Tải bản đầy đủ

Cách sử dụng althouh though và even though

Cách sử dụng Althouh Though và Even
though
Người đăng: Hoàng Ngọc Quỳnh - Ngày: 30/06/2017

Dưới đây là bài viết hướng dẫn cách sử dụng các cụm tử giả định mang ý nghĩa trái ngược Although,
Though và even though trong tiếng Anh, giúp bạn học củng cố kiến thức cũng như tránh nhầm lẫn khi
sử dụng trong bài tập cũng như giao tiếp.

A. LÝ THUYẾT:
I. Khái niệm:


Although, though, even though là từ nối hai mệnh đề thể hiện sự tương phản.Về mặt ngữ pháp Although, though và even though có thể thay thế cho nhau mà không làm ảnh
hưởng đến ý nghĩa của câu.
Though được sử dụng ở cuối câu và đôi khi thay thế cho Although ở đầu câu.

Ví dụ:
Although she has a physical handicap, she has become a successful woman.
Even though Tom was a poor student, he studied very well
I didn't get a job though I had all the necessary qualification

II. Cấu trúc:
Although, though và even though đều có chung một cấu trúc:

Athough
Even though

+ Clause 1, Clause 2.

Though
Ví dụ:
My mother told me to go to school although I was sick.
Though he had not finished the paper, he went to sleep.


Though còn được sử dụng ở cuối câu :

Clause 1, clause 2, though.
Ví dụ
The meeting was very long, however, we did reach an agreement.
-> The meeting was very long, we did reach an agreement, though.
Lưu ý: Clause 1 và clause 2 là hai mệnh đề có nội dung tương phản, bao gồm chủ ngữ và động từ (tân
ngữ không bắt buộc)

Các dạng bài tập ngữ pháp thường viết lại cấu trúc although, though, even though bằng cấu trúc in spite
of, despite và ngược lại.
Xem thêm hướng dẫn về cấu trúc Inspite of và Despite: Xem thêm
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×