Tải bản đầy đủ

30 câu trắc nghiệm trọng âm cô hương fiona hocmai file word có lời giải chi tiết image marked image marked

Trọng âm
1. A. struggle

B. certain

C. action

D. police

2. A. considerate

B. continental

C. territorial

D. economic

3. A. adapt

B. conference


C. reserve

D. prefer

4. A. authority

B. associate

C. television

D. essential

5. A. influential

B. creative

C. introduction

D. university

6. A. aesthetic

B. particular

C. disease

D. acceptability

7. A. tonight

B. reason

C. promise

D. furnish

8. A. interpreter

B. internal


C. interior

D. infinite

9. A. appear

B. version

C. tradition

D. perhaps

10. A. government

B. employment

C. refusal

D. redundant

11. A. difficulty

B. simplicity

C. discovery

D. commodity

12. A. international

B. geographical

C. obligatory

D. undergraduate

13. A.
archeology

B. individual

C. accuracy

D. independent

14. A. ordinary

B. excellent

C. instrument

D. dramatic

15. A. humanitarian

B. durability

C. individual

D. economical

16. A. achievement

B. machinery

C. apparent

D. interfere

17. A. appointment

B. strawberry

C. powerful

D. cucumber

18. A. vacancy

B. calculate

C. delicious

D. furniture

19. A. conscious

B. engage

C. resolve

D. conceit

20. A. eternal

B. malignant

C. territorial

D. inquisitive

21. A. couple

B. secure

C. across

D. attack

22. A. equivalent

B. contractual

C. inheritor

D. mischievous

23. A. lemon

B. physics

C. decay

D. decade

24. A. satisfactory

B. alternative

C. evaluate

D. generously

25. A. waver

B. achieve

C. employ

D. conserve

26. A. perseverance

B. application

C. agriculture

D. dedication


27. A. police

B. spirit

C. banquet

D. culture

28. A. overwhelming

B. intellectual

C. interesting

D. economic

29. A. swallow

B. survive

C. digest

D. finish

30. A. necessary

B. extremely

C. necessity

D. co-operate

1.D
7.A
13.C
19.A
25.A

2.A
8.D
14.D
20.C
26.C

Câu 1: Đáp án D
struggle

/ˈstrʌgl/

certain /ˈsɜːtn/
action /ˈækʃ(ə)n/
police /pəˈliːs/
Câu 2: Đáp án A
considerate

/kənˈsɪdərɪt/

continental

/ˌkɒntɪˈnɛntl/

territorial

/ˌtɛrɪˈtɔːrɪəl/

economic

/ˌiːkəˈnɒmɪk/

Câu 3: Đáp án B
Adapt /əˈdæpt/
Conference /kɑnfərəns/
Reserve /rɪˈzɜrv/
Prefer /pri’fə/
Câu 4: Đáp án C
Authority /əˈθɔrəti/
Associate /ə’soʊʃieɪt/

3.B
9.B
15.A
21.A
27.A

4.C
10.B
16.D
22.D
28.C

5.B
11.A
17.A
23.B
29.B

6.D
12.C
18.C
24.
30.A


Television /ˈtɛləˌvɪʒən/
Essential /ɪ’sɛnʃəl/
Câu 5: Đáp án B
Influential /ˌɪnfluˈɛnʃəl/
Creative /kriˈeɪtɪv/
Introduction /ˌɪntrəˈdʌkʃn/
University /ˌjunəˈvɜrsəti/
Câu 6: Đáp án D
Aesthetic /ɛˈsθɛtɪk/
Particular /pɑr’tikjulər/
Disease /dɪˈziz/
Acceptability /əkˌsɛptəˈbɪləti/
Câu 7: Đáp án A
Tonight/tə’nɑɪ/
reason/ˈrizən/
promise/ˈprɑməs/
furnish/ˈfɜrnɪʃ/
Câu 8: Đáp án D
interpreter/ɪnˈtɜrprətər/
internal

/ɪnˈtɜrnəl/

interior /ɪnˈtɪriər/
infinite /ˈɪnfənət/
Câu 9: Đáp án B
appear/əˈpɪr/
version/ˈvɜrʒən/
tradition/trəˈdɪʃən/
perhaps/pərˈhæps/
Câu 10: Đáp án B


Redundant

/rɪˈdʌndənt/

Government /ˈgʌvərmənt/
Employment /ɛmˈplɔɪmənt/
Refusal /rəˈfjuzəl/
Câu 11: Đáp án A
difficulty

/ˈdɪfəkəlti/

simplicity

/sɪmˈplɪsəti/

discovery

/dɪˈskʌvəri/

commodity

/kəˈmɑdəti/

Câu 12: Đáp án C
international /ˌɪntərˈnæʃənəl/
geographical /ˌʤiəˈgræfɪkəl/
obligatory

/əˈblɪgəˌtɔri/

undergraduate /ˌʌndərˈgræʤəwət/
Câu 13: Đáp án C
archeology

/ˌɑrkiˈɑləʤi/

individual

/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/

accuracy

/ˈækjərəsi/

independent

/ˌɪndɪˈpɛndənt/

Câu 14: Đáp án D
ordinary

/ˈɔrdəˌnɛri/

excellent

/ˈɛksələnt/

instrument

/ˈɪnstrəmənt/

dramatic

/drəˈmætɪk/

Câu 15: Đáp án A
humanitarian /ˌhjuˌmænəˈtɛriən/
durability

/dərəˈbɪlɪti/

individual

/ˌɪndəˈvɪʤəwəl/


economical

/ˌɛkəˈnɑmɪkəl/

Câu 16: Đáp án D
achievement /əˈʧivmənt/
machinery

/məˈʃinəri/

apparent

/əˈpɛrənt/

interfere

/ˌɪntərˈfɪr/

Câu 17: Đáp án A
appointment

/əˈpɔɪntmənt/

strawberry

/ˈstrɔˌbɛri/

powerful

/ˈpaʊərfəl/

cucumber

/ˈkjukəmbər/

Câu 18: Đáp án C
vacancy

/ˈveɪkənsi/

calculate

/ˈkælkjəˌleɪt/

delicious

/dɪˈlɪʃəs/

furniture

/ˈfɜrnɪʧər/

Câu 19: Đáp án A
conscious /ˈkɑnʃəs/
engage /ɛnˈgeɪʤ/
resolve /riˈzɑlv/
conceit /kənˈsit/
Câu 20: Đáp án C
eternal

/ɪˈtɜrnəl/

malignant

/məˈlɪgnənt/

territorial

/ˌtɛrɪˈtɔriəl/

inquisitive

/ɪnˈkwɪzɪtɪv/

Câu 21: Đáp án A
couple /ˈkʌpəl/


secure /sɪˈkjʊr/
across /əˈkrɔs/
attack /əˈtæk/
Câu 22: Đáp án D
equivalent

/ɪˈkwɪvələnt/

contractual

/kənˈtrækʧuəl/

inheritor

/ɪnˈhɛrətər/

mischievous /ˈmɪsʧəvəs/
Câu 23: Đáp án B
lemon /ˈlɛmən/
physics /ˈfɪzɪks/
decay /dəˈkeɪ/
decade /dɛˈkeɪd/
Câu 24: Đáp án
satisfactory

/ˌsætəˈsfæktri/

alternative

/ɔlˈtɜrnətɪv/

evaluate

/ɪˈvæljuˌeɪt/

generously

/ˈʤɛnərəsli/

Câu 25: Đáp án A
waver /ˈweɪvər/
achieve /əˈʧiv/
employ /ɛmˈplɔɪ/
conserve /kənˈsɜrv/
Câu 26: Đáp án C
perseverance /ˌpɜrsəˈvɪrəns/
application

/ˌæpləˈkeɪʃən/

agriculture

/ˈægrɪˌkʌlʧər/

dedication

/ˌdɛdəˈkeɪʃən/


Câu 27: Đáp án A
police /pəˈlis/
spirit /ˈspɪrət/
banquet /ˈbæŋkwət/
culture /ˈkʌlʧər/
Câu 28: Đáp án C
overwhelming /ˌoʊvərˈwɛlmɪŋ/
intellectual

/ˌɪntəˈlɛkʧuəl/

interesting

/ˈɪntrəstɪŋ/

economic

/ˌɛkəˈnɑmɪk/

Câu 29: Đáp án B
swallow

/ˈswɑloʊ/

survive

/sərˈvaɪv/

digest

/ˈdaɪʤɛst/

finish

/ˈfɪnɪʃ/

Câu 30: Đáp án A
necessary

/ˈnɛsəˌsɛri/

extremely

/ɛkˈstrimli/

necessity

/nəˈsɛsəti/

co-operate

/koʊ-ˈɑpəˌreɪt/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×
x