Tải bản đầy đủ

Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ pháp tiếng anh

Một số từ viết tắt thường gặp trong ngữ
pháp Tiếng Anh
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 25/05/2017

Bài viết sẽ cung cấp cho các bạn một số cách viết tắt thường gặp trong tiếng Anh. Chúng ta có thể vận
dụng để tiết kiệm thời gian cũng như dễ hiểu,dễ nhớ hơn.Subject (chủ ngữ) : SObject (tân ngữ) : OVerb (động từ): V
Noun (danh từ): NPronoun (Đại từ): PAdjective (tính từ): AdjAdverbs (trạng từ): AdvVerb past participle ( động từ quá khứ phân từ): Vp2Verb past (động từ quá khứ): Vp1Tobe (động từ tobe):o

Thì hiện tại đơn: Is, are, am

o

Thì quá khứ đơn: Was, were

Auxiliary (trợ động từ):
o

Thì hiện tại đơn: Do/ Does
o

Thì quá khứ đơn: Did

o

Thì hiện tại hoàn thành: Have/has

o

Thì quá khứ hoàn thành: Had

o

Thì tương lai: Will/ would, Can/could, Might/ May, Shall/ Should....Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×