Tải bản đầy đủ

Slide introduction to information ssstem 10th obien chap001 việt

James A. O’Brien

Nhập môn
Môn Hệ
hệ thống
Thốngthông
Thôngtin
Tin

1

Chương

Các kiến thức cơ bản
về các hệ thống thông tin
trong kinh doanh

Irwin/McGraw-Hill
Irwin/McGraw-Hill

1James A. O’Brien

2

Nhập môn hệ thống thông tin

Một khung hệ thống thông tin cho các nhà kinh doanh

Các thách thức
trong quản trị
Các ứng dụng
trong
kinh doanh

Irwin/McGraw-Hill

Các hệ thống
thông tin

Các quy trình
phát triển

Các công nghệ
thông tin

Các khái niệm
căn bản


James A. O’Brien

3

Nhập môn hệ thống thông tin

Một hệ thống là gì?
Môi trường


Các tín hiệu
phản hồi
Các tín hiệu
điều khiển

Đầu vào
nguyên liệu thô

Các tín hiệu
phản hồi

Ban quản trị
kiểm soát

Quy trình
sản xuất

Ranh giới hệ thống

Irwin/McGraw-Hill

Các hệ thống khác

Các tín hiệu
điều khiển

Đầu ra sản phẩm
hoàn thiện


James A. O’Brien

4

Nhập môn hệ thống thông tin

Một hệ thống thông tin (IS) là gì?
Kiểm
Kiểmsoát
soáthiệu
hiệu quả
quảhoạt
hoạtđộng
độngcủa
của hệ
hệthống
thống

Đầu
Đầuvào
vàocác
các
nguồn
nguồnlực
lực
dữ
dữliệu
liệu

Irwin/McGraw-Hill

Xử
Xửlý
lýdữ
dữliệu
liệu

Lưu
Lưucác
cácnguồn
nguồn lực
lựcdữ
dữ liệu
liệu

Các
Cácsản
sảnphẩm
phẩm
thông
thôngtin
tin
đầu
đầura
ra


Nhập môn hệ thống thông tin

James A. O’Brien

Các
Các bộ
bộ phận
phận của
của một
một hệ
hệ thống
thống thông
thông tin
tin

N

liệu ức
dữ
th
lực à kiến
ồn
v
ngu liệu
Các sở dữ


C ác

Irwin/McGraw-Hill

IS

ờ i gi a
ư
c
n
C
g
ê
ác ng
n uy
n
c
hư uồn
co c ch
c
ơn l ự
á

c
gt cp
n l và
rì n

p
u
h v hần
g
tiế
n
à q mề
c
c
uy m
Cá g trự
trìn
n
ù
h
id

Kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống


Kiểm soát hiệu quả hoạt động của hệ thống

Đầu
Đầuvào
vào
các
cácnguồn
nguồn
lực
lựcdữ
dữliệu
liệu

Xử
Xửlýlý
dữ liệu thành
dữ liệu thành
thông
thôngtin
tin

Đầu
Đầuraracác
các
sản
phẩm
sản phẩm
thông
thôngtin
tin

Lưu các nguồn lực thông tin
Lưu các nguồn lực thông tin

Các nguồn lực mạng lưới
Các phương tiện truyền thông và phụ trợ mạng lưới


Cá c n g u
cm
á y ồn l ự

c
c v phầ
n
àp
hư c ứ n
ơn
g ti g
ện

5


James A. O’Brien

6

Nhập môn hệ thống thông tin

Dữ liệu và thông tin

Báo cáo doanh số tháng
– khu vực phía Tây

nn
a
0
10 rles M
a M
0
h
0
C
T
12 t
y
à
i
s
We 54 G
791

Irwin/McGraw-Hill

Đại diện kinh doanh: Charles Mann
Mã nhân viên:79154
Mục
Số lượng bán Giá
Giày TM
1200
$100


James A. O’Brien

7

Nhập môn hệ thống thông tin

Các thuộc tính của chất lượng thông tin

Nội
d
Tính ung
Tính chính x
á
Tính hợp lý c
Tính hoàn th
i
Phạ súc tích ện
m
Hiệu vi
quả

Irwin/McGraw-Hill

ian ời
g
i
àn h

th
Th h kịp lưu h
Tín i gian
Thờ suất
Tần i kỳ
Thờ

u
c/mẫ

h
t
g
Dạn ràng
õ
Sự r ế t
ti
Chi
g
tự
thôn
Thứ nh bày
n

ì
uy
Sự tr g tiện tr
n
Phươ


James A. O’Brien

8

Nhập môn hệ thống thông tin

Các vai trò chính của các hệ thống thông tin

Irwin/McGraw-Hill

Hỗ trợ lợi
thế chiến
lược
Hỗ trợ công tác ra
quyết định của cấp
quản lý

Hỗ trợ các hoạt động kinh doanh


James A. O’Brien

9

Nhập môn hệ thống thông tin

Lịch sử vai trò của các hệ thống thông tin
1950-1960
Xử lý dữ
liệu
Xử lý dữ
liệu điện tử
- hệ thống
xử lý giao
dịch TPS

Irwin/McGraw-Hill

1960-1970
Báo cáo quản


Các hệ
thống
thông tin
quản lý

1970-1980
Hỗ trợ ra
quyết định

Các hệ
thống hỗ trợ
công tác ra
quyết định –
các báo cáo
bất thường

1980-1990
1990-2000
Lợi thế chiến
Thương mại
lược và người
điện tử
dùng trực tiếp

Các hệ thống
thông tin điều
hành điện toán
dành cho
người dùng
trực tiếp
Các hệ chuyên
gia
Hệ thống thông
tin dịch vụ SIS

Kinh doanh &
thương mại
điện tử
- Kinh doanh
và thương mại
điện tử làm
việc trên
internet


James A. O’Brien

Kinh doanh qua mạng internet
Mạng internet
Các nhà cung cấp và các đối tác kinh doanh khác
Mạng nội bộ mở rộng

1
0

Nhập môn hệ thống thông tin

Công ty
Ranh giới

Thu mua, phân phối và hậu cần

Kỹ thuật &
nghiên cứu

Kế toán,
tài chính &
quản trị

Gia công &
sản xuất
Mạng nội bộ

Quảng cáo

Bán hàng

Dịch vụ khách hàng

Mạng nội bộ mở rộng

Irwin/McGraw-Hill

Người tiêu dùng và khách hàng của doanh nghiệp


James A. O’Brien

1
1

Nhập môn hệ thống thông tin

Các loại hệ thống thông tin

Irwin/McGraw-Hill


James A. O’Brien

1
2

Nhập môn hệ thống thông tin

Các loại hình hệ thống thông tin khác
Hệ
Hệthống
thốngchuyên
chuyên gia
gia
Hệ
Hệthống
thốngquản
quản lýlýtri
trithức
thức
Hệ
Hệthống
thốngkinh
kinh doanh
doanhtheo
theochức
chứcnăng
năng

Irwin/McGraw-Hill

Hệ
Hệthống
thốngthông
thôngtin
tin chiến
chiếnlược
lược
Hệ
Hệthống
thốngthông
thôngtin
tin liên
liên chức
chứcnăng
năng


James A. O’Brien

1
3

Nhập môn hệ thống thông tin

Quy trình phát triển các hệ thống thông tin
Nghiên cứu, khảo sát
Phân
tích

Duy trì

Irwin/McGraw-Hill

Các giải pháp
phát triển các hệ
thống thông tin
Thiết
kế
Thực hiện


James A. O’Brien

1
4

Nhập môn hệ thống thông tin

Các thách thức về mặt quản lý doanh nghiệp kinh doanh điện tử

•Các nguồn nhân lực IS
•Phát triển IS

•Cơ sở hạ tầng IT
•Hiệu quả hoạt
động của IS

•Cơ cấu và văn hóa tổ
chức
•Sự đón nhận của người
dùng

Irwin/McGraw-Hill

•Các chiến lược kinh doanh
•Các quy trình kinh doanh
•Các nhu cầu kinh doanh

•Các mối quan hệ với
khách hàng
•Các đối tác kinh doanh
•Các nhà cung cấp
•Các khách hàng
Các cân nhắc về đạo đức
Các rủi ro tiềm ẩn?
Những điều luật tiềm ẩn?
Những phản hồi có thể
xuất hiện?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×