp và chia sẻ thông tin, và các
hoạt động kinh doanh và quản lý.
• Xác định phần cứng, phần mềm, dữ liệu và các
thành phần mạng của một kiến trúc mạng nội bộ.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

3

Introduction to Information Systems

Mục tiêu của chương
• Xác định các cách sử dụng các công nghệ
Internet có thể tiết kiệm chi phí hoặc mang
lại doanh thu cho một công ty.
• Xác định các công cụ phần mềm nhóm cho
truyền thông điện tử, tổ chức hội họp và
quản lý công việc, và đưa ra các ví dụ về
cách thức chúng có thể củng cố sự hợp tác
của các đội và nhóm làm việc trong một
doanh nghiệp kinh doanh.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

4Introduction to Information Systems

Các Ứng Dụng Kinh Doanh Điện Tử Chính
Các ứng dụng
kinh doanh
điện tử
Các mạng viễn
thông

Truyền
Truyềnthông
thông
doanh
doanhnghiệp
nghiệpvà

sự
sựhợp
hợptác
tác

Irwin/McGraw-Hill

Thương
Thươngmại
mại
điện
điệntử
tử

Internet
Intranet
Extranet

Các
Cáchệ
hệthống
thống
kinh
kinhdoanh
doanh
nội
nộibộ
bộ


James A. O’Brien

5

Introduction to Information Systems

Các ứng dụng mạng nội bộ
Truyền thông và Hợp tác
Có các hệ thống
E-Mail
Voice Mail

Truyền thông và
Hợp tác bằng
E-mail, Chat, họp

Internet

T
T
Vận hành và quản lý kinh doanh
Ư
Ư
An ninh và truy cập
Có cơ sở dữ


toàn cầu để xem dữ
liệu và ứng dụng
N
N
liệu doanh nghiệp
doanh nghiệp
G
G
L
L
Xuất bản web


Tác giả đăng và
HTML, MS Office
A
chia sẻ các tài liệu
XML, Java
Cổng doanh A
siêu phương tiện

Quản lý cổng nội bộ
Có Phần cứng
và các mạng lưới

Irwin/McGraw-Hill

Quản trị trung tâm,
khách hàng, máy chủ

nghiệp

Extranet
Khách hàng,
Nhà cung cấp


James A. O’Brien

6

Introduction to Information Systems

Vai trò của mạng ngoài
Các hệ thống
Quản lý
Lưu kho

Trụ sở
Các web Internet giúp
marketing tương tác và
thương mại điện tử và cộng
tác với khách hàng, các triển
vọng và các đối tác kinh
doanh.

Đối tác kinh doanh
Các đối tác kinh doanh có thể
sử dụng Internet cho E-mail,
chuyển tập tin, các diễn đàn
thảo luận và truy cập extranet
cho các nguồn lực intranet.

Irwin/McGraw-Hill

Nhà cung cấp
Extranet dành cho thương mại
điện tử giúp các nhà cung cấp
đánh giá mức lưu kho và bổ sung
thêm hàng lưu kho, và gửi tài liệu
thông qua EDI cho các đường
truyền Internet bảo đảm

Khách hàng
Khách hàng có thể mua sản
phẩm và dịch vụ tại các trang
web thương mại điện tử với
dịch vụ và sự hỗ trợ tương tác.

Văn phòng xa xôi
Các đường liên kết Intranets
với các vị trí nhân viên làm
việc xa xôi kết nối các đội ảo
để giao tiếp, cộng tác và tính
toán tương tác.


James A. O’Brien

7

Introduction to Information Systems

Các kiến trúc công nghệ hỗ trợ Internet
Các chính sách và tiêu chuẩn
Quản trị

Tường lửa
Mật khẩu
Mật mã

Irwin/McGraw-Hill

An ninh

Nội dung
và dữ liệu

Phần mềm quản lý
mạng lưới

Các công cụ Các công cụ
phần mềm cài đặt

Cơ sở hạ tầng
Mạng
TCP/IP

Cơ sở dữ liệu
Máy chủ Trình duyệt
siêu phương
tiện


James A. O’Brien

8

Introduction to Information Systems

Phần mềm nhóm cho hợp tác doanh nghiệp
Phần mềm
nhóm cho hợp
tác doanh
nghiệp

Các
Cáccông
côngcụ
cụ
truyền
truyềnthông
thông
điện
điệntử
tử
• E-Mail
• Voice Mail, I
Phone
• Đăng tin Web
• Chuyển Fax

Irwin/McGraw-Hill

Các
Cáccông
côngcụ
cụ
Quản
Quảnlý

Công
Côngviệc
việc
Hợp
Hợptác
tác

Các
Cáccông
côngcụ
cụ
Hội
Hộinghị
nghị
Điện
Điệntử
tử
• Hội nghị dữ liệu
• Hội nghị truyền giọng
nói
• Hội nghị truyền hình
• Diễn đàn thảo luận
• Họp điện tửĐánh dấu lịch
Quản lý nhiệm vụ và dự án
Hệ thống tiến trình công việc
Quản lý kiến thức
Chia sẻ tài liệu


James A. O’Brien

9

Introduction to Information Systems

Các công cụ truyền thông điện tử


Mail điện tử
Voice Mail
Chuyển Fax
Xuất bản Web

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
0

Introduction to Information Systems

Các công cụ hội nghị điện tử
• Hội nghị dữ liệu
• Hội nghị truyền
giọng nói
• Hội nghị truyền hình
• Diễn đàn thảo luận
• Hệ thống chat
• Hệ thống họp điện
tử

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
1

Introduction to Information Systems

Công cụ quản lý công việc hợp tác

• Đánh dấu lịch và lập
lịch biểu
• Quản lý nhiệm vụ
và dự án
• Hệ thống tiến trình
công việc
• Quản lý kiến thức

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
2

Introduction to Information Systems

Tương lai của Intranet và Extranet
• Truy cập thông tin toàn cầu thông qua cổng
thông tin doanh nghiệp.
• Intranet trở thành phương tiện chính để
cung cấp thông tin.
• Tất cả các ứng dụng sẽ được web hỗ trợ
thông qua Internet, Intranet hoặc Extranet.
• Tập trung hơn vào chuyển đổi thông tin
thành tri thức.
• Tăng sự “liên kết” điện tử thông qua việc sử
dụng extranet.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
3

Introduction to Information Systems

Tóm tắt chương
• Bằng cách sử dụng Internet để phổ biến
thông tin trên toàn cầu, truyền thông và giao
dịch thương mại với khách hàng, các công
ty đang tạo ra giá trị kinh doanh chiến lược
từ Internet.
• Các doanh nghiệp đang nhanh chóng lắp
đặt intranet, extranet và các cổng thông tin
doanh nghiệp trong khắp tổ chức của họ
nhằm củng cố truyền thông và hợp tác và
nhằm phổ biến và chia sẻ thông tin kinh
doanh dễ dàng ở mức chi phí thấp hơn.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
4

Introduction to Information Systems

Tóm tắt chương (Tiếp)
• Intranet đòi hỏi phải đầu tư công nghệ kinh
doanh vào phần cứng, phần mềm và nguồn
nhân lực cần thiết để quản lý các tài sản
thông tin web.
• Extranet liên kết các nguồn lực intranet của
một công ty với intranet của khách hàng,
nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh
khác của họ, và bằng cách đó giúp phát
triển và củng cố liên minh chiến lược giữa
họ.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
5

Introduction to Information Systems

Tóm tắt chương (Tiếp)
• Mục đích của các hệ thống cộng tác doanh
nghiệp là nhằm giúp đỡ các nhóm làm việc
và các đội dự án làm việc cùng với nhau
hiệu quả và hữu ích hơn. Các công nghệ
cộng tác giúp các nhóm chia sẻ thông tin và
phối hợp các nỗ lực làm việc và các nguồn
lực, và làm việc cùng nhau mang tính tập
thể.

Irwin/McGraw-HillTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×