Tải bản đầy đủ

Slide introduction to information ssstem 10th obien chap006 việt

James A. O’Brien

Nhập môn hệ thống thông tin

1

Chương

6
Các mạng viễn thông và
Mạng máy tính

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

2

Nhập môn hệ thống thông tin


Các mục tiêu của chương 6Chỉ ra một số bước phát triển và xu thế chính của các ngành, các công nghệ
và các ứng dụng mạng viễn thông và mạng máy tính.Chỉ ra các bộ phận, chức năng và loại mạng viễn thông cơ bản.Giải thích các chức năng của một số phần cứng và phương tiện mạng viễn
thông chính.

Irwin/McGraw-Hill


Nhập môn hệ thống thông tin

James A. O’Brien

3

Các xu thế của ngành viễn thông

Nhiều người bán, sóng mạng, liên minh và dịch vụ mạn

Các xu thế trong ngành

được sự xóa bỏ các quy định và sự phát triển
của mạng internet thúc đẩy hơn.

Mạng internet trên phạm vi rộng, các mạng kỹ thuật số

Các xu thế công nghệ

toàn cầu và cục bộ kết nối với nhau, các kênh truyền
dữ liệu tiên tiếnNhiều tổ chức sử dụng thương mại điện tử hơn, sự

Các xu thế hợp
ứngtác/phối
dụng hợp giữa các doanh nghiệp chặt chẽ hơn,
các hoạt động kinh doanh trực tuyển và lợi thế chiến lược
lớn hơn tại các thị trường

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

4

Nhập môn hệ thống thông tin

Các khả năng chiến lược của viễn thông

Vượt
Vượt qua
qua các
các rào
rào cản
cản về
về địa
địa lý:
lý: có
có được
được thông
thông tin
tin về
về các
các giao
giao dịch
dịch
kinh
kinh doanh
doanh tại
tại các
các địa
địa điểm
điểm từ
từ xa
xa

Vượt
Vượt qua
qua các
các rào
rào cản
cản về
về thời
thời gian:
gian: cung
cung cấp
cấp thông
thông tin
tin cho
cho các
các
địa
địa điểm
điểm từ
từ xa
xa ngay
ngay khi
khi có
có yêu
yêu cầu
cầu

Vượt
Vượt qua
qua các
các rào
rào cản
cản về
về chi
chi phí:
phí: giảm
giảm chi
chi phí
phí của
của những
những phương
phương
tiện
tiện truyền
truyền thông
thông truyền
truyền thống
thống

Vượt
Vượt qua
qua các
các rào
rào cản
cản về
về cấu
cấu trúc:
trúc: hỗ
hỗ trợ
trợ các
các mối
mối liên
liên kết
kết để
để có
có được
được
lợi
lợi thế
thế cạnh
cạnh tranh.
tranh.

Irwin/McGraw-Hill


Nhập môn hệ thống thông tin

James A. O’Brien

5

Các ứng dụng internet

Chương trìnhTelnet
Thư điện tử

(thâm nhập máy tính
từ xa)

Các
Các công
công dụng
dụng
Thương mại điện tử

Chương trình chat
chuyển tiếp internet
(IRC)

Irwin/McGraw-Hill

phổ
phổ biến
biến của
của

Giao thức truyền tệp

internet
internet

(FTP)

Các công cụ
tìm kiếm


James A. O’Brien

6

Nhập môn hệ thống thông tin

Các bộ phận cơ bản của một mạng viễn thông

Các bộ xử lý viễn thông

4

1

2

3

2

5
Phần
Phần mềm
mềm
viễn
viễn thông
thông

Máy tính cá nhân, máy
tính mạng và các thiết bị

Các kênh và phương tiện viễn

đầu cuối khác

thông

Irwin/McGraw-Hill

Máy tính


James A. O’Brien

7

Các mạng diện rộng

Irwin/McGraw-Hill

Nhập môn hệ thống thông tin


Nhập môn hệ thống thông tin

James A. O’Brien

8

Các mạng cục bộ

PC

PC

PC

Cơ sở dữ liệu và
các gói phần mềm
dùng chung

Máy
Máy
chủ
chủ
mạng
mạng

PC

PC

Bộ xử lý mạng tương tác với các mạng khác

PC: Máy tính cá nhân
Irwin/McGraw-Hill

Máy in dùng chung


James A. O’Brien

9

Nhập môn hệ thống thông tin

Các mạng kinh doanh điện tử khác

Internet

Mạng nội bộ mở

Bộ định tuyến

rộng

Máy chủ mạng nội

Tường lửa

bộ
Tường lửa

Bộ định tuyến
Máy chủ mạng nội bộ

Irwin/McGraw-Hill

Hệ thống máy chủ


James A. O’Brien

10

Nhập môn hệ thống thông tin

Mạng khách/chủ và điện toán mạng

Khách

Siêu
Siêu máy
máy chủ
chủ

Máy
Máy chủ
chủ

của
của hệ
hệ thống
thống

mạng
mạng

máy
máy chủ
chủ
Xử lý ứng dụng
Xử lý công suất lớn

giao diện người dùng
Cơ sở dữ liệu phân tán

điều

Điều khiển cơ sở dữ liệu
trung tâm

khiển ứng dụng

NetPC
Máy chủ cơ sở dữ
Máy chủ

liệu phân tán

ứng dụng

Giao diện người dùng lấy
trình duyệt làm cơ sở

Irwin/McGraw-Hill

Phần mềm ứng dụng

Hệ thống quản trị cơ

Web OS

sở dữ liệu


James A. O’Brien

11

Nhập môn hệ thống thông tin

Các phương tiện viễn thông


Cáp xoắn đôi
Cáp đồng trục
Cáp quang

Vệ tinh truyền thông
Các công nghệ di động
Mạng cục bộ không dây

Sóng vi ba mặt đất

C áp
đôi

Irwin/McGraw-Hill


p

xo ắ

n

trụ
c

đồ

ng


p

qu

an
g


James A. O’Brien

12

Nhập môn hệ thống thông tin

Bộ xử lý và phần mềm viễn thông


Modem
Bộ đa công
Mạng tương tác

Switch (Bộ chuyển đổi)
Router (Bộ định tuyến)
Hub (thiết bị cung cấp các cổng mạng)
Gateway (Cổng nối)

Tường lửa

Irwin/McGraw-Hill

Hệ điều hành mạng
Màn hình viễn thông
Middleware (tầng trung gian kết nối hai
hệ thống)

Các bộ xử lý

Phần mềm quản trị mạng


James A. O’Brien

13

Nhập môn hệ thống thông tin

Các cấu trúc liên kết mạng

Mạng vòng lặp

Mạng hình sao
Máy chủ

Mạng bus
(mạng mạch
Máy chủ

nối)

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

14

Nhập môn hệ thống thông tin

Các giao thức mạng: cấu trúc OSI (liên kết các hệ thống mở)

Tầng
Tầngứng
ứngdụng
dụng

Tầng
Tầngtrình
trìnhchiếu
chiếu

Tầng
Tầngphiên
phiên

Tầng
Tầnggiao
giaovận
vận

Tầng
Tầngmạng
mạng

7 tầng của cấu trúc

Tầng
Tầngliên
liênkết
kếtdữ
dữliệu
liệu

truyền thông OSI
Tầng
Tầngvật
vậtlýlý

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

Giao thức TCP/IP của internet
Tầng ứng
dụng
Tầng trình

Tầng ứng dụng

chiếu

Tầng phiên

Tầng vận chuyển

Tầng giao vận

Giao thức internet (IP)

Tầng mạng

Tầng liên kết

Giao diện mạng

Tầng vật lý

Irwin/McGraw-Hill

dữ liệu

Tầng vật lý

Mô hình OSI

15

Nhập môn hệ thống thông tin


James A. O’Brien

16

Nhập môn hệ thống thông tin

Tổng kết chương 6Các tổ chức ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau hơn qua mạng internet, mạng nội bộ,
và các mạng viễn thông khác nhằm hỗ trợ kinh doanh điện tử.Các mạng viễn thông đã xuất hiện trong một môi trường cạnh tranh khốc liệt và xóa bỏ
quy định với nhiều nhà cung cấp, sóng mạng và dịch vụ.
Xu thế chủ đạo là hướng tới sử dụng sâu rộng internet và các công nghệ internet để
xây dựng mạng lưới toàn cầu và mạng lưới doanh nghiệp tương kết lẫn nhau.

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

17

Nhập môn hệ thống thông tin

Tổng kết chương 6 (tiếp)Các bộ phận chính của bất kỳ mạng viễn thông nào gồm:

– Các thiết bị đầu cuối,
– Các bộ xử lý viễn thông
– Các kênh truyền thông
– Máy tính, và
– Phần mềm viễn thôngCó một số loại mạng viễn thông cơ bản, trong đó có mạng diện rộng (WAN)
và mạng cục bộ (LAN)

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

18

Nhập môn hệ thống thông tin

Tổng kết chương 6 (tiếp)Các giải pháp thay thế chính cho mạng viễn thông gồm các phương tiện, bộ
xử lý, phần mềm, kênh và cấu trúc viễn thông.

Irwin/McGraw-HillTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×