Tải bản đầy đủ

Cách sử dụng little a little few và a few

Cách sử dụng little a little few và a few
Người đăng: Phan Hằng - Ngày: 02/06/2017

Bài viết giúp các bạn phân biệt được cách dùng của "little, a little, few, a few". Để tránh nhầm lẫn, đạt
hiệu quả cao trong làm bài tập và giao tiếp.

1. Cách dùng của little, a little
Các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc sau:


Little + Danh từ không đếm được: Rất ít, ít không đủ để (có khuynh hướng phủ định)

Ví dụ: I have little money, not enough to buy a new house.


A little + Danh từ không đếm được: Có một chút, đủ để.

Ví dụ: I have a little money, enough to buy a new car.

2. Cách dùng của few, a few
Các bạn cần ghi nhớ nguyên tắc sau:Few + Danh từ đếm được số nhiều: có rất ít, không đủ để (có khuynh hướng phủ định)


Ví dụ: I have few books, not enough for reference reading.


A few + Danh từ đếm được số nhiều: có một chút, đủ để

Ví dụ: I have a few records, enough for listening


Quite a few + danh từ đếm được = Quite a bit + danh từ không đếm được = Quite a lot of + Danh
từ: Rất nhiều

Lưu ý:


Trong 1 số trường hợp, khi danh từ ở trên đã được nhắc đến thì sau đó có thể bỏ danh từ đi,
dùng "Little, Few" như các đại từ.Ví dụ: Are you ready money - Yes, A little (Thay cho A little money)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI
Bài tập 1: Chọn đáp án đúng nhất
Câu 1. Do you have ...... minutes? I'd like to ask you ...... questions. I need ...... more information.
A.
a
few
/
a
little
/
a
little
B.
a


little
/
a
few
/
a
little
C.
a
few
/
a
few
/
a
little
D.
a
little
/
a
few
/
a
few
Câu 2. Diana's previous employer gave her a good recommendation because she makes ...... mistakes in
her
work.
A.
very
few
B.
very
little
C.
very
less
D.
many
Câu 3. After Steve tasted the soup, he added ....... salt to it.
A. a few
B. few
C. little
D. A little
Câu 4. Jim is having a lot of trouble adjusting to eighth grade. He seems to be unpopular. Unfortunately,
he has ...... friends.
A. a few
B. few
C. many
D. little
Câu 5. Because the family is very poor, the children have ...... toys.
A. a few
B. many


C. few
D. little
=> Xem hướng dẫn giải
Bài tập 2: Điền "little, a little, few, a few" vào chỗ trống

1.

The postman doesn't often come here. We receive ______ letters.

2.

The snow was getting quite deep. I had ______ hope of getting home that night.

3. A: I'm having ______ trouble fixing this shelf -> B: Oh, dear. Can I help you?
4.

I shall be away for _____ days from tomorrow.

5. Tony is a keen golfer, but unfortunately he has ______ ability.
6. I could speak ______ words of Swedish, but I wasn't very fluent.
7. Could I have ______ cream, please?
8.

Very ______ people were flying because of terrorist activities.

9. Can you speak English? - Just ________.
10. He gave _________ thought to his future.
=> Xem hướng dẫn giải
Bài tập 3: Tìm lỗi sai (nếu có) và sửa lại

1. Would you help me with few money?
2. We have to delay this course because he knows little.
3. I think that few lemon juice on fish makes it taste better.
4. January is a cold month in the northern states. There is little sunshine during that month
5. Many people are multilingual, but very much people speak more than ten languages.
=> Xem hướng dẫn giảiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×