Tải bản đầy đủ

Bài giảng Quản lý môi trường

QUẢN LÍ MÔI TRƯỜNG
BÀI 1

Phạm Thị Hồng Liên
09/2012


GIỚI THIỆU MÔN HỌC
Những khái niệm, nguyên lý và cơ sở lý luận
liên quan đến phát triển bền vững và vấn đề
quản lý môi trường trong phát triển.
Hệ thống quản lý nhà nước về môi trường và các
công cụ quản lý môi trường.


TÀI LIỆU THAM KHẢO
SÁCH
1. Quản lý môi trường – con đường kinh tế dẫn đến nền kinh tế
sinh thái/ Manfred schreiner.- NXB KHKT, 2002
2. Quản lý môi trường khu đô thị và khu công nghiệp/ Phạm Ngọc
Đăng , NXB Xây Dựng, 2002

3. Môi trường và phát triển / Nguyễn Đức Khiển, Hà Nội : Khoa

học và Kỹ thuật, 2001.
WEBSITE
Bo tai nguyen va moi truong, tong cuc bao ve moi truong
http://vea.gov.vn; sciencedirect.com; sringerlink.com; db vista


Đánh giá môn học
Tiêu chuẩn đánh giá

Hình thức đánh giá

Điểm môn học
Trọng số Thang điểm

(%)

(/10)

Điểm giữa kỳ

- Tiểu luận và báo cáo

30

10

Thi cuối kỳ

Thi viết

70

10

100

10


Tổng điểm

Chính sách đối với học phần và các yêu cầu khác của giảng viên
1. Học phần này không bắt buộc sinh viên có mặt 100% thời gian nghe giảng lý thuyết.
2. Sinh viên bắt buộc phải tham gia 100% các giờ thảo luận, bài tập nhóm


NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Các khái niệm cơ bản về quản lý môi trường
Các nguyên tắc quản lý môi trường
Hệ thống tổ chức quản lý môi trường tại Việt
Nam
Các công cụ quản lý môi trường
Clip ve Vedan va moi truong Viet nam
pthlien@hcmus.edu.vn


Định nghĩa về quản lí môi trường
+ Sự hình thành các chiến lược phát triển thân thiện môi
trường.
+ Quá trình chỉ định tài nguyên tự nhiên và nhân tạo nhằm sử
dụng tối ưu môi trường trong việc thỏa mãn những nhu cầu của
con người trên cơ sở bền vững.
+ Sự kiểm soát tất cả các hoạt động của con người có tác động
đáng kể lên môi trường.

Source: Christopher J. Barrow 1999, ‘Environmental management:
principles and practice’


Hỗ trợ cho phát triển bền vững
Giải quyết một thế giới bị tác động bởi con
người
Đòi hỏi một cách tiếp cận đa ngành và liên
ngành
Tích hợp nhiều quan điểm phát triển
Tích hợp khoa học tự nhiên, khoa học xã hội,
quy hoạch và thực hiện chính sách.


Quản lý môi trường phải:
Nhận dạng các mục tiêu
Thiết lập liệu những mục tiêu này có thể
được thực hiện
Phát triển và thực hiện những phương thức
để đạt được các mục tiêu


CÁC NGUYÊN TẮC TRONG QLMT

Hướng tới sự phát triển bền vững

Người gây ô nhiễm phải trả tiền ô
nhiễm- 3P (polluter pays principle)
Payment for environmental service

Phòng bệnh hơn chữa bệnh –
‘Prevention is better than cure’


Kết hợp các mục tiêu quốc tế - quốc gia –
vùng lãnh thổ và cộng đồng dân cư
Quan điểm tiếp cận hệ thống và cần được

thực hiện bằng nhiều biện pháp và công cụ
tổng hợp đa dạng và thích hợp
www.sciencedirect.com


Hệ thống tổ chức quản lý môi trường tại Việt Nam
Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tổng cục Môi trường

Các Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh

Các Chi cục Bảo vệ Môi trường các tỉnh, thành
phố


Công cụ luật
pháp và
chính sách
Các

công cụ

Luật và chính sách MT

Đánh giá tác động MT
Kinh tế môi trường

Công cụ kinh tế
Quan trắc môi trường

QLMT
Công cụ kỹ
thuật – Quản lý

Mô hình hóa mưa – dòng
chảy
Viễn thám và GIS ứng
dụng

Công cụ phụ trợ

Giáo dục MTTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×