Tải bản đầy đủ

36 câu trọng âm thầy đại lợi file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Trọng âm
Question 1:

A. marriage

B. response

C. maintain

D. believe

Question 2:

A. obedient

B. decision

C. mischievous

D. biologist


Question 3:

A. economics

B. conquerable

C. capability

D. optimistic

Question 4:

A. enthusiastic

B. durability

C. civilization

D. humanitarian

Question 5:

A. offer

B. canoe

C. country

D. standard

Question 6:

A. pollution

B. computer

C. currency

D. allowance


Question 7:

A. partnership

B. romantic

C. actually

D. attitude

Question 8:

A. certain

B. equal

C. decide

D. couple

Question 9:

A. compulsory

B. certificate

C. significant

D. category

Question 10:

A. history

B. confide

C. result

D. suggest

Question 11:

A. engineering

B. economics

C. recommend

D. curriculum

Question 12:

A. economy

B. certificate

C. graduate

D. semester

Question 13:

A. particular

B. circumstances

C. environment

D. advertisement

Question 14:

A. pleasure

B. capture

C. picture

D. ensure

Question 15:

A. photography

B. minority

C. heroic

D. amateur

Question 16:

A. power

B. permission

C. permanent

D. carpe

Question 17:

A. comfortable

B. uncontrollable

C. politician

D. practicalit

Question 18:

A. conserve

B. achieve

C. employ

D. waver

Question 19:

A. perseverance

B. application

C. agriculture

D. dedication

Question 20:

A. designed

B. factor

Question 21: A. injection

C. recent

B. diminish

D. distant

C. successful

D. benefit

Question 22:

A. verbal

B. signal

C. common

D. attract

Question 23:

A. historian

B. certificate

C. academic

D. curriculum

Question 24:

A. cosmetics

B. fertility

C. experience

D. economics

Question 25:

A. informality

B. appropriate

C. situation

D. entertainment

Question 26: A. overwhelming

B. intellectual

C. incredible

D. optimistic

Question 27: A. academic

B. inorganic

C. understanding

D. uncertainty


Question 28:

A. maximum

B. vacancy

C. terrorist

D. investment

Question 29:

A. vertical

B. contractual

C. domestic

D. outstanding

Question 30:

A. generation

B. situation

C. education

D. examination

Question 31:

A. approach

B. leftovers

C. supportive

D. biologist

Question 32:

A. improve

B. farmer

C. parents

D. bumper

Question 33:

A. gymnastic

B. adjective

C. difference

D. frequently

Question 34:

A. investigate

B. determine

C. convenient

D. sacrifice

Question 35:

A. certificate

B. diversity

C. occupation

D. miraculous

LỜI GIẢI CHI TIẾT

Question 1: Đáp án A
Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 2: Đáp án C
Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 3: Đáp án B
Phần B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3
Question 4: Đáp án B
Phần B trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 4
Question 5: Đáp án B
Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1
Question 6: Đáp án C
Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 7: Đáp án B
Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.


Question 8: Đáp án C
Câu C trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.
Question 9: Đáp án D
– Trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.
Question 10: Đáp án A
– trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, những từ còn lại rơi vào âm tiết thứ hai.
Question 11: Đáp án D
Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 3.
Question 12: Đáp án C
Câu C trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 13: Đáp án B
Phần B trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
particular /pə'tikjʊlə[r]/
circumstance /'sɜ:kəmstəns/
environment /in'vaiərənmənt/
advertisement /əd'vɜ:tismənt/
Question 14: Đáp án D
Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
pleasure /'pleʒə/

capture /'kæpt∫ə[r]/

picture /'pikt∫ə[r]/

insure /in'∫ʊər/

Question 15. Đáp án D
Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 16. Đáp án B
Câu B trọng âm 2 còn lại trọng âm 1
Question 17. Đáp án A
Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 3.
Question 18. Đáp án D
Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 2
conserve /kən'sɜ:v/

achieve /ə't∫i:v/

Question 19. Đáp án C

employ /im'plɔi/

waver /'weivə[r]/


Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, còn lại là thứ 3
perseverance /,pɜ:si'viərəns/

application /,æpli'kei∫n/

agriculture /'ægrikʌlt∫ərl/

dedication /dedi'kei∫n/

Question 20: Đáp án A
Câu A trọng âm 2 còn lại trọng âm 1.
Question 21: Đáp án D
Câu D trọng âm 1 còn lại trọng âm 2.
Question 22: Đáp án D
Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Question 23: Đáp án C
Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2
Question 24: Đáp án D
A. cosmetics /kɒzˈmetɪks/

B. fertility /fəˈtɪləti/

C. experience /ɪkˈspɪəriəns/

D. economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/

Trọng âm chính rơi vào vào âm tiết đứng trước các hậu tố: ance, ence, ience, iar, ior, ics, ic,
ity, ory.
Question 25: Đáp án B
A. informality /ˌɪnfɔːˈmæləti/

B. appropriate /əˈprəʊpriət/

C. situation /ˌsɪtʃuˈeɪʃn/

D. entertainment /ˌentəˈteɪnmənt/

Trọng âm chính rơi vào vào âm tiết đứng trước các hậu tố: ion, ity, ance.
Trọng âm chính rơi vào vào âm tiết đứng thứ ba từ âm tiết cuối lên: ate.
Trọng âm chính rơi vào vào âm tiết: ain, ique, oo, aire.
Question 26: Đáp án C
Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3
Question 27: Đáp án D
Phần D trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ 3
Question 28. Đáp án D


Maximum /ˈmæksɪməm/

Vacancy /ˈveɪkənsi/

Terrorist /ˈterərɪst/

Investment/ɪnˈvestmənt/

=> Câu D trọng âm 2 còn lại trọng âm 1
Question 29. Đáp án A
Vertical /ˈvɜːtɪkl/

Contractual /kənˈtræktʃuəl/

Domestic /dəˈmestɪk/

Outstanding /aʊtˈstændɪŋ/

=> Câu A trọng âm 1 còn lại trọng âm 2
Question 30: Đáp án D
– trọng âm rơi vào âm thứ 4, những từ còn lai rơi vào âm thứ 3.
Question 31: Đáp án A
– trọng âm rơi vào âm thứ 2, những từ còn lại rơi vào âm thứ nhất.
Question 32: Đáp án A
Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Question 33: Đáp án A
Phần A trọng âm rơi vào âm tiết thứ 2, còn lại là thứ nhất
Question 34: Đáp án D
Phần D trọng âm rơi vào thứ nhất, còn lại là thứ 2
Investigate: /in’vestigeit/

Determine: /di’tə:min/

Convenient: /kən’vi:njənt/

Sacrifice: /’sækrifais/

Question 35: Đáp án C
Phần C trọng âm rơi vào âm tiết thứ 3, còn lại là thứ 2
Certificate: /sə’tifikit/

Diversity: /dai’və:siti/

Occupation: /,ɔkju’peiʃn/

Miraculous: /mi’rækjuləs/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x