Tải bản đầy đủ

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN hệ THỐNG WEBSITE về tư vấn DỊCH vụ của TRUNG tâm xúc TIẾN đầu tư hà nội

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG WEBSITE VỀ TƯ VẤN DỊCH
VỤ CỦA TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ HÀ NỘI
1. Giới thiệu doanh nghiệp và phòng chức năng được chọn
Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Nội (HIPC) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở
Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội, có tư cách pháp nhân, có con dấu và được
mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định.
Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Nội là đơn vị có chức năng tổ chức các hoạt
động xúc tiến đầu tư của Thành phố Hà Nội nhằm huy động các nguồn vốn trong
nước và nước ngoài thực hiện các dự án đầu tư theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Thành phố Hà Nội, trong đó có nhiệm vụ thực hiện hoạt động tư
vấn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nuốc quan tâm đến môi trường đầu tư và
những dự án của Hà Nội.
2. Phân tích thực trạng ứng công nghệ thong tin và truyền thông.
Đến thời điểm hiện tại, Ban Giám đốc Trung tâm gồm 4 người, với 3 phòng
chuyên môn và 28 nhân viên.
Việc áp dụng những ứng dụng Công nghệ thống tin ( trang thông tin nội bộ
phục vụ trao đổi thông báo các hoạt dộng nội bộ cơ quan; cổng thông tin điện tử;
Phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISO, phần mềm kế toán, ...) vào
công việc giúp cho trung tâm và các phòng ban trong Sở nâng cao bhieeuj quả
trong việc giải quyết công việc chuyên môn, các phần mềm ứng dụng trên đều có
sự liên thông chặt chẽ giữa các bộ phận, từ bộ phận 1 cửa đến các phòng chuyên
môn thụ lý hồ sơ

Các phần mềm ứng dụng

1


Tên phần mềm


m
xây
dựng

Nguồn
kinh
phí

Webbase

Phạm vi
ứng dụng

Hệ phần mềm
quản lý và điều
hành theo ISO
9001-2000

200
8

CTXTrong nội bộ
Sở, bộ phận 1
cửa, các
phòng ban
chuyên môn

Phần mềm kế


toán hành chính sự
nghiệp

200
8

CTX

Không

Trong nội bộ
trung tâm

201
3

Kinh
phí của
Trung
tâm
XTĐT

Trang thông tin
điện tử Xúc tiến
đầu tưHiện trạng
Phần mềm của
Sở đang được TT
XTĐT sử dụng
hàng ngày, hiệu
quả cao
Sử dụng hàng
ngày, hiệu quả
cao

Internet

Sử dụng hàng
ngày, hiệu quả
cao

Hiện tại Trung tâm có 02 hệ thống phần mềm, 01 website
Phần mền quản lý điều hành tác nghiệp theo ISO
- Phần mềm quản lý và điều hành tác nghiệp theo ISo đã được Sở Kế hoạch và
Đàu tư Hà Nội triển khai xây dựng từ năm 2003, sau nhiều lần nâng cấp và hoàn
thiện, đến nay phần mềm hoạt động ổn định, đáp ứng tốt các yêu cầu tác nghiệp của
các nhân viên.
- Các quy trinh tác nghiệp của Sở và Trung tâm Xúc tiến Đầu tư có sự liên
thông chặt chẽ giữa các bộ phận, từ bộ phận 1 cửa đến các phòng chuyên môn tụ lý
hồ sơ. Hồ sơ được theo dõi và thống kê xuyên suốt từ khâu tiếp nhận đến khâu thụ
lý hồ sơ, và phát hành, trả kết quả, đảm bảo hoạt động của các phòng, trung tâm,
cán bộ công - viên chức được thông suốt.
- Hồ sơ sau khi được tiếp nhận và sử lý có thể được tra cứu trạng thái qua
mạng để các tổ chức công dân có thể tra cứu tình trạng xử lý hồ sơ qua mạng mà
không cần đến Sở, để kiểm tra kết quả hồ sơ đã nộp tại Bộ phận 1 Cửa.
2


- Hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện, nâng cấp mở rộng thêm các chức năng
(Thư viện lưu trữ điện tử, tạo liên kết hoàn chỉnh các văn abnr liên kết từ hồ sơ 1
cửa, công văn đến - đi, hồ sơ lưu trữ thành 1 bộ hồ sơ theo dõi hoàn chỉnh) phục vụ
công tác quản lý theo dõi và điều hành của lãnh đạo Sở cũng như trong quá trình
tác nghiệp của các cán bộ
Trang thông tin điện tử về Xúc tiến đầu tư Hà Nội
Được xây dựng và thiết lạp tại địa chỉ: http://www.hipc.gov.vn
Trang thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư được xây dựng lại về cơ bản đã đáp
ứng được các tiêu chuẩn đặt ra theo quy định, hoạt động tốt, cung cấp các thông tin
về XTĐT cho các tổ chức doanh nghiệp.
Nguồn nhân lực CNTT:
- Trình độ tin học của đội ngũ cán bộ 7% đạt trình độ đại học, 93% đạt trình
độ tin học B.
- Đội ngũ chuyên trách là công tác công nghệ thông tin: 02 kỹ sư công nghệ
thông tin.
3. Sự cần thiết phải đầu tư:
Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Nội hiện chưa triển khai hệ thống phần mềm
quản lý, cung cấp thông tin hỗ trợ NĐT nước ngoài, phục vụ công tác Xúc tiến đầu
tư trên địa bàn thành phố Hà Nội. Trong quá trình quản lý, theo dõi hoạt động đầu
tư, xúc tiến gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian do không có đầu mối quy tụ
thông tin tập trung.
- Nhà đầu tư nước ngoài khó tiếp cận thông tin về dự án kêu gọi đầu tư cũng
như các chính sách ưu đãi của Thành phố.
3


- Nhà đầu tư mất nhiều công sức và chi phí để tìm hiểu thông tin dự án, các
cơ chế chính sách và thủ ục hành chính. Thông tin đến với Nhà đầu tư nước ngoài
có thể không đảm bảo độ chính xác về thông tin, có thể không kịp thời hoặc chưa được
cập nhập đầy đủ.
- Nhà quản lý khó theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của các dự án đầu tư.
4. Dự kiến kết quả đạt được:
- Tích hợp kế thừa cơ sở dữ liệu, tận dụng thông tin và trao đổi dữ liệu với hệ
thống phần mềm hiện tại như hệ thống quản lý dự án đầu tư thông qua Web service.
- Quảng bá thông tin, tài liệu về các dự án kêu gọi đầu tư, cũng như các chính
sách ưu đãi, các thủ tục hành chính và giải đáp thắc mắc của các nhà đầu tư trực
tuyến đến rộng rãi người dùng, đặc biệt là các nhà đầu tư nước ngoài một cách
nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời nhằm thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư tại
chỗ.
- Giảm thời gian, chi phí đi lại,giao dịch cho các nhà đầu tư .
- Nhà quản lý dễ dàng theo dõi, tổng hợp tình hình tình hình hoạt động của
các nhà đầu tư , các dự án kêu gọi đầu tư.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Hà
Nội.
5. Giải pháp kỹ thuật về công nghệ
5.1 Yêu cầu hệ thống
Hệ thống hoạt động phải đảm bảo yêu cầu sau:
- Thông tin thường xuyên thay đổi và được cập nhập lại dễ dàng thông qua
trang quản trị.
- Cho phép lưu trữ và phân cấp thoognt in với số lượng lớn.
- Đảm bảo tính nhất quán, tính mỹ thuật.
- Các hệ thống hỗ trợ khác (Search, Statistic, Weblink,...) thuận lợi cho người
dùng.
- Có thể nâng cấp mở rộng hệ thống.
- An ninh và bảo mật cao.
4


5.2 Các Phân hệ (module) của hệ thống
- Quản trị hệ thống
Phân hệ này cho phép người quản trị hệ thống thực hiện các thao tác quản lý
như: Quản lý người dùng, phòng ban, bộ phận, phân quyền và cấu hình các tham số
cho hệ thống.
- Phân hệ tư vấn dịch vụ.
Phân hệ này cho phép người quản lý các hoạt động giới thiệu, tư vấn dịch vụ,
đưa ra các bảng thống kê, tổng hợp, các báo cáo phục vụ hoạt động tư vấn dịch vụ.
Bao gồm các chức năng sau:
+ Giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư.
+ Giới thiệu các chính sách ưu đãi, khuyến khíc đầu tư.
+ Đăng ký tư vấn Đầu tư.
+ Hướng dẫn các thủ tục hành chính.
+ Cung cấp online tài liệu cho nhà đầu tư.
+ Tra cứu thông tin, thống kê, báo cáo.
6. Phân tích lựa chọn công nghệ.
6.1 Nền tảng công nghệ.
Một ứng dụng web (web application) hay còn gọi là web based là một ứng
dụng truy cập thông tin qua một trình duyệt web trên một mạng máy tính như

5


Internet, trong đó mọi tương tác giao diện người sử dụng được thể hiện trên các
trang web của trình duyệt
Các trình duyệt web trở nên phổ biến hiện nay nhờ các đặc tính:
- Các Máy trạm (client) không cần cấu hình đặc biệt, chỉ cần máy tính thông
thường với trình duyetj thông dụng (thin client).
- Việc triển khai ứng dụng rất dễ dàng vì vì toàn bộ ứng dụng dịch vụ nằm tập
trung trên một hoặc một vài máy chủ.
- Việc cập nhập hệ thống và bảo hành, bảo trì hệ thống rất thuận lợi.
Hiện nay có rất nhiều nền tảng phát triển ứng dụng web (web application
framework) giúp cho người lập trình phát triển các ứng dụng web một cach nahnh
chóng và thuận tiện. Việc sử dụng các framwork cũng làm giảm số lỗi lập trình, tự
động háo một số khâu khi sử dụng các IDE (Intergreted Development
Environment).
Hai framwork phổ biến hiện nhất hiện nay cho việc phát triển các ứng dụng
web là Microsoft.NET (ASP.NET) và Java Framwork. Các IDE tương ứng là
Microsoft Visual Studio (cho lập trình .NET) và Eclipe (cho lập trình Java).
6.2 Hệ quản trị cơ sở dự liệu
Các hệ quản trị được sử dụng phổ biến hiện nay là: Postgres SQL, MySQL,
SQL Server, Oracle.
Nội dung
Quản lý khối lượng lớn
dữ liệu
Làm việc trên mạng
Tính bảo mật

Oracle

SQL
Server

Postgres
SQL

MySQL

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Tốt
Rất Tốt

Tốt
Tốt

Tốt
Tốt

Tốt
Khá

6


Tích hợp với dữ liệu đồ
họa
Công cụ để phát triển
Hãng sản xuất có dề dàu
lịch sử và tính ổn định cao
Phổ biến trên thị
trường Vietnam
Giá thànhKhôngKhông

Tốt

Tốt

Tốt

Khá

Trung bình

Cao

Cao

Thấp

25.000US
D25 user

1.969 USD
5user

Không
mất tiền

440EUR
1 user

PostgresSQL là lựa chọn phù hợp nhất để xây dựng phần mềm quản lý, cung
cấp thông tin về về lĩnh vực tư vấn dịch vụ, do:
- Hoàn toàn miễn phí
- Là ORDBMS (object-relational database management system) hệ quản trị cơ
sở dữ liệu quan hệ hỗ trợ hướng đối tượng. PostgresSQL phát triển trên Postgres
phiên bản 4.2 của ngành máy tính trường đại học berkeley - Mỹ
- Đầy đủ chức năng của Database Server
- Hỗ trợ procedure language
- Chạy tốt trên LINUX, UNIX, Windows
- Multiprocessing
- Có thể thực hiện trao đổi dữ liệu với các hệ thống CSDL khác
7. Ngân sách
7.1 Dự toán Kinh phí
T
T
1

Nội dung

Chi phí thiết bị

Dự toán kinh phí
(VNĐ)

Kế hoạch phân bổ vốn
(VNĐ)

Tổng dự
Vốn NSNN Vốn khác
Năm 1
toán
627,462,748 627,462,748
627,462,748
7

Năm 2


2
3
4
5

chi phí quản lý
Chi phí tư vấn
Chi phí khác
Tổng

11,514,63
17,320,408
4,915,992
649699148

11,514,63
17,320,408
4,915,992
649,699,148

11,514,63
17,320,408
4,915,992
649,699,148

7.2 Chi phí đào tạo
T
T

Nội dung công việc

Chi phí giảng viên
Thù lao giảng viên hướng dẫn sử
2
dụng chương trình
3 Chi phí phục vụ lớp học
4 In tài liệu hướng dẫn dử dụng
5 In tài liệu quản trị hệ thống
6 Thuê hội trường
7 Chi phí nước uống
8 chi biên soạn giáo trình
9 Tài liệu hướng dẫn sử dụng
Tài liệu hướng dẫn cài đặt và quản
10
trị
Tổng
Thuế 10%
Tổng cộng

Số
lượng

số
ngày
công

Đơn giá
(VNĐ)

Thành
tiền
(VNĐ)

1

7

600,000

4,200,000

5
2
1
7

1
7
7

25,000
20,000
,000,000
7,000

125,000
40,000
7,000,000
343,000

1

15

545,000

8,175,000

1

10

545,000

5,450,000

1

25,333,000
2,533,300
27,866,300

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×