Tải bản đầy đủ

Cách dùng của giới từ in on và at

Cách dùng của giới từ in on và at
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 02/06/2017

Bài viết này cung cấp toàn bộ kiến thức liên quan đến cách dùng một số giới từ quen thuộc: in, on, at.
Giúp các bạn tránh nhầm lẫn, lựa chọn giới từ dùng phù hợp để đạt điểm cao trong các bài kiểm tra.

1. Cách dùng giới từ "in"


Giới từ "in" được dùng khi muốn nói đến một không gian rộng lớn hơn, hoặc nhấn mạnh nơi
được bao bọc xung quanh (văn phòng, nhà…)

Ví dụ:o

I don't think that my mother is working in the company. (Tôi không nghĩ mẹ tôi đang làm
việc ở công ty)


o

I last saw him in the car park. (Lần cuối cùng tôi thấy bà quản lý là ở ngoài bãi đậu xe)

Với thời gian, "in" dùng trước những từ chỉ thời gian khái quát nhất như "century" (thế kỷ) cho
đến "week" (tuần)

Ví dụ:
o

in the 20th century

o

in the 1980’s

o

in March
o

in the third week of April

o

in the future.

Với địa điểm, "in" dùng cho những địa điểm lớn như quốc gia, làng, vùng.

Ví dụ:
o

in the United States

o


in Miami

o

in my neighborhood.

2. Cách dùng giới từ "on"


"On" dùng với địa điểm cụ thể hơn, thời gian chi tiết hơn so với "in".Về thời gian, "on" dùng cho ngày cụ thể, hoặc một dịp nào đó.

Ví dụ: on my birthday, on Saturday, on the weekend, on June 8th.


Về địa điểm, "on" dùng cho một vùng tương đối dài, rộng như đường phố, bãi biển...

Ví dụ: on Broadway Street, on the beach, on my street.
Ngoại lệ: on my lunch break.

3. Cách dùng giới từ "at"


Về thời gian, "at" dùng cho mốc thời gian cụ thể, thời điểm, khoảnh khắc.

Ví dụ: at 9:00 PM, at lunch, at dinner, at the start of the party, at sunrise, at the start of the movie, at the
moment.
Ngoại lệ: at night.


Về địa điểm, "at" dùng cho những địa chỉ, địa điểm cụ thể.

Ví dụ: at 345 broadway street, at the store, at my house.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: Điền giới từ thích hợp bằng "in, at, on"
1. ...... the afternoon
2. ...... February


3. ...... Christmas
4. ...... 1991
5. ...... Tuesday morning
6. ...... Tet
7. ...... the moment
8. ......the party
9. ......London
10. ......school
=> Xem hướng dẫn giải
Bài tập 2: Hoàn thành các câu sau bằng giới từ "at,on,in" phù hợp
1.

Mary wants to live and work.........New York.

2.

My mother is working.........the farm.

3.

I am standing.........the crossroad. I don’t know whether to turn left, turn right or go straight on.

4.

.........university, he was an excellent student.

5.

My grandparents live.........456 Mountain Street.........Australia.

6.

There is a funny cartoon.........TV now.

7.

At present, I am.........home while my friends are.........school.

8.

Everyone, open your book.........page 123 and we start the lesson.

=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×